Melior Nieuws

Nieuwsbrief 21

Nieuwsbrief 21 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Uitbreiding schadebehandelingsteam
 3. Kennisbank
 4. Corona-virus en aanvullende dekking
 5. Themadagen
 6. Aanpassingen Servicemodule
 7. Aanbestedingstips brandverzekeringen
 8. Stichting Nora Werkt
 9. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

We zijn inmiddels aanbeland in de laatste periode van het jaar. Het jaar 2020 dat nog niet ten einde is, zal zonder twijfel de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder jaar.

Ieder van ons kent de impact van corona, het virus laat een spoor van groot en klein leed achter en het houdt ons nog allemaal in haar greep.

Oprecht hopen wij dat u zelf, uw dierbaren en mensen uit uw naaste omgeving niet zijn geconfronteerd met alle negatieve gevolgen van het virus. Omdat wij allemaal behoefte hebben aan een positief perspectief, wensen wij u in ieder geval veel kracht toe om deze tijd door te maken tot betere tijden zich aandienen.

We prijzen ons gelukkig dat niemand van ons direct geconfronteerd is met corona. Wij hebben in april 2020 maatregelen genomen om de besmettingskans zo klein mogelijk te maken en begin oktober hebben wij deze maatregelen opnieuw ingevoerd. Wij werken bijna allemaal vanuit huis, slechts de enkele collega’s werken in een vaste groep op ons kantoor. Bezoek ontvangen op ons kantoor is niet mogelijk. Gelukkig ontdekten wij de kracht van onze uitstekende ICT-infrastructuur maar meer nog de inzet van onze mensen om het “thuis werken” te omarmen. We moesten wel, waarschijnlijk net als u. Toch zijn we trots op onze teams dat deze manier van samenwerken niet heeft geleid tot een verlies van onze kwaliteit van dienstverlening aan u.

Het aanbestedingsseizoen 2020 is nog niet ten einde. Nu al kunnen we stellen dat veel relaties, bestaande maar ook nieuwe, (wederom) hebben gekozen voor Melior.

Zoals u wellicht weet zijn wij dit jaar ook met A rated capaciteit voor brandverzekeringen gestart die we aanbieden via makelaars. De eerste resultaten zijn positief; ook voor brandverzekeringscapaciteit blijkt Melior/Mandatis een relevante partij voor u te zijn.

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u in Melior heeft, namens het gehele team Melior onze oprechte dank daarvoor!

Rest mij u verder, hopelijk samen met uw naasten en dierbaren en in alle creatief mogelijke beperkte fysieke of digitale omstandigheden, alvast een fijne en gezonde feestmaand toe te wensen.

Blijf alert, blijf gezond!
Warme groet,

Team Melior

De Directeur


2. Uitbreiding schadebehandelingsteam

Mede wegens een toename aan klanten en claims hebben wij ter handhaving van de kwaliteit van de schadebehandeling ons team verder uitgebreid met mr. Fernando Tingen en mr. Yunus Kangus. Beiden hebben hunnen Master Rechtsgeleerdheid behaald aan de Radboud Universiteit. Fernando heeft reeds ervaring opgedaan bij een letselsschadekantoor en een rechtsbijstandsverzekeraar en Yunus heeft reeds de nodige ervaring opgedaan bij twee advocatenkantoren. Wij zijn blij dat we beide nieuwe collega’s kunnen verwelkomen op de zeer krappe arbeidsmarkt voor schadebehandelaars. Fernando is reeds sinds 1 oktober bij ons werkzaam en Yunus zal starten op 1 december 2020.


3. Kennisbank

Op onze kennisbank hebben wij weer de nodig nieuwe artikelen geplaatst. Met name twee artikelen ter zake het corona-virus en werkgeversaansprakelijkheid, willen we hierbij noemen. De links naar deze artikelen treft u hieronder aan:


4. Corona-virus en aanvullende dekking

Zoals wij reeds in onze nieuwsbrief van 2 april 2020 hebben aangegeven hebben wij de dekking van onze verzekeringspolis verruimd voor het geval werknemers van de gemeente, al dan niet vrijwillig, in de zorg de helpende bieden aan zorginstellingen. Wij zullen ook zolang we ons allen in deze situatie bevinden deze secundaire dekking blijven bieden. Voor de volledige tekst over deze verruiming van de dekking verwijzen wij u naar deze nieuwsbrief, die u kunt terugvinden op onze website: Verruiming dekking voor overheidsmedewerkers bij bestrijding Covid-19.


5. Themadagen

Helaas hebben wij vanwege het corona-virus de themadagen dit jaar moeten afzeggen. Er is nog wel nagedacht over een digitale themadag, maar aangezien daarmee naar ons oordeel niet het doel van de themadagen wordt bereikt, het delen van informatie direct aan de klant en met name het in gesprek gaan daarover met de klant, hebben wij besloten daarvan af te zien. De zogenoemde Webinars vonden wij een weinig aantrekkelijk alternatief. Wij hebben dan ook besloten om daarvan af te zien en naast de eerstkomende themadagen, die hopelijk dit jaar wel plaats zullen kunnen vinden (het vaccin lijkt er immers aan te komen), extra workshops en lezingen live te kunnen houden in de verschillende regio’s. De programmering volgt medio februari.


6. Aanpassingen Servicemodule

Mede wegens de inflatie zien wij ons genoodzaakt de tarieven van de servicemodule te verhogen met ingang van 1 januari 2021, waarbij de hoogte van de kosten wordt gekoppeld aan het eigen risico van de gemeente. Alle letselschadezaken behandelen wij gratis indien de gemeente een eigen risico heeft tot en met € 12.500,-. Bij een hoger eigen risico geldt dat wij licht letsel als bedoeld in artikel 1.14 van de AVG014 niet gratis behandelen. De definitie van licht letsel treft u hieronder aan:

1.12 Licht letsel
Onder licht letsel wordt verstaan een oppervlakkige en beperkte aantasting van de gezondheid met een algemene herstelperiode van ten hoogste vier weken, waarvoor geen specialistische hulp is ingeroepen en, indien een huisarts en/of EHBO-afdeling van een ziekenhuis is bezocht, geen vervolgbehandeling noodzakelijk is gebleken.

Prijs servicemodule bij een eigen risico van:

 • Euro 0,00 t/m euro 12.500,00
  • Losse dossiers Euro 375,00
  • Strippenkaart 5 dossiers + 1 dossier gratis € 1.590,00
  • Strippenkaart 10 dossiers + 1 dossier gratis € 2.750,00
 • Euro 12.501,00 t/m euro 50.000,00
  • Losse dossiers Euro 525,00
  • Strippenkaart 5 dossiers + 1 dossier gratis € 2.250,00
  • Strippenkaart 10 dossiers + 1 dossier gratis € 4.200,00

Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om op aanvraag de servicemodule in zijn geheel af te kopen, hetgeen betekent dat wij alle schades onder het eigen risico behandelen tegen een vast bedrag per jaar, ongeacht het aantal dossiers die in dat jaar worden ingediend. Dat is voor u ook makkelijker te budgetteren, in plaats van wanneer per los dossier of strippenkaart wordt gewerkt. U wordt daarmee volledig ontzorgd.

Voor dossiers die onder de servicemodule worden behandeld gelden dezelfde doorlooptijden als bij de behandeling van dossiers boven het eigen risico. Deze dossiers worden verder met dezelfde zorg en kwaliteit behandeld als die van ons bent gewend bij de behandeling van dossiers boven het eigen risico. Vorig jaar hebben wij circa 500 servicemodule-dossiers naar volle tevredenheid afgehandeld voor onze klanten.

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW en omvatten niet de kosten die eventueel moeten worden gemaakt voor de inschakeling van externe deskundigen of advocaten (indien het tot een gerechtelijke procedure komt). Voordat wij besluiten dergelijke aanvullende kosten te maken hebben wij uiteraard eerst overleg met u.

Los van het bovenstaande blijven wij uiteraard altijd bereid om zoals vanouds u kort te adviseren of met u te sparren over zaken die u zelf wenst te behandelen, zonder daar aan kosten te verbinden. Deze service is en blijft kosteloos.


7. Aanbestedingstips brandverzekeringen

We zitten midden in het seizoen van de aanbestedingen. Zowel voor brand als aansprakelijkheid. Ter zake de brandaanbestedingen zijn ons een aantal zaken opgevallen die wij graag onder uw aandacht willen brengen.

Zoals u ongetwijfeld van uw makelaar heeft gehoord is o.a. de brandverzekeringsmarkt grillig, de premies stijgen hard en snel. Daarnaast is het aantal zakelijke brandverzekeraars niet bovenmatig groot en komt het veelvuldig voor dat brandaanbestedingen niet worden volgetekend. Dat betekent dat er of geen 100% dekking is dan wel anderszins geen resultaat is bereikt omdat er bijvoorbeeld geen leidende verzekeraar heeft ingeschreven. Wanneer 100% dekking niet mogelijk is, dient uw aanbestedende dienst/makelaar onderhands de markt in te gaan om het resterende aandeel te verkrijgen of een leidende verzekeraar te vinden die deze werkzaamheden wil verrichten. Wij raden u aan om in een dergelijk geval in de gaten te houden dat uw aanbestedende dienst/makelaar, de verzekeraars / gevolmachtigde agenten die wel al hadden ingeschreven eveneens benadert voor een aandeel in het resterende deel. Zij hadden immers tijdig ingeschreven en voldeden aan de eisen. We zien nogal eens dat dit over het hoofd wordt gezien en het uiteraard niet uitgesloten is dat een verzekeraar die voor een bepaald aandeel heeft ingeschreven, wanneer de nood aan de man is, ook bereid is om op het resterende deel in te schrijven.

Om te voorkomen dat u geen 100% dekking kunt verkrijgen, is het voorts verstandig om vooraf ( of tijdens de nota van inlichtingen) uw inhoudelijke eisen tegen het licht te houden. In de huidige brandverzekeringsmarkt is er gebrek aan capaciteit en het aantal verzekeraars gering. Vaak willen en kunnen verzekeraars niet voldoen aan uitzonderlijke eisen tot verzekeren. Denkt u daarbij aan allrisk dekkingen of het verzekeren van kunstobjecten buiten. Overleg met uw makelaar om alleen een verzekerde dekking uit te nemen die overeenkomt met de NBUG, dit vergroot de kans dat uw aanbesteding positief uitpakt. Wij verwachten in dat geval voldoende verzekeraars die geïnteresseerd zijn om in te schrijven. Naderhand kunt u dan wellicht de extra verzekerde dekkingen onderbrengen om tot eenzelfde resultaat komen.


8. Stichting Nora Werkt

Ook voor Stichting Nora Werkt was en is 2020 een bijzonder jaar. Wel zijn er voor diverse klanten van Melior Verzekeringen Social Return verplichtingen ingevuld en zijn we met sommige nog bezig. Zo zullen er bijvoorbeeld 200 knuffels aan de Voedselbank Gooi en Vechtstreek verstrekt worden, gaan er ruim 40 goed gevulde Kerstpakketten naar de Voedselbank Lansingerland en worden er op dit moment nog een aantal “hout” projecten uitgevoerd. Allemaal waardevolle invullingen Social Return waarmee wij de mooie doelgroep van Nora Werkt aan het werk kunnen houden. Mocht je nog een Kerstgeschenk nodig en ons willen ondersteunen? Bestel dan een kerstpakket op Reddingsactie Nora Werkt – Breda of klik hier voor meer info.


9. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 0541-571150.

Melior Nieuws

Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief 20 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur, annuleren van de themadagen
 2. Werken met beperkingen
 3. Secundaire dekkingsuitbreiding
 4. Brandverzekering

1. Van de directeur

Annuleren van de themadagen:

In onze nieuwsbrief van 2 maart jl. hebben wij u gemeld dat wij traditiegetrouw onze themadagen organiseren in de maand juni. Amper 2 maanden later ziet de wereld door het Corona virus er ineens totaal anders uit. De impact van het virus op ons dagelijks bestaan is enorm en we moeten allemaal leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid.

Binnen het Melior team hebben wij veelvuldig gesproken of het haalbaar en verstandig zou zijn om onze themadagen in juni wel door te laten.
Ondanks dat er tekenen zijn dat de lock down maatregelen ietwat versoepelt zijn/worden vinden wij het niet verstandig om onze themadagen in juni door te laten gaan.

De gezondheid van ons allen is uiterst waardevol en kan en mag op geen enkele wijze in gevaar worden gebracht en op dit moment past daar niet in dat wij elkaar in grotere getale gaan ontmoeten.

Wij moeten u helaas daarom meedelen dat wij besloten hebben om de geplande themadagen niet door te laten gaan.

Omdat wij het belangrijk vinden om met u in verbinding te staan denken wij na over “veilige” alternatieven voor de themadagen. Wij denken zo’n alternatief te hebben gevonden in de vorm van een Webinar. Een Webinar is wel een andere organisatievorm dan een themadag en vraagt van ons meer tijd mede omdat wij het belangrijk vinden dat het een interactief Webinar zou moeten zijn.

Helaas dus geen themadagen maar wij doen er alles aan om in september een Webinar te organiseren en u daar dan te mogen “ontmoeten”.
Wij houden u op de hoogte.

Mede namens het gehele Melior team een warme groet, let op uzelf, uw dierbaren en iedereen in uw naaste omgeving.


2. Werken met beperkingen

Iedere dag kunnen we de cijfers zien en lezen wat het Corona virus voor schade toebrengt. Pijnlijk is, de cijfers staan voor mensen, slachtoffers van een onzichtbare vijand. Wij hopen oprecht dat u, uw dierbaren en iedereen uit uw naaste omgeving niet te maken krijgt met dit verschrikkelijke virus!

Gelukkig is niemand binnen het Melior team besmet geraakt en wij hopen natuurlijk ook dat zo blijft. Vanaf het moment dat het virus om zich heen greep hebben wij direct maatregelen getroffen. Bijna iedereen van ons team werkt vanuit huis. Wij beschikken over een uitstekende ICT infrastructuur die het mogelijk maakt dat wij vanaf een thuiswerkplek ongehinderd voor u kunnen blijven doorwerken. Wij zijn ontzettend trots op ons team zoals ze omgaan met de situatie en iedere dag met onverminderde inzet en passie het beste van zichzelf geven voor u, onze relaties!!


3. Secundaire dekkingsuitbreiding

Diverse medewerkers van (collega) gemeentes hebben hun hart gevolgd en zij hebben vrijwillig hun hulp aangeboden, uiteraard in overleg met de werkgever, om een bijdrage te leveren aan de bestrijding en de gevolgen van het Coronavirus. Het betreft corona-proof vrijwilligerswerk.

Deze medewerker gaat werkzaamheden verrichten bij een andere organisatie ten behoeve van- en onder leiding en toezicht van- die organisatie. De aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente biedt in een dergelijk geval geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering mocht de werknemer schade lijden of mocht hij/zij schade toebrengen aan derden.

Om te voorkomen dat dit een belemmering vormt om de medewerker in te zetten hebben wij onze dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering verruimd. Wij bieden secundaire dekking voor deze werkzaamheden.
Dit betekent dat in het geval de organisatie waar de werknemer vrijwillig zijn werkzaamheden verricht, geen verzekering heeft, of wel een verzekering heeft, maar deze geen dekking biedt er een beroep kan worden gedaan op de Melior aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.

Ook onze werknemersschadeverzekering biedt hiervoor secundaire dekking.

Wij hebben u als relatie en verzekerde daarover eind maart wat meer gedetailleerd over geïnformeerd (Verruiming dekking voor overheidsmedewerkers bij bestrijding Covid-19).


4. Brandverzekering

We hebben u verteld dat Melior inmiddels ook brandverzekeringen kan aanbieden.
Dat dit niet onopgemerkt is gebleven blijkt wel uit de vele aanvragen die we hebben ontvangen. Er is behoefte aan brandcapaciteit in de markt en Melior levert dit met een A+ dekking.

We willen voornamelijk werken in de publieke sector. Gemeenten, provincies, waterschappen, scholengemeenschappen maar ook woningbouwverenigingen en verenigingen van eigenaren.

We hebben ingeschreven op de eerste Europese aanbestedingen van dit jaar en er zijn ons zogenoemde aandelen gegund. Dat is fantastisch nieuws voor ons, de makelaars en helemaal voor onze klanten. Het lijkt aannemelijk dat de komende periode minder verzekeraars gaan inschrijven op uw aanbesteding of onderhands verzoek. Immers, de wereld is echt veranderd, fusies tussen en/of overnames van verzekeraars in de afgelopen periode zal, zoals wij dat inschatten, de verzekeringscapaciteit doen verminderen. Daar waar mogelijk zullen wij onze verzekeringscapaciteit inzetten waarmee eventueel weg te vallen verzekeringscapaciteit geheel of deels kan worden opgevangen. We kijken daarom ook uit naar het komende aanbesteding seizoen.

Melior werkt in de brandverzekeringsmarkt alleen samen met makelaars. De makelaars hebben bij uw brandverzekering een echte toegevoegde waarde. Uw makelaar is of wordt zeer binnenkort door ons geïnformeerd.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze mogelijkheden in relatie tot de brandverzekering , vraag uw makelaar of uw Melior accountmanager. Zij hebben de informatie voor u beschikbaar.

Melior Nieuws

Nieuwsbrief 19 Q&A coronavirus

Q&A: coronavirus en claims mbt aansprakelijkheidsverzekering

Geachte klanten,

Afgelopen dagen zijn er door het kabinet ingrijpende maatregelen aangekondigd om het coronavirus te beteugelen. Wij kunnen ons voorstellen dat u als gemeente bestookt wordt met telefoontjes van ongeruste burgers dan wel bedrijven die niet goed weten wat ze moeten doen en welke aanpak nu juist is. Wij zijn in elk geval zelf door een aantal gemeenten gebeld met de vraag hoe gehandeld moet worden als er schade geleden wordt door de aangekondigde maatregelen en er bij de gemeente claims worden ingediend.

Om hierin wat meer duidelijkheid te verschaffen, treft u onderstaand een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden daarop aan.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 1. De landelijke maatregel is dat alle evenementen (met meer dan 100 personen) af dienen te worden gelast. Indien een gemeente dit advies uitvoert en de organisatoren leggen claims neer bij de gemeente voor de door hen geleden schade, is dit dan gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering?
 2. Is een gemeente in voornoemde situatie gehouden de door de organisator van het evenement geleden schade te vergoeden?
 3. Stel dat een gemeente de landelijke beleidslijn niet overneemt en evenementen, of een aantal daarvan, doorgang laat vinden. Wat zijn dan de risico’s?
 4. Wat als de gemeente zelf opdracht heeft gegeven voor een evenement en deze moet cancelen vanwege het landelijk advies? Dient zij dan de kosten van de organisator te vergoeden?

1. De landelijke maatregel is dat alle evenementen (met meer dan 100 personen) af dienen te worden gelast. Indien een gemeente dit advies uitvoert en de organisatoren leggen claims neer bij de gemeente voor de door hen geleden schade, is dit dan gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering?

Deze maatregel is gericht aan eenieder en dus ook tegen de organisatoren, deelnemers etc zelf. Gemeenten zijn dan ook in elk geval bevoegd om in het belang van de volksgezondheid eerder verleende vergunningen voor evenementen van meer dan 100 personen in te trekken. De kans dat een dergelijk besluit onrechtmatig zal worden geacht is vrij ondenkbaar. Bovendien is de maatregel ook gericht tegen de organisator zelf.

Wil de gemeente ook andere evenementenvergunningen intrekken dan zal ze in elk geval in haar besluit moeten motiveren waarom ze afwijkt van de landelijke maatregel. Het intrekken van de vergunning geschiedt op grond van de APV. Tegen een dergelijk intrekkingsbesluit staat bezwaar en beroep open. Het is echter niet aannemelijk dat gelet op de landelijke maatregel een besluit tot intrekking op inhoudelijke gronden onrechtmatig zal worden geacht voor zover het ziet op de intrekking van vergunningen voor evenementen van meer dan 100 personen. Ten aanzien van de intrekking van vergunningen voor evenementen van minder dan 100 personen zal dit afhankelijk zijn van de motivering waaruit moet blijken dat in dat specifieke geval kan worden afgeweken van de landelijke maatregel.

Mocht een intrekkingsbesluit op rechtmatigheidsgronden worden herroepen of vernietigd, dan is er in beginsel sprake van een onrechtmatige daad op grond waarvan de organisator schade kan vorderen.

Dekking polis
Voor onrechtmatige besluiten bestaat in principe dekking op de polis, maar dat is niet het geval indien het besluit:

 • onrechtmatig wordt geacht om de loutere reden dat geen schadevergoeding wordt verschaft of geen maatregelen zijn genomen ter beperking van de schade.
 • onrechtmatig wordt geacht wegens strijd met een geschreven of ongeschreven rechtsregel, welke inhoudt dat vergoeding van schade had moeten worden verschaft op de grond dat de schadelijdende derde door het besluit onevenredig zwaar in zijn belangen is getroffen, in vergelijking met anderen in een vergelijkbare positie.
 • een onrechtmatige daad wordt geacht die op grond van zwaarwegende belangen niet kan worden verboden.

Bij rechtmatig beslissen kan de getroffene door het besluit nog wel een verzoek tot nadeelcompensatie indienen, hetgeen niet gedekt is op grond van artikel 3.14 van de AVG093.


2. Is een gemeente in voornoemde situatie gehouden de door de organisator van het evenement geleden schade te vergoeden?

Neen zie hierboven, van een schadevergoedings verplichting op grond van onrechtmatige daad kan enkel sprake zijn indien bijvoorbeeld het besluit tot intrekking van de evenementenvergunning wordt vernietigd op rechtmatigheidsgronden.

Wel bestaat de mogelijkheid dat zij verzoeken tot nadeelcompensatie zullen indienen. Voor zover wij nu kunnen zien zullen dergelijke verzoeken worden afgewezen, omdat dergelijke schade als hier geleden, met name gelet op de aard ervan en het feit dat men met dergelijke ontwikkelingen als een plotse pandemie, hoe onvoorzienbaar ook, rekening heeft te houden, onder het normaal maatschappelijk risico valt en bovendien iedere organisator gelijkelijk treft.

Voor zover met een intrekking van een vergunning puur de landelijke maatregel wordt gevolgd, ligt het ons inziens bovendien op de weg van de Staat om maatregelen te nemen ter voorkoming of deels vergoeding van de schade.


3. Stel dat een gemeente de landelijke beleidslijn niet overneemt en evenementen, of een aantal daarvan, doorgang laat vinden. Wat zijn dan de risico’s?

Denkbaar is dat mensen die besmet raken door het virus dan de gemeente aansprakelijk stellen, naast de organisator. De landelijke maatregel is echter zoals gezegd aan eenieder gericht, en geldt dus ook de deelnemer aan een evenement. Een aanspraak tot schadevergoeding zal dan ook tenminste deels worden afgewezen op grond van eigen schuld, echter kan, omdat van de gemeente als overheid meer mag worden verwacht en deze ook qua deskundigheid beter is toegerust om risico’s in te schatten, alsmede omdat deze bovendien de wettelijke taak heeft om de belangen van volksgezondheid mee te wegen in haar besluiten (Zie ook de weigeringsgronden vande evenementenvergunning neergelegd in de APV), zeker niet worden uitgesloten dat een aanspraak tot schadevergoeding zou kunnen slagen.

Let wel: ook ten aanzien van dergelijke schade bestaat een groot risico dat die niet gedekt is onder de aansprakelijkheidsverzekering gelet op artikel 3.13 AVG:

3.13 Overtreding overheidsvoorschriften
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of mogelijk geworden door een handelen of nalaten dat in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift.


4. Wat als de gemeente zelf opdracht heeft gegeven voor een evenement en deze moet cancelen vanwege het landelijk advies? Dient zij dan de kosten van de organisator te vergoeden?

De gemeente wordt dan aansprakelijk gesteld als opdrachtgever en zodoende als contractspartij bij een overeenkomst tot opdracht. Een dergelijke schade is evenmin gedekt op de polis gelet op artikel 22.4 van de AVG093:

22.4 Overeenkomst
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade voortvloeiend uit, of verband houdend met het onderhandelen over, het afsluiten en het opzeggen van, het niet, het niet deugdelijk of het niet tijdig nakomen van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
overeenkomsten.

Een schadeverplichting zal overigens niet snel bestaan in dat geval omdat in dergelijke overeenkomsten in de regel ook overmachtsbepalingen zijn opgenomen waarop een beroep kan worden gedaan. Het uitbreken van een pandemie is wel een typisch te noemen geval van overmacht.

Melior Nieuws

Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 18 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Melior brandverzekering voor overheden
 3. Themadagen aansprakelijkheid overheden
 4. Ontwikkelingen op het terrein van overheidsaansprakelijkheid
 5. Aanpassingen voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering
 6. Cybercrime en Cyberverzekering: Een wake-up call

1. Van de directeur

We zijn inmiddels bijna 2 maanden onderweg in 2020. Wij hopen dat u, samen met degenen die u dierbaar zijn, terug kunt kijken op een fijne decembermaand.

2019 was voor Melior een druk en zeer spannend jaar.
Veel van onze bestaande relaties moesten opnieuw aanbesteden en een aantal aanbestedingen van nieuwe relaties kwamen op onze bureaus terecht. Wij zijn er blij mee dat 23 van de 26 bestaande klanten die hebben aanbesteed ons opnieuw de opdracht hebben gegund en we 8 nieuwe klanten hebben mogen verwelkomen. Wij als Melior zijn er trots op.

Het spannende deel in 2019 werd veroorzaakt door de marktontwikkelingen. Zoals u wellicht weet of zelf heeft ervaren is de zakelijke verzekeringsmarkt flink in beweging. Onder anderen hebben de brand-, wagenpark- en technische verzekeraars rendementsacties doorgevoerd. Ook wij konden er niet altijd aan ontkomen om bij sommige klanten de premie te verhogen maar gelukkig viel het aantal aan te passen polissen mee.

De marktontwikkelingen en de al langer bestaande vraag uit de markt aan Melior, om in te stappen in de brandmarkt , hebben we eind 2019 kunnen realiseren. We zijn er trots op dat wij u kunnen melden dat Melior een langgekoesterde wens vervult en per 2020 naast aansprakelijkheid ook brandverzekeringen zal aanbieden.
In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Het totale team van Melior zal ook in 2020 zijn uiterste blijven doen om het beste van zichzelf in te zetten voor de bediening van onze relaties. Het is en blijft onze passie om u te helpen, adviseren en ondersteunen en we zijn dankbaar dat velen van u aan ons melden blij te zijn met Melior.

Wij wensen u veel leesplezier,
Met een hartelijke groet namens het gehele team Melior.

De Directeur.


2. Melior brandverzekering voor overheden

Na het succes van de Melior aansprakelijkheidsverzekeringen in de afgelopen 5 jaren, hebben wij ons productenpallet uitgebreid met een brandverzekering.

Medio 2019 werd duidelijk dat verzekeraars zich terugtrokken uit de brandmarkt of veel minder capaciteit konden leveren dan gebruikelijk. Premies stegen vaak met meer dan 10% terwijl in sommige gevallen geen 100% dekking kon worden gerealiseerd in een Europese of onderhandse aanbesteding.

Via onze contacten op de Londense markt is het Melior gelukt om een double A rated brandverzekering te ontwikkelen op de gebruikelijke NBUG voorwaarden. Onze verzekeraars zijn in staat om een limiet af te geven tot € 150 miljoen per locatie. De dekkingscapaciteit kan op 100% gesteld worden, maar we geven voorkeur aan een maximaal aandeel van 50%.
Melior kan als leidende en als volgende verzekeraar optreden.

Na enkele testen in het laatste kwartaal van 2019 zijn we klaar om de markt te betreden. Onder de naam Mandatis h.o.d.n Melior Verzekeringen zijn we inmiddels lid van het VNAB en aangesloten op het schadebehandelingssysteem EABS.

Anders dan bij onze aansprakelijkheidsverzekering zullen we onze verzekeringscapaciteit beschikbaar stellen via de in Nederlands opererende makelaars. De brandmarkt voor overheden is in grote mate een makelaarsmarkt, die u ondersteunt bij het advies, polisopmaak, het betalingsverkeer en de schadeafhandeling. Melior ziet de toegevoegde waarde van de makelaar en wil graag met hen samenwerken.

Om de samenwerking met u, via de makelaar, verder vorm te geven zal onze collega Bertil Postema zich vanuit Melior volledig richten op de ontwikkeling van de brandmarkt. De gesprekken met de makelaars zijn gestart en zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden van Melior. Bertil is te bereiken via b.postema@meliorverzekeringen of op het mobiele nummer 0653312561.

Wij gaan ervan uit dat we u dezelfde ondersteuning kunnen geven als u van ons gewend bent en we kijken uit naar een langdurige samenwerking.


3. Themadagen aansprakelijkheid overheden

Ook dit jaar houden wij onze jaarlijkse themadagen weer in juni. Wederom zullen wij deze op vier verschillende locaties door het land heen houden, teneinde iedereen de mogelijkheid te geven om bij deze themadagen aanwezig te zijn.

De themadagen worden dit jaar gehouden op de volgende data en locaties:

 • Woensdag 10 juni Van der Valk Zwolle, locatie
 • Donderdag 11 juni Van der Valk Haarlem, locatie
 • Dinsdag 16 juni Van der Valk Breda, locatie
 • Woensdag 17 juni Van der Valk Heerlen, locatie

Dit jaar hebben we op veler verzoek langere workshops gemaakt. Elke workshop neemt een uur in beslag, zodat we wat dieper op de stof kunnen ingaan. Dit jaar hebben we drie workshops, die we in twee parallelsessies geven zodat eenieder in elk geval twee van de gegeven workshops kan volgen. De onderwerpen zijn:

 1. Berm en weg; artikel 6:174 of 6:162 BW? Welke hoogteverschillen zijn acceptabel? Welke voorwerpen in de berm behoren al dan niet tot de weguitrusting? Wat zeggen de richtlijnen en wat zegt de rechter?
 2. Pollerpalen en andere verkeersregulerende maatregelen; Wanneer is sprake van voldoende waarschuwing voor welke verkeersdeelnemer? Camera bij de poller of niet? Wanneer is een poller nodig en welke andere minder gevaarzettende opties zijn er ter regulering van het verkeer?
 3. De integriteitsexperience: In de Integriteitsexperience worden de deelnemers geconfronteerd met een integriteitskwestie die binnen hun organisatie speelt. Onder tijdsdruk, binnen een uur, moeten deelnemers deze kwestie gezamenlijk oplossen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de schade voor de organisatie beperkt blijft. De experience bevat elementen van een escaperoom, een simulatiegame en een dilemmatraining. Deze experience wordt gegeven door Partners in Integriteit.

Zowel in het eerste als in het tweede uur van de workshops worden alle drie deze workshops gegeven. U dient zich van tevoren in te schrijven voor deze workshops via onze website, tegelijk met de inschrijving voor de door u gewenste themadag. Hierbij merken wij voor de volledigheid op dat per uur slechts 16 personen (die worden verdeeld over twee groepen van 8) zich kunnen inschrijven voor de integriteitsexperience. Voor de andere workshops geldt geen beperking.
Aan de integriteitsexperience kunnen in totaal 16 mensen in de eerste sessie en 16 in de tweede sessie deelnemen. Het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt geldt hierbij. De voorkeur gaat er verder naar uit dat niet meer dan 2 mensen van dezelfde gemeente aan één experience deelnemen om groepjesvorming te voorkomen.
Deze experience is verder voorbehouden aan onze klanten zelf. Experts, advocaten en makelaars, waar wij zaken mee doen, zijn zoals altijd zeer welkom op onze themadagen, maar deze experience is puur bedoeld voor onze klanten.

Programma Themadagen 2020
1 Ontvangst 09:30 uur
2 Inleiding 10:00 uur
3 Nieuwe voorwaarden 2021, de Milieuschadeverzekering
en de Brandverzekering
10:15 uur
4 Pauze 11:00 uur
5 Workshop eerste sessie. Keuze uit drie workshops 11:15 uur
6 Lunchpauze 12:30 uur
7 Workshop eerste sessie. Keuze uit drie workshops 13:15 uur
8 Pauze 14:30 uur
9 Afsluiting Nora werkt 14:45 uur
Aanmelden Themadagen

4. Ontwikkelingen op het terrein van overheidsaansprakelijkheid

Helaas zien we niet alleen feitelijk een toename in de aantallen claims en de hoogte van de claims (een trend die we al circa twintig jaar zien), maar ook zien we de risico’s voor decentrale overheden steeds groter worden, hetgeen met name de laatste jaren ook heeft geleid tot hogere premies. Een aantal factoren geven we hieronder weer:

 • Benadeelden zijn in toenemende mate vaker ZZP’er, hetgeen vanzelfsprekend een groot gevolg heeft voor de schadelast bij letsel. Aangezien een gewone werknemer jegens wie een overheid op grond van de risico-aansprakelijkheidsartikelen schadeplichtig is, loon krijgt doorbetaald van zijn werkgever en een regresvordering van de werkgever veelal afstoot op artikel 6:197 BW, is de schade in geval van letsel bij een werknemer veelal beperkt. Bij een ZZP’er ligt dit vanzelfsprekend anders. Bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid verliest deze persoon namelijk in de regel zijn gehele inkomen en kan hij dat bedrag dan ook vorderen van de aansprakelijke partij. Nu meer en meer mensen ZZP’er zijn (een toename van een half miljoen sinds 2003), is de schadelast dan ook vele malen hoger geworden.
 • Introductie van nieuwe regelgeving: Recent kan hierbij gedacht worden aan:
  • De Wet Affectieschade, waardoor ook nabestaanden en directe naasten bij overlijden of blijvend letsel een vordering kunnen indienen wegen emotionele schade.
  • De introductie van de WNRA, waardoor de verhouding tussen de overheidswerkgever en werknemer civielrechtelijk van aard is geworden en de Hoge Raad in plaats van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter is geworden in aansprakelijkheidsgeschillen. De jurisprudentie van de Hoge Raad is namelijk sterk verschillend, inzake werkgeversaansprakelijkheid van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (we lichten dit nader toe in een artikel op onze kennisbank).
 • De overheveling van voormalige rijkstaken naar decentrale overheden op grond van de WMO, Participatiewet en de Jeugdwet, hetgeen heeft geleid tot een toename in claims op die vlakken die over het algemeen ook vrij emotioneel en politiek geladen zijn. Daarnaast hebben gemeenten ook sterk moeten wennen aan deze nieuwe taken hetgeen eveneens tot claims heeft geleid vanwege ontbrekende ervaring en deskundigheid.

5. Aanpassingen voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering

Dit jaar zullen we de voorwaarden voor de aansprakelijkheidsverzekering vernieuwen. Wij zijn momenteel bezig een nieuwe rubriek te verwerken in de aansprakelijkheidsverzekering, die gemeenten desgewenst kunnen afnemen. Deze rubriek betreft een Milieuschadeverzekering (hierna: MSV) die voorziet in dekking voor de aansprakelijkheid voor milieuschaden die niet plots, maar juist door een langzaam inwerkend proces zijn ontstaan, en is zodoende complementair met de dekking voor milieuaansprakelijkheid opgenomen in rubriek 3. Deze laatste voorziet namelijk enkel in dekking voor aansprakelijkheid voor een milieuverontreiniging die plots is en niet een gevolg is van een langzaam inwerkend proces. DE MSV biedt dekking voor personenschade, zaakschade en schoonmaak- en herstelkosten die het gevolg zijn van een milieuverontreiniging, en is om die reden bij uitstek ook geschikt voor de afdekking van milieurisico’s bij verkoop van grond, het gebruik van ruwe materialen, afvalverwerking of grondbewerking. De MSV biedt in vergelijking tot rubriek 3 milieuaansprakelijkheid wel dekking voor bijvoorbeeld:

 • Aansprakelijkheid voor een milieuverontreiniging die de gemeente verplicht moet opruimen op grond van een publiekrechtelijk besluit op grond van de Wet bodembescherming.
 • Aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een historische bodemverontreiniging, in de zin dat de MSV de saneringskosten dekt.
 • Aansprakelijkheid voor schade door geleidelijke milieuverontreiniging door bijvoorbeeld geringe lekkages.
 • Aansprakelijkheid voor schade aan de biodiversiteit in natuurgebieden.

Tegelijk met de verwerking van deze rubriek in de Voorwaarden zullen:

 • enkele bepalingen van een update worden voorzien, die dienen ter verduidelijking;
 • in- en uitsluitingen worden aangepast (waaronder de bepaling aangaande bouwwerken;
 • uitsluitingen komen te vervallen (bv. in verband met de WNRA);
 • en tot slot zal ook – nu dit risico steeds meer duidelijk wordt en het in de markt (in de internationale markt is het vanaf dit jaar gebruikelijk) normaal gebruik wordt – een uitsluiting inzake het cyberrisico worden verwerkt ter zake de rubrieken 1 tot en met 4, voor de risico’s die worden afgedekt door een Cyberverzekering, zodat elke overlap wordt uitgesloten;

De gewijzigde voorwaarden zullen een week voor de themadagen worden toegezonden aan al onze klanten met een uitgebreide toelichting ter zake de doorgevoerde wijzigingen.


6. Cybercrime en Cyberverzekering: Een wake-up call

Eind december plaatste de Universiteit Maastricht (UM) op haar website een bericht dat zij getroffen waren door een cyberaanval. Bijna alle Windows-systemen waren geraakt en vooral e-mail kon niet meer worden gebruikt. Tevens gaven zij aan dat het nog enige tijd kon duren voordat de geïnfecteerde systemen weer als vanouds werkten. Uiteindelijk bleek dat een gedeelte van de data was gegijzeld door de cyberhackers. De Universiteit heeft na betaling van het ‘losgeld’ de data weer tot haar beschikking gekregen. In de media wordt gesproken over losgeldbedragen die oplopen tot enkele tonnen.

In januari is het weer raak. Citrix, een Amerikaans softwareleverancier, maakte op 17 december jongstleden bekend dat er een lek zat in hun software. Hackers maakten hiervan gebruik en ontwikkelden een exploit, een programma om binnen te komen in de systemen van Citrix-gebruikers. Vertaald naar ‘oude’ criminaliteit; De dieven konden zonder te hoeven inbreken het gebouw binnen, de route naar de openstaande kluis te volgen en hun slag te slaan. Ruim 700 Nederlandse bedrijven en instellingen maken gebruik van deze leverancier. Onbekend is wat de schade bedraagt maar de betrokken instellingen moesten in elk geval kosten maken om te onderzoeken of ze zijn getroffen.

De vraag is hoe om te gaan met dit risico. Verzekeren of niet-verzekeren is de vraag die veel gemeenten zich momenteel stellen. De kans dat cyber gerelateerde incidenten de gemeentelijk organisatie beïnvloeden wordt steeds groter terwijl ook de impact op de organisatie een duidelijker vorm begint aan te nemen. Tijd voor actie.

Melior biedt aan haar gemeentelijke relaties de mogelijkheid om de bestaande Aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden met de rubriek 6 Cyber. In deze rubriek zijn enkele schadeoorzaken opgenomen die nu niet zijn meeverzekerd op de bestaande verzekering van gemeenten. Te denken valt aan vergoeding van het losgeld dat gemoeid kan zijn bij een ‘ransomware’-hack maar denk ook aan:

 • aanspraken van derden wiens gegevens zijn gelekt;
 • boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens wegens een datalek;
 • juridische kosten ter verweer tegen claim;
 • kosten voor het melden van incidenten aan betrokkenen en de Autoriteit;
 • het inhuren van gespecialiseerde IT-bedrijven voor forensisch onderzoek naar de oorzaak, alsmede ter herstel van het computernetwerk van de verzekerde;
 • Kredietmonitoring ter voorkoming van identiteitsfraude;
 • PR-kosten om de publicitaire schade voor de gemeente te beperken;

Indien u deze verzekering sluit zal in het geval van een cybergebeurtenis of datalek, direct bij melding een gespecialiseerd team van experts, onder leiding van Crawford & Company worden ingeschakeld om alle bovengenoemde problemen waar de gemeente tegen aan loopt op te lossen en de schade te beperken. Het grote voordeel voor de gemeente is dat men als het ware ‘ervaring inkoopt’. Deze gespecialiseerde bedrijven voeren de regie over het zo goed mogelijk laten verlopen van het gehele proces. Zo voeren zij in geval van een ransomwarezaak de onderhandelingen met de hackers. Dit geschiedt vanzelfsprekend in samenwerking met het crisisteam van de gemeente.

Al met al is het voor de gemeenten zaak om het onderwerp (nogmaals) op de agenda te plaatsen en het in te kaderen in het risicomanagementbeleid.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Melior kan bieden, neem contact op met uw Melior accountmanager of mail naar info@meliorverzekeringen.nl.

Melior Nieuws

Nieuwsbrief 17

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Nieuwe medewerkers
 3. Veilig bestanden delen
 4. Kennisbank
 5. Themadagen Melior Verzekeringen
 6. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

Hierbij treft u alweer onze tweede nieuwsbrief van dit jaar. In juni hebben wij weer onze jaarlijkse en steeds drukker bezochte Themadagen gehouden. Wij hebben ervan genoten om velen van u daar te zien en mogen spreken.

De vele positieve reacties die wij tijdens en/of na de themadagen hebben mogen ontvangen deden ons goed, waarvoor dank.
Heeft u deze bijeenkomsten niet kunnen bijwonen, maar wenst u wel een pdf-versie van de presentaties te ontvangen, dan zenden wij u die uiteraard met alle plezier toe. Uw verzoek hiertoe kunt u richten aan schade@meliorverzekeringen.nl

Net zoals in voorgaande jaren zal het najaar bij ons grotendeels in het teken staan van aanbestedingen die voorbij gaan komen. Rond deze periode lijnen wij het Melior aanbestedingsteam al op om klaar te zijn zodra het aanbestedingsseizoen gaat beginnen.
Het aanbestedingsteam heeft er zin in en kijkt vol vertrouwen uit naar de periode die gaat komen.

Het blijft onze passie om het beste van ons aan u te geven. Om die reden zijn wij trots op onze excellente verzekeringsproducten en -voorwaarden maar ook op onze mensen die zich dagelijks gepassioneerd inzetten om waar te maken waar Melior voor staat!

Rest mij om u en uw dierbaren namens het totale Melior team een fijne zonnige zomerperiode toe te wensen en als u op vakantie gaat een heerlijke periode met een veilige heen- en terugreis.


2. Nieuwe medewerkers

Vanwege het nog steeds toenemend succes hebben wij na Sisi Lim en Emily Sweerts, die sinds begin dit jaar bij ons in dienst zijn gekomen, vanaf 1 juni ons schadebehandelingsteam verder uitgebreid met Mariel Keizer en Marit Schele. Beiden hebben ruim 20 jaar ervaring als jurist bij verschillende werkgevers in het oosten van het land en zullen zich met name bezig houden met de behandeling van letsel- en zaakschades. Naast nieuwe schadebehandelaars hebben wij tevens het team van accountmanagers en de afdeling acceptatie uitgebreid. Daarmee is Melior weer op volle sterkte en klaar voor de toekomst.


3. Veilig bestanden delen

Sinds de inwerkingtreding van de AVG en de vele aandacht die daaraan in het nieuws is besteed merken wij dat steeds meer gemeenten een eigen programma gebruiken om mails aan ons toe te zenden. Veel van die programma’s maken de ontvangst van die mails en stukken zeer bewerkelijk, omdat elke keer een wachtwoord moet worden opgevraagd die weer per separate mail wordt verstuurd, welke weer ingevuld moet worden in een browserprogramma, waarna de informatie in die browser wordt geopend en we die weer van daaruit moeten kopiëren naar een mail die we weer aan onszelf moeten sturen om de mail in ons systeem te kunnen inboeken. Niet alle programma’s die gemeenten hebben zijn zo bewerkelijk, maar met name gemeenten die gebruik maken van zorgmail, zivver of kpn brengen veel extra werk met zich mee.

Aangezien wij per dag honderden mails ontvangen wordt dit een te bewerkelijk proces voor ons, waarbij bovendien een kans op fouten ontstaat. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken vooral gebruik te maken van het programma Nextcloud dat wij aanbieden voor het beveiligd verzenden van bestanden. Dit programma wordt gehost in ons eigen datacenter en biedt verder dezelfde functionaliteit als dropbox. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via onze website: Aanvragen bestandsdeling


4. Kennisbank

Het zal u allen niet zijn ontgaan dat de eikenprocessierups hevig huishoudt in Nederland hetgeen ook leidt tot veel claims. Op onze kennisbank staat dan ook een artikel dat u handvatten biedt om dergelijke claims te behandelen en dat ook nadere informatie biedt over de bestrijding van deze rups en de invulling van de zorgplicht van de gemeente, met daarbij een link naar de Leidraad Beheersing Eikenproccessierups. Dit artikel kunt u terugvinden via de link hieronder.

Daarnaast zijn wij de afgelopen maanden met name bezig geweest met het up to date brengen van reeds bestaande artikelen. Vanaf deze maand zullen weer meer nieuwe artikelen worden geplaats op de kennisbank.
Kan de gemeente aansprakelijk worden gehouden voor overlast van de eikenprocessierups?


5. Themadagen Melior Verzekeringen

Op 5, 6, 12 en 13 juni hebben wij wederom onze jaarlijkse Themadagen gehad. Opnieuw verdeeld over 4 dagen met 3 nieuwe locaties: Zwolle, Haarlem, Bergen op Zoom en Heerlen, om al onze klanten zoveel mogelijk gelegenheid te bieden om hierbij aanwezig te zijn.

De Themadagen stonden in het teken van een nadere uitleg over de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder. Daarnaast hebben we onze klanten meer inzicht gegeven in de wijze waarop letselschades worden behandeld en met name hoe moet worden omgaan met de verschillende schadeposten die in dergelijke zaken worden gevorderd.
Deze twee presentaties zijn gevolgd door workshops waarbij is ingegaan op de juridische beoordeling van veel voorkomende schades in het geval van gladheidsbestrijding, gebreken aan het riool, trillingsschaden door werkzaamheden of de weg en schades die worden geweten aan zorgplichtschendingen bij groenbeheer.

De reacties van de aanwezige klanten waren over het algemeen zeer positief. Wel werd door verschillende personen opgemerkt dat ze de workshops in de middag aan de korte kant vonden. We zullen hier voor de volgende themadagen zeker rekening mee houden.

Klanten geven aan dat het fijn is om medewerkers van Melior te spreken en met name contact te maken met de schadebehandelaars. Daarnaast is het voor klanten altijd fijn om te kunnen sparren met collega’s. Een belangrijke reden voor ons om deze dagen in ere te houden.

We zijn blij u weer een inhoudelijke dag te hebben kunnen bezorgen. Met het presentje, gemaakt door Stichting Nora Werkt kijken onze schade behandelaars uit naar de duidelijke foto’s van hoogteverschillen. Mocht u feedback, wensen, ideeën of een andere bijdrage hebben over de Themadagen dan vernemen wij dat graag van u. In dat geval kunt u contact opnemen met m.mutsaars@melioverzekeringen.nl. Tot volgend jaar!

6. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 0541-571150.

Melior Nieuws

Nieuwsbrief 16

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Themadagen 2019
 3. Uitbreiding schadeafdeling
 4. Brainstorm bijeenkomsten
 5. Wet Affectieschade en Polisdekking
 6. Schadebehandeling onder het eigen risico en behandeling van ongedekte schades
 7. SROI
 8. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

Na het verschijnen van onze nieuwsbrief van september 2018 werden we blij verrast door de vele aanbestedingen, waaronder ook veel onderhandse aanbestedingen. Het is duidelijk geworden dat overheden hebben ontdekt dat er weer wat te kiezen valt, wat uiteindelijk goed is voor de markt in zijn geheel.

Voor het totale Melior team betekende dit wel dat in het laatste kwartaal van 2018 de krachten gebundeld moesten worden om de aanbestedende gemeenten en andere overheden die in deze periode voorbij kwamen een zo goed, volledig en concurrerend mogelijk voorstel te kunnen doen.

Onze tenderdesk en alle daaraan gekoppelde specialistenteams hebben dan ook op volle toeren gedraaid om alle aanbestedingen te kunnen verwerken.

Nu het stof is neergedaald in 2019 zijn wij blij verrast met het eindresultaat van onze geleverde inspanningen. Maar liefst meer dan 60 nieuwe gemeenten en een provincie hebben voor Melior gekozen als nieuwe aansprakelijkheidsverzekeraar.

Wij zijn trots en dankbaar voor het feit dat in de afgelopen 5 jaar ruim 200 gemeenten, 3 provincies, een waterschap en verschillende gemeenschappelijke regelingen gekozen hebben voor Melior. Dat betekent ook dat wij u willen bedanken voor het in Melior gestelde vertrouwen want zonder uw vertrouwen in onze kennis en kwaliteit is een dergelijk resultaat uiteraard nooit mogelijk.

Ook in 2019 willen wij u laten ervaren dat wij naast u staan, en graag voor- en met- u werken om goede resultaten te boeken in de behandeling van door u gemelde schades.
Omdat wij continue willen verbeteren, vinden wij uw input belangrijk. Uw ervaring en beoordeling van onze samenwerking is voor ons van groot belang. Wij willen u dan ook vragen om uw ervaringen met onze dienstverlening (zowel negatief als positief) met ons te delen.

Om deze reden zullen wij net als vorig jaar ook dit jaar weer participatiebijeenkomsten houden, een externe audit en een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.

Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van deze eerste nieuwsbrief in 2019!


2. Themadagen 2019

Ook dit jaar zullen wij weer vier themadagen op vier verschillende locaties. Dit jaar hebben we gekozen voor de volgende locaties en data:

 • Woensdag 5-6 Van der Valk Zwolle
 • Donderdag 6-6 Van der Valk Haarlem
 • Woensdag 12-6 Fletcher Hotel Bergen op Zoom
 • Donderdag 13-6 Van der Valk Heerlen

Wij hebben voorlopig het volgende programma opgesteld:
Op veler verzoek zullen wij in de eerste presentatie ingaan op de wijze waarop schade dient te worden begroot bij letselschade, welke valkuilen er zijn en met welke schadeposten je rekening moet houden.

Vervolgens zullen wij in de tweede presentatie ingaan op de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekeringen. Hierbij komen vragen aan de orde als: Waarom worden bepaalde schades uitgesloten? Wat is het doel van de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente? Wat wordt er dan verzekerd? Ook zal worden ingegaan op een aantal kernbegrippen die vaak in vragen naar voren komen.

Na de pauze zullen wij vier workshops houden waarvoor u zich tevoren kan opgeven. Het gaat om parallelsessies waarvan er telkens twee tegelijkertijd worden gehouden. In deze sessie gaan we samen de behandeling van een zaak doorlopen.

De eerste sessies betreffen:
1.A. Casus: Rioolbeheer of 2.A. Casus: gladheid op de weg

De tweede sessies betreffen:
1.B. Casus: Groenbeheer of 2.B. Casus: Trilling schade

U kunt u zich bij aanmelding opgeven voor de sessies die u wenst te volgen.

Tot slot hebben wij als gebruikelijk een verrassende presentatie ter afsluiting.

Programma Themadagen 2019
1 Inleiding 09:45 – 10:00 uur
2 Smartengeld en letselschade begroten 10:00 – 10:45 uur
3 Voorwaarden, voorwaarden en… 11:00 – 11:45 uur
4 Lunch 12:00 – 13:00 uur
5 Workshop parallelsessies
Eerste sessie 13:00 – 13:30 uur
Tweede sessie 13:35 – 14:05 uur
6 Afsluiting 14:10 – 14:30 uur

3. Uitbreiding schadeafdeling

Door de spectaculaire groei die we elk jaar doormaken zijn wij vrijwel jaarlijks op zoek naar nieuwe medewerkers, om het niveau en de servicegerichtheid van de schadebehandeling op het peil te houden dat u van ons gewend bent. Tot heden zijn we daar gelukkig ook zeer succesvol in geweest.

Naast Maarten Booyink en Nicky Rorink die ons, zoals in onze nieuwsbrief van september aangekondigd, in oktober zijn komen versterken, kunnen wij u mededelen dat wij nog twee nieuwe medewerkers hebben aangenomen.

Vanaf 1 februari is mr. S.H.T. (Sisi) Lim bij ons in dienst getreden. Sisi heeft in 2017 haar Masterdiploma in het privaatrecht en in het strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen behaald en is aansluitend werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in het oosten van het land.
Vanaf 1 maart zal mr. E. (Emily) Sweerts bij ons in dienst treden. Emily heeft in 2011 haar Masterdiploma in het privaatrecht behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen en was hiervoor werkzaam als senior jurist bij het Juridisch Loket.


4. Brainstorm bijeenkomsten

Als organisatie streven wij ernaar ook de komende jaren nog verder te groeien met nieuwe unieke producten, uitbreidingen op dekking maar bovenal een excellente schadebehandeling met een luisterend oor voor u als klant. Daarom houden wij ook dit jaar weer bijeenkomsten waar wij u als klant inspraak willen geven in de verdere ontwikkeling van Melior.

In april organiseert Melior voorafgaand aan onze klantdagen in juni een tweetal bijeenkomsten. Wij nodigen hiervoor klanten uit die mee willen denken over de product ontwikkeling, de gerealiseerde nieuwe producten en de wijze van communicatie en overige zaken welke u ook zelf in kunt en mag brengen (bijvoorbeeld ondersteuning bij behandeling van schades, cursussen et cetera).

We organiseren een bijeenkomst op 11 april in Eindhoven en we organiseren een bijeenkomst op 18 April in Apeldoorn. De bijeenkomst duurt van 11:00 uur tot 14:00 uur en is inclusief lunch. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

Denkt u een actieve bijdrage te kunnen leveren? Wilt u graag meedenken over nieuwe producten voor de overheidsmarkt? Heeft u kennis van ambtelijke organisaties? Geeft u zich dan op. Wij houden deze bijeenkomsten regelmatig met een wisselende samenstelling zodat iedereen die wil een bijdrage kan leveren.

U kunt zich opgeven bij Marc Mutsaars, via m.mutsaars@meliorverzekeringen.nl. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.


5. Wet Affectieschade en Polisdekking

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Wet Affectieschade per 1 januari 2019 in werking is getreden. Een artikel hierover hebben wij vorig jaar reeds gepubliceerd op onze kennisbank. Zie: De wet affectieschade: Wat is het en welke gevolgen brengt deze wet met zich mee?

Op grond van deze wet is het voor naasten van degenen die (ernstige) letselschade hebben geleden of naasten van personen die zijn overleden, mogelijk om schade te vorderen voor de pijn die zij als naaste ervaren door het leed dat hun naast is overkomen. Hiermee worden uiteraard de risico’s en daarmee de schadelast voor verzekeraars verder vergroot.

Wij hebben al verschillende malen de vraag gekregen of schade die dient te worden vergoed op grond van deze wet wel onder de polisdekking valt. Wij kunnen u verzekeren dat dit het geval is nu deze schade onder de definitie van personenschade valt, aangezien de schade voortvloeit uit- en gevolg is van letsel. Dat dit letsel een ander overkomt dan de persoon die deze schade vordert, maakt dat niet anders.

6. Schadebehandeling onder het eigen risico en behandeling van ongedekte schades

Melior Verzekeringen zet hoog in op serviceverlening en wil niet enkel verzekeraar, maar ook kennispartner zijn voor haar klanten. U kunt dan ook altijd bij ons terecht voor advies in aan aansprakelijkheid gerelateerde zaken.

Om haar klanten ook meer en beter bij te kunnen staan in zaken die onder het eigen risico vallen heeft Melior Verzekeringen, zoals al aangekondigd op de themadagen van vorig jaar, de tarieven voor haar servicemodule voor elke polis met een eigen risico tot en met € 50.000,- gelijk gesteld op een bedrag van € 250,- per dossier (excl. BTW en kosten van inschakeling van eventuele deskundigen en experts). Dit nieuwe tarief is vanaf 1 januari 2019 geldig voor al onze klanten, ook de bestaande met wie voorheen een hogere tariefafspraak is gemaakt. Dit omdat we vinden dat niet enkel nieuwe klanten hiervan mogen profiteren. Verder kunt u de behandeling van het eigen risico ook afkopen voor een vast bedrag voor het gehele jaar, zodat u tevoren weet hoeveel u moet betalen voor de behandelkosten.

Let wel: Letselschades behandelen wij kosteloos voor klanten met een eigen risico tot € 12.500,-. Voor klanten met een hoger eigen risico geldt dat wij per geval zullen beoordelen of deze wel of niet boven het eigen risico uitkomt.

Daarnaast breidt Melior Verzekeringen de dienstverlening ten aanzien van ongedekte zaken uit en biedt zij deze vanaf 1 januari 2019 eveneens aan tegen een vast tarief van € 100,- per uur (excl. BTW en kosten van inschakeling van eventuele deskundigen en experts). Hiervoor geldt wel dat wij enkel zaken behandelen die wij tot onze expertise rekenen.

Voordelen van een servicemodule bij Melior Verzekeringen zijn:

 • Melior Verzekeringen heeft veel ervaring, kennis en kunde in de schadebehandeling. Zij behandelt meer dan 2500 schades op jaarbasis.
 • U hoeft zelf geen (extra) schadebehandelaars in dienst te nemen en kunt die kosten besparen.
 • Voor schades onder het eigen risico geldt dezelfde procedure die u van ons gewend bent bij schadebehandeling boven het eigen risico. Daarmee bent u ook verzekerd van snelheid in de schadebehandeling.
 • Zaken onder het eigen risico zijn bekend bij de eigen verzekeraar. Indien de claim toch boven het eigen risico komt dan zijn er geen problemen qua dekking (bv. vanwege onterechte erkenning), aangezien de eigen verzekeraar al direct bij de boordeling is betrokken.
 • U en uw burgers hebben één loket voor schadebehandeling, zodat zij niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

7. SROI

Stichting Nora Werkt

Met Stichting Nora Werkt vult Melior Verzekeringen voor veel gemeenten de Social Return in. Wat is nu eigenlijk Social Return?
In verschillende (Europese) tenders/ aanbestedingen wordt gevraagd op welke wijze de opdrachtgever een gedeelte van de omzet/ premie behorend bij de specifieke opdracht inzet voor een sociaal doel. Dit kan zijn door zelf mensen in dienst te nemen vanuit een uitkeringssituatie, dit kan middels bijvoorbeeld sociaal inkopen of ook door het invullen van stageplekken.

Door als Melior Verzekeringen gebruik te maken van Nora Werkt doen we eigenlijk een aantal van bovenstaande dingen. We vullen, in de vorm van onderaanneming arbeidsplekken in (inmiddels hebben er 8 mensen een betaald dienstverband) en we kopen sociaal in (bijvoorbeeld de oranje teckels op onze themadagen).

De ervaring is dat door de speciale werkwijze, de kleinschaligheid en het betrekken van de doelgroep in de diverse processen het een groot succes is. Met behulp van de invullingen Social Return wil Nora Werkt in 2019 dan ook verder doorgroeien!

Inmiddels ondersteunen een tiental gemeenten de voorgestelde invullingen van Melior Verzekeringen richting Stichting Nora Werkt. De gemeenten waarderen de manier waarop Melior Verzekeringen hier op een creatieve manier invulling aan geeft.

Mooi dat op deze manier mensen vanuit onze doelgroep betaald werk kunnen doen, en organisaties heel blij zijn met onze producten/ diensten en Melior Verzekeringen maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Mocht u als klant of opdrachtgever van Melior Verzekeringen meer over de Stichting willen weten? Kijk op onze website www.norawerkt.nu of neem contact op met Marc Mutsaars.

8. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 0541-571150.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief: