Melior Nieuws

Nieuwsbrief 24

Nieuwsbrief 24 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. De themadagen en Covid-19
 3. Programma themadagen
 4. Nieuwe producten en naamswijzing
 5. Uitbreiding van het team
 6. Nieuwe locatie te Rotterdam
 7. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

Hierbij treft u alweer onze derde nieuwsbrief van dit jaar.

Met het oog op de aankomende themadagen willen wij u een update toezenden met betrekking tot de themadagen, de uitbreiding van ons team en de situatie met betrekking tot COVID-19 op dit moment.

We zien momenteel een stabilisering in het aantal besmettingen. Het aantal besmettingen gaat niet meer omlaag, maar anderzijds ook niet omhoog. De situatie lijkt zich dus min of meer te stabiliseren en de aantallen gevaccineerden blijven toenemen. Vooralsnog zien wij dus geen beletsel om de themadagen doorgang te laten vinden.

In deze nieuwsbrief zullen wij de richtlijnen en maatregelen die worden genomen om de themadagen veilig doorgang te laten vinden kort nader toelichten.

Wij vertrouwen erop dat we met deze maatregelen op een veilige manier interessante en onderhoudende themadagen voor u kunnen organiseren en zien u graag op de themadagen.

Met warme groet,
namens het totale team Melior

De directeur


2. De themadagen en Covid-19

Ter waarborging van eenieders veiligheid zullen wij ons op de themadagen vanzelfsprekend houden aan de landelijke maatregelen. Zoals bekend houden wij de themadagen bij verschillende locaties van Van der Valk Hotels. Van der Valk heeft een protocol van de maatregelen die u kunt inzien via de link Veilig en vertrouwd protocol voor meetings & events

Gelet op de landelijke maatregelen geldt in elk geval dat deelnemers dienen te beschikken over een zogenoemd coronatoegangsbewijs. Een coronatoegangsbewijs is een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Met de app CoronaCheck kunt u één van deze coronabewijzen laten zien bij de toegangsdeur tot het evenement.

Verder heeft uiteraard eenieder een vaste zitplaats zoals wordt voorgeschreven in de landelijke maatregelen en wordt daarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen. Dit geldt zowel tijdens de presentaties als tijdens de pauzes. De richtlijn van Van der Valk voor bezoekers houdt kort samengevat het volgende in:

Voorafgaand aan de bijeenkomst:

 • Registreer altijd vooraf uw bezoek bij de organisator van de bijeenkomst. Dit betekent dus dat enkel personen die zich van tevoren hebben aangemeld voor de themadagen op bezoek kunnen komen.
 • Neem kennis van de protocollen en richtlijnen die u via bovengenoemde link kunt inzien.
 • Bij wijzigingen in protocollen en richtlijnen, worden bezoekers vooraf door ons geïnformeerd.
 • Blijf thuis bij (milde) gezondheidsklachten.
 • Blijf thuis als huisgenoten koorts hebben.

Tijdens de bijeenkomst:

 • Neem de hygiënemaatregelen in acht.
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand. Eenmaal in de zaal is, wanneer iedereen een coronatoegangsbewijs heeft laten zien, de 1,5 meter afstand niet meer vereist.
 • Meld u na aankomst op de locatie bij de ontvangstbalie.
 • Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de locatie en/of zaal telkens uw handen.
 • Volg de binnen de locatie gecommuniceerde richtlijnen.
 • Volg te allen tijde de instructies van de coronaverantwoordelijke, toezichthouders en medewerkers van Van der Valk.

Voor het volledige protocol verwijzen wij u naar bovengenoemde link.


3. Programma themadagen

U kunt zich nog steeds inschrijven voor de themadagen via bijgevoegde link.

De themadagen zullen plaatsvinden op de volgende data en locaties:

 • Maximum aantal aanmeldingen bereikt Woensdag 22 september Van der Valk Zwolle, locatie
 • Donderdag 23 september Van der Valk Haarlem, locatie
 • Maximum aantal aanmeldingen bereikt Woensdag 29 september Van der Valk Breda, locatie
 • Donderdag 30 september Van der Valk Heerlen, locatie
Programma Themadagen 2021
09:30 uur Ontvangst
10:00 uur Inleiding
10:15 uur Presentatie nieuwe producten en ontwikkelingen
10:45 uur Korte pauze
11:15 uur Presentatie: de meldingsplicht in de aansprakelijkheidsverzekering.
Wanneer moet de verzekerde melden, wat is een omstandigheidsmelding, en wat zijn de rechten en plichten van de verzekerde op het moment dat het risico waarvoor zij zich heeft verzekerd zich voordoet?
12:00 uur Lunch
12:45 uur Workshops A of B
Workshop A: Berm en weg; artikel 6:174 of 6:162 BW? Welke hoogteverschillen zijn acceptabel? Welke voorwerpen in de berm behoren al dan niet tot de weguitrusting? Wat zeggen de richtlijnen en wat zegt de rechter?
Workshop B: schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden, Wanneer is welk artikel 6:171, 6:174 en 6:162 BW (in kader van toezicht) van toepassing? Hoe verhoudt de CAR-verzekering zich tot de Algemene Aansprakelijkheidsverzekering?
13:30 uur Workshops C of D
Workshop C: Pollerpalen en andere verkeersregulerende maatregelen: Wanneer is sprake van voldoende waarschuwing voor welke verkeersdeelnemer? Camera bij de poller of niet? Wanneer is een poller nodig en welke andere minder gevaarzettende opties zijn er ter regulering van het verkeer?
Workshop D: Schaderegeling en vaststelling bij letselschades: Hoe gaat de letselschaderegeling in zijn werk? Waarop moet je letten en wat zijn relevante schadeposten bij letselschade?
14:15 uur Korte pauze
14:30 uur Een vrolijke en lichte afsluitende voorstelling met verrassingsspreker
15:15 uur Einde

4. Nieuwe producten en naamswijzing

Zoals u bekend worden de schades voor Melior Verzekeringen behandeld door Mandatis Loss Adjusting & Claims Management. Per 1 september 2021 zal ons schadeteam naast de behandeling van schades voor Melior Verzekeringen haar services voor de publieke markt uitbreiden. De naam wordt om die reden dan ook gewijzigd in Mandatis Claims & Services. Een nadere toelichting op de aanvullende services die zullen worden aangeboden zal worden gegeven op de themadagen.


5. Uitbreiding van het team

Ter uitbreiding van het team van Mandatis Claims & Services hebben wij inmiddels ook nieuw personeel aangetrokken. Vanaf 1 september 2021 zal Dolaya Hoogdorp bij ons in dienst treden als jurist. Zij zal zich hoofdzakelijk bezighouden met materiële schades en vermogensschades. Dolaya heeft de Master Privaatrecht en de Master Aansprakelijkheid & Verzekeringsrecht behaald aan de Erasmus Universiteit. Zij was hiervoor werkzaam voor een grote verzekeraar te Rotterdam.

Naast Dolaya zal ook Robbert Waal per 1 september onderdeel gaan uitmaken van het team in Rotterdam. Robbert zal vanuit zijn rol zich gaan richten op het verder uitbreiden van additionele services. Hoe en wat zal de komende weken verder worden gecommuniceerd. Meer hier ook over op de themadagen. Voor zijn komst heeft Robbert ruim 10 jaar gewerkt bij een wereldwijd opererend claims management bureau en recentelijk bij een landelijk arbeidsbemiddeling bureau.


6. Nieuwe locatie te Rotterdam

Zoals in onze vorige nieuwsbrief al aangegeven openen wij per 1 september 2021 een nieuwe vestiging te Rotterdam op de 32e verdieping van de Delftse Poort, direct naast het Centraal Station. Dit wordt een tweede vestiging naast de vestiging te Oldenzaal, zodat we zowel in het oosten als het westen goed vertegenwoordigd zijn. Hiermee beogen wij zowel dichter bij de veelal in de Randstad gevestigde makelaars te zijn, als ons zoekgebied naar juridisch talent uit te breiden naar het westen van het land.


7. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 088 – 7373 150.

Melior Nieuws

Nieuwsbrief 23

Nieuwsbrief 23 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Cyberverzekering
 3. Veilig bestanden delen
 4. Kennisbank
 5. Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid
 6. Themadagen en nieuwe producten
 7. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

Hierbij treft u alweer onze tweede nieuwsbrief van dit jaar.

De vakantieperiode is aangebroken, voor velen van ons betekent dit een aantal weken vrij en geen werk aan het hoofd. Weg van thuiswerken, digitale teamsoverleggen of zakelijke vraagstukken die onze aandacht vragen. Na een ruim jaar waarin we de impact en gevolgen ondervinden van het virus, doet dat ook iets met onze mentale weerbaarheid. Vanuit huis werken heeft voordelen maar kent ook nadelen. We zien en spreken de collega’s minder, samen lachen, praten over voetbal of andere dagelijkse dingen het is niet zoals we allemaal gewend waren of zijn. Gelukkig gloort er licht aan de horizon en gaat de wereld, met horten en stoten, weer een beetje open.

Ook ons team begint weer langzaam aan terug te keren naar werken op kantoor. We doen dat op een gestructureerde manier en zijn er scherp op dat we ons houden aan afstandsregels. Gelukkig heeft ons team niet direct te maken gehad met de zorgelijke corona situaties. Van ganser harte hopen wij dat dat ook voor u geldt.

Ondanks dat velen van ons vanuit huis hebben gewerkt heeft ons team zich onvermoeibaar ingezet om uw belangen maximaal te behartigen. Wij zijn trots op al onze teamleden en ook dankbaar dat velen van u ons regelmatig complimenten geeft over de samenwerking en onze werkwijze tijdens de corona beperkingen.

U kunnen helpen, ondersteunen, uw belangen behartigen en ook gewoon met elkaar klankborden zijn onze drivers en dat geeft ons veel energie. Dank voor uw support en vertrouwen!

Zoals u weet zijn wij in 2020 gestart met in co-assurantie mee tekenen op brandverzekeringen. Wij doen dat uitsluitend via makelaars die onze capaciteit warm hebben ontvangen.

Op vele gemeentelijke brandverzekeringen hebben wij als “Mandatis” op aanbestedingen ingeschreven en niet zonder succes. De brandmarkt kampt op onderdelen met capaciteit schaarste. En dat hebben wij voor een deel hebben kunnen opvullen. Ook bij komende brand aanbestedingen zullen wij daar waar mogelijk gaan inschrijven.

Omdat de meeste makelaars in de Randstad zijn gevestigd heeft ons dat doen besluiten om in Rotterdam een vestiging te gaan openen. Daardoor zijn wij dichter bij de makelaars. Ook willen wij, net zoals dat geldt voor onze hoofdvestiging, getalenteerde (young) professionals in de Randstad boeien en hopelijk binden om Melior teamlid te worden.

Als alles goed gaat en de wereld open gaat, dan hopen wij u in september te ontmoeten op onze themadagen. Ik kan u verzekeren dat wij een mooi en interessant programma aanbieden. Hopelijk mogen wij u daar verwelkomen en weer live te zien en spreken.

Dan rest mij u allen een hele fijne en gezonde vakantieperiode toe te wensen, heel veel plezier, ontspanning en mooi weer gewenst.

Met warme groet,
ook namens het totale team Melior,

De Directeur


2. Cyberverzekering

Nu de aanbestedingen er weer aan komen leek het ons goed om u er nogmaals op te wijzen dat wij met rubriek 5 van onze aansprakelijkheidsverzekering een verzekeringsoplossing bieden voor de cyberrisico’s die specifiek op overheden is afgestemd op het gebied van cyberincidenten. Zoals al eerder bekendgemaakt is vermogensschade en zuiver immateriële schade van derden, die het gevolg is van een cyberincident, waaronder ook datalekken, uitgesloten van polisdekking op onze aansprakelijkheidsverzekering. Voor dergelijke schaden is de cyberverzekering bedoeld daarmee bent u tevens verzekerd voor eigen schade die u lijdt door een cyberincident, zoals het inmiddels veel voorkomende probleem ransomware, maar ook herstel van het systeem en onderzoeks- en begeleidingskosten bij een cyberincident. Daarnaast biedt deze verzekering ook dekking voor eventuele boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens, die inmiddels ook al veelvuldig zijn uitgedeeld. Recent heeft het UWV nog een boete gekregen van € 450.000,- van de autoriteit wegens een datalek. Ook overheden worden dus niet gespaard.

De nieuwsberichten over cyberincidenten, met name de gijzelsoftware en ransomware-zaken, volgen elkaar in een zeer rap tempo op. Het risico blijkt telkenmale groter te zijn dan gedacht en de hackers blijken zelfs de meest beveiligd geachte systemen te kunnen binnendringen. Zo zijn in de Solarwindszaak hackers er zelfs in geslaagd binnen te dringen tot de diepste militaire geheimen van de VS. Ondanks het feit dat iedereen zich maximaal inspant om de beveiliging up to date te houden, blijkt het voorkomen van cyberincidenten een utopie te blijven. Met name de ransomwarezaken baren zorgen nu er een soort verdienmodel voor hackers is ontstaan, waarbij overheden een gewilde prooi zijn, gezien de hoeveelheden aan gegevens ze hebben. Dergelijke zaken zijn recent veelvuldig in het nieuws geweest, van de hack van de kaasleverancier van de supermarkten tot Mandemakers aan toe.

Heeft u vragen over het risico van cyber en/of rubriek 5 (Cyber) van de aansprakelijkheidsverzekering neemt u dan contact op met uw Melior Accountmanager.


3. Veilig bestanden delen

Sinds de inwerkingtreding van de AVG en de vele aandacht die daaraan in het nieuws is besteed merken wij dat steeds meer gemeenten een eigen programma gebruiken om mails aan ons te zenden. Veel van die programma’s maken de ontvangst van mails en stukken zeer bewerkelijk, omdat elke keer een wachtwoord moet worden opgevraagd die weer per separate mail wordt verstuurd, welke weer ingevuld moet worden in een browserprogramma, waarna de informatie in die browser wordt geopend en we die weer van daaruit moeten kopiëren naar een mail die we weer aan onszelf moeten sturen om de mail in ons systeem te kunnen inboeken. Niet alle programma’s die gemeenten hebben zijn voor ons zo bewerkelijk, maar met name gemeenten die gebruik maken van Zorgmail, Zivver of KPN brengen veel extra werk met zich mee.

Aangezien wij per dag honderden mails ontvangen wordt dit een te bewerkelijk proces voor ons, waarbij bovendien een kans op fouten ontstaat. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken vooral gebruik te maken van het programma Nextcloud dat wij aanbieden voor het beveiligd verzenden van bestanden. Dit programma wordt gehost in ons eigen datacenter en biedt verder dezelfde functionaliteit als Dropbox. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via onze website https://www.meliorverzekeringen.nl/service-en-contact/#bestandsdeling.


4. Kennisbank

Wij blijven onze kennisbank van updates en nieuwe artikelen voorzien. Daarin treft u artikelen over de meest voorkomende aansprakelijkstelling. Hiervan kunt u gebruik maken bij de behandeling van aanspraken die u zelf behandelt, omdat de schade onder het eigen risico valt. Hieronder treft u een link naar de laatste twee nieuwe artikelen:

Hoe in te loggen op de kennisbank:

 • Eerst gaat u naar de website zelf https://kennisbank.meliorverzekeringen.nl
 • Vervolgens drukt u op de knop “Leden”
 • Op de volgende pagina kunt u naar beneden scrollen en u registreren.
 • Na registreren ontvangt u per mail een wachtwoord.

Let wel: De kennisbank is alleen voor klanten en enkel door een emailadres van de gemeente op te geven kunt u een inlog verkrijgen. Dit adres geldt dan als gebruikersnaam. U kunt vanzelfsprekend ook kiezen voor het algemene adres zoals verzekeren@gemeente.nl


5. Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid

Op deze in de vorige nieuwsbrief aangekondigde cursus hebben wij een zeer grote respons gekregen. De cursus voor eind dit jaar is inmiddels vol. Wij zijn voornemens om voor het voorjaar 2022 gezien de grote behoefte wederom deze cursus te gaan geven. In een volgende nieuwsbrief zullen wij meer informatie verschaffen over de plaats en data en heeft u weer de mogelijkheid om u in te schrijven. Blijf onze nieuwsbrief dus in de gaten houden!


6. Themadagen en nieuwe producten

Inmiddels zijn wij tot een definitieve invulling van de themadagen gekomen.
Arjan Erkel als motivational speaker
Wij kunnen u mede delen dat wij als slotspreker Arjan Erkel hebben kunnen boeken. Arjan Erkel was werkzaam voor Artsen zonder Grenzen en is in 2002 tijdens zijn werkzaamheden ontvoerd in Dagestan. Pas in 2004 is hij na 607 dagen weer vrijgelaten. Met zijn overlevingsverhaal inspireert hij velen om ook in beweging te komen om hun leven te veranderen of te verbeteren.
Nieuwe producten
Wederom zijn wij bezig met de ontwikkeling van een aantal nieuwe producten die wij tijdens de themadagen zullen presenteren en aan u zullen voorleggen voor uw eventuele commentaar.

Het programma is hierdoor wel enigszins gewijzigd. De veel gevraagde workshops blijven uiteraard wel staan zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven. U kunt zich overigens nog steeds inschrijven voor de themadagen en de verschillende workshops die u wilt volgen. De themadagen zullen plaatsvinden op de volgende data en locaties:

 • Maximum aantal aanmeldingen bereikt Woensdag 22 september Van der Valk Zwolle, locatie
 • Donderdag 23 september Van der Valk Haarlem, locatie
 • Maximum aantal aanmeldingen bereikt Woensdag 29 september Van der Valk Breda, locatie
 • Donderdag 30 september Van der Valk Heerlen, locatie
Programma Themadagen 2021
09:30 uur Ontvangst
10:00 uur Inleiding
10:15 uur Presentatie nieuwe producten en ontwikkelingen
10:45 uur Korte pauze
11:15 uur Presentatie: de meldingsplicht in de aansprakelijkheidsverzekering.
Wanneer moet de verzekerde melden, wat is een omstandigheidsmelding, en wat zijn de rechten en plichten van de verzekerde op het moment dat het risico waarvoor zij zich heeft verzekerd zich voordoet?
12:00 uur Lunch
12:45 uur Workshops A of B
Workshop A: Berm en weg; artikel 6:174 of 6:162 BW? Welke hoogteverschillen zijn acceptabel? Welke voorwerpen in de berm behoren al dan niet tot de weguitrusting? Wat zeggen de richtlijnen en wat zegt de rechter?
Workshop B: schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden, Wanneer is welk artikel 6:171, 6:174 en 6:162 BW (in kader van toezicht) van toepassing? Hoe verhoudt de CAR-verzekering zich tot de Algemene Aansprakelijkheidsverzekering?
13:30 uur Workshops C of D
Workshop C: Pollerpalen en andere verkeersregulerende maatregelen: Wanneer is sprake van voldoende waarschuwing voor welke verkeersdeelnemer? Camera bij de poller of niet? Wanneer is een poller nodig en welke andere minder gevaarzettende opties zijn er ter regulering van het verkeer?
Workshop D: Schaderegeling en vaststelling bij letselschades: Hoe gaat de letselschaderegeling in zijn werk? Waarop moet je letten en wat zijn relevante schadeposten bij letselschade?
14:15 uur Korte pauze
14:30 uur Een vrolijke en lichte afsluitende voorstelling met verrassingsspreker
15:15 uur Einde

De workshops A en B, alsmede de workshops C en D vinden gelijktijdig plaats. Wij verzoeken u dan ook vooraf aan te geven aan welke workshop u wenst deel te nemen. Dit kunt u doen via het aanmeldingsformulier op onze website.


7. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 088 – 7373 150.

Melior Nieuws

Nieuwsbrief 22

Nieuwsbrief 22 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid
 3. De verzekerbaarheid van Cyber
 4. Nieuwe medewerkers
 5. Themadagen
 6. Brandverzekeringen
 7. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

De donkere-, korte -en soms koude dagen liggen achter ons en het voorjaar dient zich aan. Planten en bomen beginnen weer uit te lopen en de zon laat zich inmiddels al een beetje van haar beste kant zien. Ieder van ons ziet uit en verlangt naar meer “vrijheid” om weer familie, naasten, vrienden maar ook collega’s te kunnen ontmoeten.

Ons geduld wordt op de proef gesteld en vraagt met name veel van ieders mentale weerbaarheid, maar er is gelukkig perspectief. Door de mogelijkheid van vaccineren wordt hopelijk de impact van de pandemie iedere dag kleiner. Net zoals waarschijnlijk bij velen van u, werkt bijna ons hele team al tijden van vanuit huis. We hebben veel respect en waardering voor onze mensen die ondanks de beperkingen iedere dag weer vol passie het beste voor onze klanten geven.

Onze kracht en passie is dat wij naast u willen staan, u advies willen geven, met u mee willen denken en ook natuurlijk uw belangen willen beschermen en verdedigen. Dit heeft gelukkig ondanks de beperkingen vanaf april vorig jaar niet aan kracht verloren.
In 2020 hebben we dat mogen ervaren. We hebben op veel aanbestedingen, bestaande maar ook nieuwe relaties, ingeschreven en niet zonder succes. Veel bestaande relaties hebben hernieuwd voor ons gekozen en daar zijn we dankbaar voor. Voor ons een bewijs dat onze oplossingen en dienstverlening gewaardeerd worden. Ook hebben wij een aanzienlijk aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen en daar zijn we erg blij mee.

Dank aan u allen voor het in ons gestelde vertrouwen!

In 2020 hebben wij niet stilgezeten. Wij zijn in 2020 begonnen met het accepteren van brandverzekeringen. Onze brandcapaciteit wordt uitsluitend aangeboden via verzekeringsmakelaars. Zoals u ongetwijfeld weet is de brandmarkt dun bezaaid qua capaciteit. Makelaars hebben ons toetreden tot de brandmarkt enthousiast ontvangen en dit zagen wij direct terug in de zaken die ons aangeboden zijn. Veel van die zaken, waaronder de nodige aanbestedingen, hebben wij kunnen accepteren.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u daarover meer lezen.

2021 wordt hopelijk een jaar waar we elkaar weer kunnen ontmoeten. Met u en met elkaar in gesprek gaan vinden wij belangrijk maar bovenal nuttig en leerzaam. U verschaft ons kennis en inzicht over uw wensen en verwachtingspatronen. Wij proberen daar waar het kan en/of nodig is onze oplossingen en/of dienstverlening op aan te passen. Het is onze passie om niet alleen in woorden maar ook in daden uw belangen voorop te stellen.

Zoals u van ons gewend bent organiseren wij jaarlijks onze themadagen. In 2020 was dat niet mogelijk, maar wij hopen en verwachten dat de themadagen dit jaar weer kunnen worden gehouden. Onze bedoeling is dat we in de laatste 2 weken van september onze themadagen kunnen houden. Vanzelfsprekend laten wij zwaar meewegen of het houden van onze themadagen past binnen de op dat moment door de overheid vastgestelde spelregels.
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen wanneer en waar onze themadagen (hopelijk) worden gehouden.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwbrief en hopen u snel weer persoonlijk te mogen ontmoeten en spreken.

Hartelijk groet, ook namens het totale team Melior,

De Directeur


2. Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid

We krijgen regelmatig de vraag of wij als Melior Verzekeringen een training of opleiding kunnen verzorgen op het gebied van schade afwikkeling en verzekeringen. Dit heeft ons aangezet tot het ontwikkelen van onze “eigen” cursus. Deze zal voor het eerst worden gegeven in de tweede helft van dit jaar en om specifiek te zijn op 2 en 3 november.

De cursus zal bestaan uit twee volle dagen met overnachting (inclusief diner en ontbijt). Onderwerpen welke in grote lijnen aan bod komen zijn:

 • De functie van de verzekeringsambtenaar
 • Inkoop en aanbesteding
 • Inleiding verzekeringsrecht
 • De aansprakelijkheidsverzekering
 • Verzekeringsoplossingen voor de Overheid
 • Aansprakelijkheid Algemeen
 • Aansprakelijkheid Openbare Ruimte
 • Besluiten aansprakelijkheid
 • Schade afwikkeling

Uiteraard staan wij ook open voor onderwerpen door jullie aangedragen. De kosten van de cursus bedragen € 750,- inclusief Lunch diner en overnachting, exclusief BTW. De cursus wordt gehouden bij Landgoed de Horst te Driebergen. Inschrijving kan via onze website. We hebben plaats voor maximaal 20 deelnemers en verwelkomen u uiteraard graag.


3. De verzekerbaarheid van Cyber

Je kunt de afgelopen periode dagelijks de krant openslaan en er worden omvangrijke cyber incidenten genoemd. De vraag rijst dan ook of organisaties niet constant achter de feiten aanlopen en dat een incident bij iedere (overheids)organisatie slechts een kwestie van tijd is.
Zoals u weet wordt al jarenlang door diverse partijen de verzekerbaarheid van cyber gepromoot. Veel antwoorden die wij, maar waarschijnlijk ook u terug krijgt vanuit de interne organisatie is dat het allemaal “wel goed geregeld is” of zoiets “overkomt ons toch niet”. Gezien het aantal incidenten en zeker de incidenten bij diverse overheidsorganisaties lijkt dit een achterhaalde stelling.

Maar wat is nu precies de impact van een incident? Welke kosten zijn daar mee gemoeid en hoe gaat de interne organisatie, zeker in de huidige tijd van steeds beperktere financiën, om met deze kosten?
De ervaring leert bij grote incidenten dat hulp van buitenaf noodzakelijk is. De gespecialiseerde bureaus zoals Fox IT, F-secure of Northwave zijn nodig om een incident te managen en zullen uw organisatie met alle plezier helpen. Gezien de specialistische dienstverlening zal hier ook een specialistisch kostenplaatje tegenover staan. Deze brug kan een goed moment zijn om de Cyber verzekering binnen uw organisatie onder de aandacht te brengen. Want met behulp van Crawford zal er tijdens een Cyber incident samen met u een incident response team opgesteld worden met de gespecialiseerde partijen. Over kosten hoeft de organisatie zich dan niet direct zorgen te maken, want deze vallen onder de dekking van onze Cyber Module.

Naast deze kosten bent u dan ook volledig afgedekt voor het potentiële aansprakelijkheidsrisico van een incident en daarnaast voor opgelegde boetes naar aanleiding van een DATA lek. Dat deze boetes een serieus risico vormen blijkt uit bijvoorbeeld de boete van € 475.000,- die recent de website booking.com is opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer weten? Onze accountmanagers Albert Meijer, Marc Mutsaars en vanaf 1 mei Dick Helmink informeren u graag.


4. Nieuwe medewerkers

Aangezien het aantal klanten en claims nog steeds toeneemt hebben wij ter handhaving van de kwaliteit van de schadebehandeling ons schadeteam inmiddels wederom verder uitgebreid. Vanaf 1 februari is ons team versterkt met Harma de Ruiter als senior jurist. Harma heeft in het verleden onder meer zeven jaar als LSA advocaat gewerkt bij een gerenommeerd advocatenkantoor en als letselschade expert bij een gerenommeerd expertisebureau. Zij heeft veel ervaring met- en specialistische kennis op het gebied van letselschadeclaims.
Daarnaast verwelkomen wij per 1 mei ook Dick Helmink als Accountmanager overheid ter aanvulling van het team account managers. Dick heeft ruime ervaring en is welbekend met de overheidsmarkt. Wij zijn blij dat we beiden aan ons Melior Verzekeringen hebben kunnen verbinden.


5. Themadagen

Nu de vaccinatiestrategie goed op stoom is zijn wij voornemens om dit jaar weer de themadagen te houden zoals we die altijd houden en dus “live”. De themadagen zullen plaatsvinden op de volgende data en locaties:

 • Woensdag 22 september Van der Valk Zwolle, locatie
 • Donderdag 23 september Van der Valk Haarlem, locatie
 • Woensdag 29 september Van der Valk Breda, locatie
 • Donderdag 30 september Van der Valk Heerlen, locatie
Programma Themadagen 2021
09:30 uur Ontvangst
10:00 uur Inleiding
10:15 uur Presentatie: de meldingsplicht in de aansprakelijkheidsverzekering.
Wanneer moet de verzekerde melden, wat is een omstandigheidsmelding, en wat zijn de rechten en plichten van de verzekerde op het moment dat het risico waarvoor zij zich heeft verzekerd zich voordoet?
10:45 uur Korte pauze
11:15 uur Presentatie: De rol van de toezichthouder AFM en DNB
Wat zijn de eisen waaraan de verzekeraar dient te voldoen en hoe wordt het toezicht daarop vorm gegeven?
12:00 uur Lunch
12:45 uur Workshops A of B
Workshop A: Berm en weg; artikel 6:174 of 6:162 BW? Welke hoogteverschillen zijn acceptabel? Welke voorwerpen in de berm behoren al dan niet tot de weguitrusting? Wat zeggen de richtlijnen en wat zegt de rechter?
Workshop B: schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden, Wanneer is welk artikel 6:171, 6:174 en 6:162 BW (in kader van toezicht) van toepassing? Hoe verhoudt de CAR-verzekering zich tot de Algemene Aansprakelijkheidsverzekering?
13:30 uur Workshops C of D
Workshop C: Pollerpalen en andere verkeersregulerende maatregelen: Wanneer is sprake van voldoende waarschuwing voor welke verkeersdeelnemer? Camera bij de poller of niet? Wanneer is een poller nodig en welke andere minder gevaarzettende opties zijn er ter regulering van het verkeer?
Workshop D: Schaderegeling en vaststelling bij letselschades: Hoe gaat de letselschaderegeling in zijn werk? Waarop moet je letten en wat zijn relevante schadeposten bij letselschade?
14:15 uur Korte pauze
14:30 uur Een vrolijke en lichte afsluitende voorstelling met verrassingsspreker
15:15 uur Einde

De workshops A en B, alsmede de workshops C en D vinden gelijktijdig plaats. Wij verzoeken u dan ook vooraf aan te geven aan welke workshop u wenst deel te nemen. Dit kunt u doen via het aanmeldingsformulier op onze website.


6. Brandverzekeringen

Zoals bekend, heeft Melior vorig jaar, naast de aansprakelijkheidsverzekering, ook een faciliteit voor brandverzekeringen beschikbaar gekregen.
Van onze Engelse verzekeraar QBE hebben we volmacht gekregen om dit aan te bieden aan Nederlandse overheden. Gezien de krapte op de Nederlandse markt is dit een mooie aanvulling om meer capaciteit beschikbaar te krijgen op de Nederlandse markt.
We hebben er nadrukkelijk voor gekozen om deze capaciteit aan te bieden via de Nederlandse makelaars en via (Europese) aanbestedingen in te schrijven. De brandverzekering voor overheidsinstellingen wordt namelijk nauwelijks rechtstreeks gesloten en de toegevoegde waarde van makelaars in de co-assurantie markt is duidelijk. De opmaak van de polis, het incasseren van premies en natuurlijk de schadebehandeling door de makelaar zijn onmisbaar.

We krijgen van gemeenten en andere instellingen vaak vragen over twee specifieke onderwerpen.

De NHT

 • Gemeenten vragen zich af wat de gevolgen zijn nu de verzekeraar QBE niet is aangesloten bij de NHT.

Ten eerste merken wij op dat de verzekeringscapaciteit van Melior 100% dekking geeft voor haar aandeel in het geval van een terroristische aanslag. Terrorisme is niet uitgesloten op de polis en dus verzekerd zonder beperking.
Ten tweede dekt ons aandeel de schade die ontstaat in geval van een terroristische aanslag, in tegenstelling tot de NHT, volledig. Daar waar de NHT de maximale uitkering beperkt en volgens de procedure schaden afhandelt, kan Melior onmiddellijk overgaan tot uitkering van de schadepenningen. Dat onze polis geen NHT clausule kent is dus een aanmerkelijk voordeel van de door ons aangeboden dekking.

LMA 5393 besmettelijke ziekten

 • Gemeenten vragen zich af wat de gevolgen zijn van de opname van de clausule besmettelijke ziekten

In de Engelse markt ( en straks wellicht ook in de Nederlandse markt) is sinds het uitbreken van de Corona pandemie, sprake van de clausule LMA 5993 die op de Lloyd’s markt moet worden opgenomen vanuit compliance redenen. Niet vanuit een dekkingsbeperking op de NBUG.
Nagenoeg alle makelaars in Nederland begrijpen dat deze clausule geen enkele beperking voor dekking op de NBUG heeft. Sterker nog, makelaars hebben deze clausule al vaak in hun eigen voorwaarden opgenomen. Mocht u uw aanbestedingsleidraad laten schrijven door een externe partij, dan is het raadzaam om geen eis te formuleren waarin deze clausule niet wordt toegestaan. Doet u dit wel dan loopt u namelijk het risico dat veel verzekeraars waaronder ook Melior niet kan inschrijven en u de aanbesteding niet volgetekend krijgt.


7. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 0541-571150.

Melior Nieuws

Nieuwsbrief 21

Nieuwsbrief 21 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Uitbreiding schadebehandelingsteam
 3. Kennisbank
 4. Corona-virus en aanvullende dekking
 5. Themadagen
 6. Aanpassingen Servicemodule
 7. Aanbestedingstips brandverzekeringen
 8. Stichting Nora Werkt
 9. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

We zijn inmiddels aanbeland in de laatste periode van het jaar. Het jaar 2020 dat nog niet ten einde is, zal zonder twijfel de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder jaar.

Ieder van ons kent de impact van corona, het virus laat een spoor van groot en klein leed achter en het houdt ons nog allemaal in haar greep.

Oprecht hopen wij dat u zelf, uw dierbaren en mensen uit uw naaste omgeving niet zijn geconfronteerd met alle negatieve gevolgen van het virus. Omdat wij allemaal behoefte hebben aan een positief perspectief, wensen wij u in ieder geval veel kracht toe om deze tijd door te maken tot betere tijden zich aandienen.

We prijzen ons gelukkig dat niemand van ons direct geconfronteerd is met corona. Wij hebben in april 2020 maatregelen genomen om de besmettingskans zo klein mogelijk te maken en begin oktober hebben wij deze maatregelen opnieuw ingevoerd. Wij werken bijna allemaal vanuit huis, slechts de enkele collega’s werken in een vaste groep op ons kantoor. Bezoek ontvangen op ons kantoor is niet mogelijk. Gelukkig ontdekten wij de kracht van onze uitstekende ICT-infrastructuur maar meer nog de inzet van onze mensen om het “thuis werken” te omarmen. We moesten wel, waarschijnlijk net als u. Toch zijn we trots op onze teams dat deze manier van samenwerken niet heeft geleid tot een verlies van onze kwaliteit van dienstverlening aan u.

Het aanbestedingsseizoen 2020 is nog niet ten einde. Nu al kunnen we stellen dat veel relaties, bestaande maar ook nieuwe, (wederom) hebben gekozen voor Melior.

Zoals u wellicht weet zijn wij dit jaar ook met A rated capaciteit voor brandverzekeringen gestart die we aanbieden via makelaars. De eerste resultaten zijn positief; ook voor brandverzekeringscapaciteit blijkt Melior/Mandatis een relevante partij voor u te zijn.

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u in Melior heeft, namens het gehele team Melior onze oprechte dank daarvoor!

Rest mij u verder, hopelijk samen met uw naasten en dierbaren en in alle creatief mogelijke beperkte fysieke of digitale omstandigheden, alvast een fijne en gezonde feestmaand toe te wensen.

Blijf alert, blijf gezond!
Warme groet,

Team Melior

De Directeur


2. Uitbreiding schadebehandelingsteam

Mede wegens een toename aan klanten en claims hebben wij ter handhaving van de kwaliteit van de schadebehandeling ons team verder uitgebreid met mr. Fernando Tingen en mr. Yunus Kangus. Beiden hebben hunnen Master Rechtsgeleerdheid behaald aan de Radboud Universiteit. Fernando heeft reeds ervaring opgedaan bij een letselsschadekantoor en een rechtsbijstandsverzekeraar en Yunus heeft reeds de nodige ervaring opgedaan bij twee advocatenkantoren. Wij zijn blij dat we beide nieuwe collega’s kunnen verwelkomen op de zeer krappe arbeidsmarkt voor schadebehandelaars. Fernando is reeds sinds 1 oktober bij ons werkzaam en Yunus zal starten op 1 december 2020.


3. Kennisbank

Op onze kennisbank hebben wij weer de nodig nieuwe artikelen geplaatst. Met name twee artikelen ter zake het corona-virus en werkgeversaansprakelijkheid, willen we hierbij noemen. De links naar deze artikelen treft u hieronder aan:


4. Corona-virus en aanvullende dekking

Zoals wij reeds in onze nieuwsbrief van 2 april 2020 hebben aangegeven hebben wij de dekking van onze verzekeringspolis verruimd voor het geval werknemers van de gemeente, al dan niet vrijwillig, in de zorg de helpende bieden aan zorginstellingen. Wij zullen ook zolang we ons allen in deze situatie bevinden deze secundaire dekking blijven bieden. Voor de volledige tekst over deze verruiming van de dekking verwijzen wij u naar deze nieuwsbrief, die u kunt terugvinden op onze website: Verruiming dekking voor overheidsmedewerkers bij bestrijding Covid-19.


5. Themadagen

Helaas hebben wij vanwege het corona-virus de themadagen dit jaar moeten afzeggen. Er is nog wel nagedacht over een digitale themadag, maar aangezien daarmee naar ons oordeel niet het doel van de themadagen wordt bereikt, het delen van informatie direct aan de klant en met name het in gesprek gaan daarover met de klant, hebben wij besloten daarvan af te zien. De zogenoemde Webinars vonden wij een weinig aantrekkelijk alternatief. Wij hebben dan ook besloten om daarvan af te zien en naast de eerstkomende themadagen, die hopelijk dit jaar wel plaats zullen kunnen vinden (het vaccin lijkt er immers aan te komen), extra workshops en lezingen live te kunnen houden in de verschillende regio’s. De programmering volgt medio februari.


6. Aanpassingen Servicemodule

Mede wegens de inflatie zien wij ons genoodzaakt de tarieven van de servicemodule te verhogen met ingang van 1 januari 2021, waarbij de hoogte van de kosten wordt gekoppeld aan het eigen risico van de gemeente. Alle letselschadezaken behandelen wij gratis indien de gemeente een eigen risico heeft tot en met € 12.500,-. Bij een hoger eigen risico geldt dat wij licht letsel als bedoeld in artikel 1.14 van de AVG014 niet gratis behandelen. De definitie van licht letsel treft u hieronder aan:

1.12 Licht letsel
Onder licht letsel wordt verstaan een oppervlakkige en beperkte aantasting van de gezondheid met een algemene herstelperiode van ten hoogste vier weken, waarvoor geen specialistische hulp is ingeroepen en, indien een huisarts en/of EHBO-afdeling van een ziekenhuis is bezocht, geen vervolgbehandeling noodzakelijk is gebleken.

Prijs servicemodule bij een eigen risico van:

 • Euro 0,00 t/m euro 12.500,00
  • Losse dossiers Euro 375,00
  • Strippenkaart 5 dossiers + 1 dossier gratis € 1.590,00
  • Strippenkaart 10 dossiers + 1 dossier gratis € 2.750,00
 • Euro 12.501,00 t/m euro 50.000,00
  • Losse dossiers Euro 525,00
  • Strippenkaart 5 dossiers + 1 dossier gratis € 2.250,00
  • Strippenkaart 10 dossiers + 1 dossier gratis € 4.200,00

Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om op aanvraag de servicemodule in zijn geheel af te kopen, hetgeen betekent dat wij alle schades onder het eigen risico behandelen tegen een vast bedrag per jaar, ongeacht het aantal dossiers die in dat jaar worden ingediend. Dat is voor u ook makkelijker te budgetteren, in plaats van wanneer per los dossier of strippenkaart wordt gewerkt. U wordt daarmee volledig ontzorgd.

Voor dossiers die onder de servicemodule worden behandeld gelden dezelfde doorlooptijden als bij de behandeling van dossiers boven het eigen risico. Deze dossiers worden verder met dezelfde zorg en kwaliteit behandeld als die van ons bent gewend bij de behandeling van dossiers boven het eigen risico. Vorig jaar hebben wij circa 500 servicemodule-dossiers naar volle tevredenheid afgehandeld voor onze klanten.

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW en omvatten niet de kosten die eventueel moeten worden gemaakt voor de inschakeling van externe deskundigen of advocaten (indien het tot een gerechtelijke procedure komt). Voordat wij besluiten dergelijke aanvullende kosten te maken hebben wij uiteraard eerst overleg met u.

Los van het bovenstaande blijven wij uiteraard altijd bereid om zoals vanouds u kort te adviseren of met u te sparren over zaken die u zelf wenst te behandelen, zonder daar aan kosten te verbinden. Deze service is en blijft kosteloos.


7. Aanbestedingstips brandverzekeringen

We zitten midden in het seizoen van de aanbestedingen. Zowel voor brand als aansprakelijkheid. Ter zake de brandaanbestedingen zijn ons een aantal zaken opgevallen die wij graag onder uw aandacht willen brengen.

Zoals u ongetwijfeld van uw makelaar heeft gehoord is o.a. de brandverzekeringsmarkt grillig, de premies stijgen hard en snel. Daarnaast is het aantal zakelijke brandverzekeraars niet bovenmatig groot en komt het veelvuldig voor dat brandaanbestedingen niet worden volgetekend. Dat betekent dat er of geen 100% dekking is dan wel anderszins geen resultaat is bereikt omdat er bijvoorbeeld geen leidende verzekeraar heeft ingeschreven. Wanneer 100% dekking niet mogelijk is, dient uw aanbestedende dienst/makelaar onderhands de markt in te gaan om het resterende aandeel te verkrijgen of een leidende verzekeraar te vinden die deze werkzaamheden wil verrichten. Wij raden u aan om in een dergelijk geval in de gaten te houden dat uw aanbestedende dienst/makelaar, de verzekeraars / gevolmachtigde agenten die wel al hadden ingeschreven eveneens benadert voor een aandeel in het resterende deel. Zij hadden immers tijdig ingeschreven en voldeden aan de eisen. We zien nogal eens dat dit over het hoofd wordt gezien en het uiteraard niet uitgesloten is dat een verzekeraar die voor een bepaald aandeel heeft ingeschreven, wanneer de nood aan de man is, ook bereid is om op het resterende deel in te schrijven.

Om te voorkomen dat u geen 100% dekking kunt verkrijgen, is het voorts verstandig om vooraf ( of tijdens de nota van inlichtingen) uw inhoudelijke eisen tegen het licht te houden. In de huidige brandverzekeringsmarkt is er gebrek aan capaciteit en het aantal verzekeraars gering. Vaak willen en kunnen verzekeraars niet voldoen aan uitzonderlijke eisen tot verzekeren. Denkt u daarbij aan allrisk dekkingen of het verzekeren van kunstobjecten buiten. Overleg met uw makelaar om alleen een verzekerde dekking uit te nemen die overeenkomt met de NBUG, dit vergroot de kans dat uw aanbesteding positief uitpakt. Wij verwachten in dat geval voldoende verzekeraars die geïnteresseerd zijn om in te schrijven. Naderhand kunt u dan wellicht de extra verzekerde dekkingen onderbrengen om tot eenzelfde resultaat komen.


8. Stichting Nora Werkt

Ook voor Stichting Nora Werkt was en is 2020 een bijzonder jaar. Wel zijn er voor diverse klanten van Melior Verzekeringen Social Return verplichtingen ingevuld en zijn we met sommige nog bezig. Zo zullen er bijvoorbeeld 200 knuffels aan de Voedselbank Gooi en Vechtstreek verstrekt worden, gaan er ruim 40 goed gevulde Kerstpakketten naar de Voedselbank Lansingerland en worden er op dit moment nog een aantal “hout” projecten uitgevoerd. Allemaal waardevolle invullingen Social Return waarmee wij de mooie doelgroep van Nora Werkt aan het werk kunnen houden. Mocht je nog een Kerstgeschenk nodig en ons willen ondersteunen? Bestel dan een kerstpakket op Reddingsactie Nora Werkt – Breda of klik hier voor meer info.


9. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 0541-571150.

Melior Nieuws

Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief 20 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur, annuleren van de themadagen
 2. Werken met beperkingen
 3. Secundaire dekkingsuitbreiding
 4. Brandverzekering

1. Van de directeur

Annuleren van de themadagen:

In onze nieuwsbrief van 2 maart jl. hebben wij u gemeld dat wij traditiegetrouw onze themadagen organiseren in de maand juni. Amper 2 maanden later ziet de wereld door het Corona virus er ineens totaal anders uit. De impact van het virus op ons dagelijks bestaan is enorm en we moeten allemaal leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid.

Binnen het Melior team hebben wij veelvuldig gesproken of het haalbaar en verstandig zou zijn om onze themadagen in juni wel door te laten.
Ondanks dat er tekenen zijn dat de lock down maatregelen ietwat versoepelt zijn/worden vinden wij het niet verstandig om onze themadagen in juni door te laten gaan.

De gezondheid van ons allen is uiterst waardevol en kan en mag op geen enkele wijze in gevaar worden gebracht en op dit moment past daar niet in dat wij elkaar in grotere getale gaan ontmoeten.

Wij moeten u helaas daarom meedelen dat wij besloten hebben om de geplande themadagen niet door te laten gaan.

Omdat wij het belangrijk vinden om met u in verbinding te staan denken wij na over “veilige” alternatieven voor de themadagen. Wij denken zo’n alternatief te hebben gevonden in de vorm van een Webinar. Een Webinar is wel een andere organisatievorm dan een themadag en vraagt van ons meer tijd mede omdat wij het belangrijk vinden dat het een interactief Webinar zou moeten zijn.

Helaas dus geen themadagen maar wij doen er alles aan om in september een Webinar te organiseren en u daar dan te mogen “ontmoeten”.
Wij houden u op de hoogte.

Mede namens het gehele Melior team een warme groet, let op uzelf, uw dierbaren en iedereen in uw naaste omgeving.


2. Werken met beperkingen

Iedere dag kunnen we de cijfers zien en lezen wat het Corona virus voor schade toebrengt. Pijnlijk is, de cijfers staan voor mensen, slachtoffers van een onzichtbare vijand. Wij hopen oprecht dat u, uw dierbaren en iedereen uit uw naaste omgeving niet te maken krijgt met dit verschrikkelijke virus!

Gelukkig is niemand binnen het Melior team besmet geraakt en wij hopen natuurlijk ook dat zo blijft. Vanaf het moment dat het virus om zich heen greep hebben wij direct maatregelen getroffen. Bijna iedereen van ons team werkt vanuit huis. Wij beschikken over een uitstekende ICT infrastructuur die het mogelijk maakt dat wij vanaf een thuiswerkplek ongehinderd voor u kunnen blijven doorwerken. Wij zijn ontzettend trots op ons team zoals ze omgaan met de situatie en iedere dag met onverminderde inzet en passie het beste van zichzelf geven voor u, onze relaties!!


3. Secundaire dekkingsuitbreiding

Diverse medewerkers van (collega) gemeentes hebben hun hart gevolgd en zij hebben vrijwillig hun hulp aangeboden, uiteraard in overleg met de werkgever, om een bijdrage te leveren aan de bestrijding en de gevolgen van het Coronavirus. Het betreft corona-proof vrijwilligerswerk.

Deze medewerker gaat werkzaamheden verrichten bij een andere organisatie ten behoeve van- en onder leiding en toezicht van- die organisatie. De aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente biedt in een dergelijk geval geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering mocht de werknemer schade lijden of mocht hij/zij schade toebrengen aan derden.

Om te voorkomen dat dit een belemmering vormt om de medewerker in te zetten hebben wij onze dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering verruimd. Wij bieden secundaire dekking voor deze werkzaamheden.
Dit betekent dat in het geval de organisatie waar de werknemer vrijwillig zijn werkzaamheden verricht, geen verzekering heeft, of wel een verzekering heeft, maar deze geen dekking biedt er een beroep kan worden gedaan op de Melior aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.

Ook onze werknemersschadeverzekering biedt hiervoor secundaire dekking.

Wij hebben u als relatie en verzekerde daarover eind maart wat meer gedetailleerd over geïnformeerd (Verruiming dekking voor overheidsmedewerkers bij bestrijding Covid-19).


4. Brandverzekering

We hebben u verteld dat Melior inmiddels ook brandverzekeringen kan aanbieden.
Dat dit niet onopgemerkt is gebleven blijkt wel uit de vele aanvragen die we hebben ontvangen. Er is behoefte aan brandcapaciteit in de markt en Melior levert dit met een A+ dekking.

We willen voornamelijk werken in de publieke sector. Gemeenten, provincies, waterschappen, scholengemeenschappen maar ook woningbouwverenigingen en verenigingen van eigenaren.

We hebben ingeschreven op de eerste Europese aanbestedingen van dit jaar en er zijn ons zogenoemde aandelen gegund. Dat is fantastisch nieuws voor ons, de makelaars en helemaal voor onze klanten. Het lijkt aannemelijk dat de komende periode minder verzekeraars gaan inschrijven op uw aanbesteding of onderhands verzoek. Immers, de wereld is echt veranderd, fusies tussen en/of overnames van verzekeraars in de afgelopen periode zal, zoals wij dat inschatten, de verzekeringscapaciteit doen verminderen. Daar waar mogelijk zullen wij onze verzekeringscapaciteit inzetten waarmee eventueel weg te vallen verzekeringscapaciteit geheel of deels kan worden opgevangen. We kijken daarom ook uit naar het komende aanbesteding seizoen.

Melior werkt in de brandverzekeringsmarkt alleen samen met makelaars. De makelaars hebben bij uw brandverzekering een echte toegevoegde waarde. Uw makelaar is of wordt zeer binnenkort door ons geïnformeerd.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze mogelijkheden in relatie tot de brandverzekering , vraag uw makelaar of uw Melior accountmanager. Zij hebben de informatie voor u beschikbaar.

Melior Nieuws

Nieuwsbrief 19 Q&A coronavirus

Q&A: coronavirus en claims mbt aansprakelijkheidsverzekering

Geachte klanten,

Afgelopen dagen zijn er door het kabinet ingrijpende maatregelen aangekondigd om het coronavirus te beteugelen. Wij kunnen ons voorstellen dat u als gemeente bestookt wordt met telefoontjes van ongeruste burgers dan wel bedrijven die niet goed weten wat ze moeten doen en welke aanpak nu juist is. Wij zijn in elk geval zelf door een aantal gemeenten gebeld met de vraag hoe gehandeld moet worden als er schade geleden wordt door de aangekondigde maatregelen en er bij de gemeente claims worden ingediend.

Om hierin wat meer duidelijkheid te verschaffen, treft u onderstaand een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden daarop aan.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 1. De landelijke maatregel is dat alle evenementen (met meer dan 100 personen) af dienen te worden gelast. Indien een gemeente dit advies uitvoert en de organisatoren leggen claims neer bij de gemeente voor de door hen geleden schade, is dit dan gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering?
 2. Is een gemeente in voornoemde situatie gehouden de door de organisator van het evenement geleden schade te vergoeden?
 3. Stel dat een gemeente de landelijke beleidslijn niet overneemt en evenementen, of een aantal daarvan, doorgang laat vinden. Wat zijn dan de risico’s?
 4. Wat als de gemeente zelf opdracht heeft gegeven voor een evenement en deze moet cancelen vanwege het landelijk advies? Dient zij dan de kosten van de organisator te vergoeden?

1. De landelijke maatregel is dat alle evenementen (met meer dan 100 personen) af dienen te worden gelast. Indien een gemeente dit advies uitvoert en de organisatoren leggen claims neer bij de gemeente voor de door hen geleden schade, is dit dan gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering?

Deze maatregel is gericht aan eenieder en dus ook tegen de organisatoren, deelnemers etc zelf. Gemeenten zijn dan ook in elk geval bevoegd om in het belang van de volksgezondheid eerder verleende vergunningen voor evenementen van meer dan 100 personen in te trekken. De kans dat een dergelijk besluit onrechtmatig zal worden geacht is vrij ondenkbaar. Bovendien is de maatregel ook gericht tegen de organisator zelf.

Wil de gemeente ook andere evenementenvergunningen intrekken dan zal ze in elk geval in haar besluit moeten motiveren waarom ze afwijkt van de landelijke maatregel. Het intrekken van de vergunning geschiedt op grond van de APV. Tegen een dergelijk intrekkingsbesluit staat bezwaar en beroep open. Het is echter niet aannemelijk dat gelet op de landelijke maatregel een besluit tot intrekking op inhoudelijke gronden onrechtmatig zal worden geacht voor zover het ziet op de intrekking van vergunningen voor evenementen van meer dan 100 personen. Ten aanzien van de intrekking van vergunningen voor evenementen van minder dan 100 personen zal dit afhankelijk zijn van de motivering waaruit moet blijken dat in dat specifieke geval kan worden afgeweken van de landelijke maatregel.

Mocht een intrekkingsbesluit op rechtmatigheidsgronden worden herroepen of vernietigd, dan is er in beginsel sprake van een onrechtmatige daad op grond waarvan de organisator schade kan vorderen.

Dekking polis
Voor onrechtmatige besluiten bestaat in principe dekking op de polis, maar dat is niet het geval indien het besluit:

 • onrechtmatig wordt geacht om de loutere reden dat geen schadevergoeding wordt verschaft of geen maatregelen zijn genomen ter beperking van de schade.
 • onrechtmatig wordt geacht wegens strijd met een geschreven of ongeschreven rechtsregel, welke inhoudt dat vergoeding van schade had moeten worden verschaft op de grond dat de schadelijdende derde door het besluit onevenredig zwaar in zijn belangen is getroffen, in vergelijking met anderen in een vergelijkbare positie.
 • een onrechtmatige daad wordt geacht die op grond van zwaarwegende belangen niet kan worden verboden.

Bij rechtmatig beslissen kan de getroffene door het besluit nog wel een verzoek tot nadeelcompensatie indienen, hetgeen niet gedekt is op grond van artikel 3.14 van de AVG093.


2. Is een gemeente in voornoemde situatie gehouden de door de organisator van het evenement geleden schade te vergoeden?

Neen zie hierboven, van een schadevergoedings verplichting op grond van onrechtmatige daad kan enkel sprake zijn indien bijvoorbeeld het besluit tot intrekking van de evenementenvergunning wordt vernietigd op rechtmatigheidsgronden.

Wel bestaat de mogelijkheid dat zij verzoeken tot nadeelcompensatie zullen indienen. Voor zover wij nu kunnen zien zullen dergelijke verzoeken worden afgewezen, omdat dergelijke schade als hier geleden, met name gelet op de aard ervan en het feit dat men met dergelijke ontwikkelingen als een plotse pandemie, hoe onvoorzienbaar ook, rekening heeft te houden, onder het normaal maatschappelijk risico valt en bovendien iedere organisator gelijkelijk treft.

Voor zover met een intrekking van een vergunning puur de landelijke maatregel wordt gevolgd, ligt het ons inziens bovendien op de weg van de Staat om maatregelen te nemen ter voorkoming of deels vergoeding van de schade.


3. Stel dat een gemeente de landelijke beleidslijn niet overneemt en evenementen, of een aantal daarvan, doorgang laat vinden. Wat zijn dan de risico’s?

Denkbaar is dat mensen die besmet raken door het virus dan de gemeente aansprakelijk stellen, naast de organisator. De landelijke maatregel is echter zoals gezegd aan eenieder gericht, en geldt dus ook de deelnemer aan een evenement. Een aanspraak tot schadevergoeding zal dan ook tenminste deels worden afgewezen op grond van eigen schuld, echter kan, omdat van de gemeente als overheid meer mag worden verwacht en deze ook qua deskundigheid beter is toegerust om risico’s in te schatten, alsmede omdat deze bovendien de wettelijke taak heeft om de belangen van volksgezondheid mee te wegen in haar besluiten (Zie ook de weigeringsgronden vande evenementenvergunning neergelegd in de APV), zeker niet worden uitgesloten dat een aanspraak tot schadevergoeding zou kunnen slagen.

Let wel: ook ten aanzien van dergelijke schade bestaat een groot risico dat die niet gedekt is onder de aansprakelijkheidsverzekering gelet op artikel 3.13 AVG:

3.13 Overtreding overheidsvoorschriften
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of mogelijk geworden door een handelen of nalaten dat in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift.


4. Wat als de gemeente zelf opdracht heeft gegeven voor een evenement en deze moet cancelen vanwege het landelijk advies? Dient zij dan de kosten van de organisator te vergoeden?

De gemeente wordt dan aansprakelijk gesteld als opdrachtgever en zodoende als contractspartij bij een overeenkomst tot opdracht. Een dergelijke schade is evenmin gedekt op de polis gelet op artikel 22.4 van de AVG093:

22.4 Overeenkomst
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade voortvloeiend uit, of verband houdend met het onderhandelen over, het afsluiten en het opzeggen van, het niet, het niet deugdelijk of het niet tijdig nakomen van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
overeenkomsten.

Een schadeverplichting zal overigens niet snel bestaan in dat geval omdat in dergelijke overeenkomsten in de regel ook overmachtsbepalingen zijn opgenomen waarop een beroep kan worden gedaan. Het uitbreken van een pandemie is wel een typisch te noemen geval van overmacht.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief: