Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief Oekraïense vluchtelingen

17 maart 2022

Opvang Oekraïense vluchtelingen in gasthuishoudens

Geschreven op 6 april 2022.

Geachte relatie(s),

Op 17 maart hebben wij u geïnformeerd over de dekking welke wij verlenen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen waarin u als gemeente een grote rol speelt.

Er bereiken ons nu ook vragen in hoeverre we dekking kunnen bieden voor de opvang van gevluchte Oekraïeners in gasthuisgezinnen, handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO).

Wij hebben daarvoor de op 17 maart geïntroduceerde clausule en de AVP voorwaarden uitgebreid:

AV244 AVP Oekraïense vluchtelingen.

Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van personen die na 24 februari 2022 uit Oekraïne zijn gevlucht vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne waarvoor verzekeringnemer opvang verzorgt, dan wel waarvoor opvang wordt verzorgd door gasthuishoudens die ingeschreven staan in het BRP als inwoner van de gemeente.

 • Verzekerde bedragen: zoals vermeld in de polis
 • Eigen risico: geen
 • Premie: geen
 • Dekkingsgebied: Nederland
 • Voorwaarden: AVP ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne (AVP April 2022)

Een stukje opzicht is tevens meeverzekerd. Daarvoor verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Ook voor deze extra verzekeringsdekking wordt geen extra premie in rekening gebracht.

Met vriendelijke groet,

Melior Verzekeringen


Voorwaarden en clausuletekst Oekraïense vluchtelingen

Geschreven op 22 maart 2022.

Geachte relatie(s),

In aanvulling op onze nieuwsbrief van 17 maart inzake de opvang van Oekraïense vluchtelingen, treft u hieronder de clausule aan welke we in uw aansprakelijkheidsverzekering zullen opnemen.

AV244 AVP Oekraïense vluchtelingen.

Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van personen die na 24 februari 2022 uit Oekraïne zijn gevlucht vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en waarvoor verzekeringnemer opvang heeft geregeld.

 • Verzekerde bedragen: zoals vermeld in de polis
 • Eigen risico: geen
 • Premie: geen
 • Dekkingsgebied: Nederland
 • Voorwaarden: AVP ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne (AVP Mrt 2022)

De AVP voorwaarden treft u bijgaand aan.

Met vriendelijke groet,

Melior Verzekeringen


Nieuwsbrief Oekraïense vluchtelingen

Geschreven op 17 maart 2022, aangepast/aangevuld op 6 april 2022.

Geachte relatie(s),

Al enige weken zijn we getuige van een oorlog vanuit Rusland tegen Oekraïne die niet alleen leidt tot heel veel materiele schade maar nog veel erger, het veroorzaakt menselijk leed, verdriet, angst en onzekerheid bij en onder de Oekraïense bevolking. Veel Oekraïense medemensen slaan op de vlucht en zoeken een veilig toevluchtsoord waaronder Nederland.

De toevlucht naar en expliciet het verblijven van onze Oekraïense medemensen in ons land is een grote operationele operatie, waar u als gemeente(n) mede een belangrijke rol heeft om de gevluchte Oekraïners tijdelijk, laten we dat voor onze medemensen hopen, een veilige schuilplaats te bieden.

De opvang van de vluchtelingen die vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne naar ons land zijn gevlucht gebeurt onder verantwoordelijkheid van u als gemeente(n). Hiervoor is inmiddels ook een handreiking opgesteld: De Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (kortweg GOO).

Mede omdat ons vragen bereiken over de verzekerbaarheid van de risico’s die deze opvang met zich meebrengt, alsmede over de vraag of deze vluchtelingen zelf zijn (mee)verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade die zij veroorzaken, zullen wij hieronder kort toelichten welke dekking wij verschaffen in dit geval:

Aansprakelijkheidsdekking voor gemeenten en vrijwilligers

Voor zover de gemeente zelf aansprakelijk wordt gesteld bij de uitvoering van de taak om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, geldt het volgende:

 1. Aanspraken van derden of vluchtelingen voor schade die de gemeente bij de uitvoering van deze taak veroorzaakt, zijn gedekt op de huidige aansprakelijkheidspolis van de gemeente., onder de voorwaarden die de AVG014 kent. De taak tot opvang van vluchtelingen valt binnen de hoedanigheid van de gemeente.
 2. Deze dekking is tevens van toepassing in het geval de schade wordt veroorzaakt door vrijwilligers die onder toezicht en leiding van de gemeente, de gemeente bijstaan in de uitvoering van deze opvangtaak.

Aansprakelijkheidsdekking voor vluchtelingen

De vluchtelingen die op grond van de Handreiking (GOO) worden opgevangen, zullen zelf mogelijk geen eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben, of als ze die hebben zal die mogelijk vanwege de oorlog in hun eigen land geen dekking bieden. Vluchtelingen die op grond van de Handreiking (POO) worden opgevangen zullen mogelijk niet zijn meegedekt op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van het gezin dat de opvang verzocht.

Asielzoekers verkrijgen in de regel een verzekeringsdekking tegen particuliere aansprakelijkheid via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne hier 90 dagen zonder visum mogen verblijven en dus geen asiel hoeven aan te vragen, vallen zij, indien zij geen asiel aanvragen, echter niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering die asielzoekers automatisch via het COA verkrijgen. Zij vallen hiermee min of meer tussen wal en schip.

Om dit te voorkomen hebben wij, vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als overheidsverzekeraar, besloten om op de bij ons tegen aansprakelijkheid verzekerde gemeenten kosteloos een particuliere aansprakelijkheidsverzekeringsdekking op te nemen voor de Oekraïense vluchteling (conform Handreiking GOO) en een secundaire aansprakelijkheidsverzekeringsdekking van de vluchtelingen die worden opgevangen op grond van de Handreiking (POO).

Schaden die zij aan derden veroorzaken zijn hiermee gedekt.

De volgende categorieën van vluchtelingen komen dan in aanmerking voor deze verzekering

 1. Personen met de Oekraïense nationaliteit;
 2. Derdelanders die vóór 24 februari 2022 rechtmatig verbleven in Oekraïne;
 3. Gezinsleden van de onder 1) en 2) genoemde personen:
  1. Huwelijkspartner of niet-gehuwde partner waarmee een duurzame relatie wordt onderhouden;
  2. Minderjarige ongehuwde kinderen (binnen of buiten huwelijk geboren of geadopteerd);
  3. Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die daarvan volledig of grotendeels afhankelijk zijn.
 4. Personen met de Oekraïense nationaliteit die zijn gevlucht uit eigen land vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne die is gestart op 24 februari 2022 en opvang genieten bij particuliere gasthuishoudens Onder de voorwaarden dat:
  1. De gasthuishoudens zich hebben gemeld bij de bij de organisatie TakeCareBnB en naar aanleiding van een gesprek met deze organisatie zijn goedgekeurd.
   Echter, indien de gemeente kan aantonen dat zij op een vergelijkbare wijze, bv. via een andere erkende hulporganisatie of door het zelf uit te voeren, kan voldoen aan deze eis dan zullen we dat ook accepteren.
  2. De gasthuishoudens een “Verklaring Omtrent Gedrag” hebben verkregen, waaruit blijkt dat de leden van het gasthuishouden geen crimineel verleden hebben dat een bezwaar vormt om de opvang van vluchtelingen te verzorgen.
  3. Echter, indien de gemeente kan aantonen dat zij op een vergelijkbare wijze kan voldoen aan deze eis dan zullen we dat ook accepteren.
   Geen dekking voor aanspraken bestaat op deze verzekering indien en voor zover een particuliere aansprakelijkheidsverzekering van het gezinshuishouden dekking biedt voor de aanspraak, of dekking zou bieden indien deze verzekering niet zou hebben bestaan.

Schadeprocedure

Indien bovengenoemde personen schade aan derden veroorzaken en hiervoor aansprakelijk worden gesteld kunnen zij dit melden bij de gemeente die verantwoordelijk is voor hun opvang. De gemeente kan deze aansprakelijkstelling vervolgens aan ons doorzenden voor behandeling conform de gebruikelijke schadeprocedure.

Looptijd

Deze verzekeringsdekking gaat met terugwerkende kracht in vanaf 24 februari 2022 en kent vooralsnog als einddatum 1 januari 2023. De verzekeringsdekking is van kracht zolang de vluchtelingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden opgevangen in Nederland op grond van de Handreiking (GOO).
Indien de vluchtelingen asiel aanvragen, komt deze verzekeringsoplossing te vervallen. Ze zullen dan overigens vrijwel dezelfde verzekeringsdekking krijgen via het COA, zodat ook sprake is van een vrijwel naadloze overgang.

Secundair

Deze verzekeringsdekking is enkel van kracht, voor zover, de vluchteling niet over een andere verzekering beschikt die dekking biedt tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden, dan wel dekking zou bieden indien onze geboden verzekeringsdekking niet zou hebben bestaan.

Voorwaarden

Van toepassing zijn de AVP voorwaarden. Deze voorwaarden worden in de loop van volgende week op onze site geplaatst.

Verzekerd bedrag

De maximaal verzekerde bedragen zijn de in de huidige aansprakelijkheidspolis vermelde bedragen.

Eigen Risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico

Extra Premie

Voor deze extra verzekeringsdekking wordt geen extra premie in rekening gebracht.

Vanuit Melior willen wij op deze wijze ook een bijdrage leveren door uw aansprakelijkheidsverzekering aan te laten sluiten bij uw taken voor onze Oekraïense gevluchte medemensen.

Namens team Melior alle respect en waardering naar u als gemeente(n) om deze uitzonderlijke taakstelling in goede banen te leiden.

Met vriendelijke groet,

Melior Verzekeringen