Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 25

14 april 2022

Nieuwsbrief 25 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Terugblik 2021
 3. Nieuwe oplossing Construction Allrisk Verzekering
 4. Themadagen 2022
 5. Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
 6. Uitbreiding team schadebehandeling
 7. Mandatis Claims & Services

1. Van de directeur

De korte en donkere dagen liggen grotendeels achter ons en het voorjaar is begonnen! Hoewel we dat allemaal weten en om ons heen zien, is het benadrukken van een betere tijd die aanbreekt niet onbelangrijk.

De afgelopen 2 jaren waren niet gemakkelijk, in de greep van corona hadden wij allemaal te maken met beperkte vrijheden en afstand. Ofschoon corona niet weg is, hebben we gelukkig momenteel te maken met de mildere vorm die, zoals het lijkt, minder gezondheidsschade veroorzaakt. Wij hopen dat u en uw dierbaren de corona periode naar omstandigheden gezond zijn doorgekomen en dat u, net als wij, weer geniet van ruimte, vrijheid en de fysieke nabijheid van uw dierbaren.

Helaas geldt deze vrijheid niet voor iedereen. Wat zich afspeelt in Oekraïne heeft niets met vrijheid te maken. Miljoenen mensen zijn op vlucht, leven in angst, moeten of willen de oorlog voeren en hun tot voor kort veilige leefomgeving is verdwenen. Laten we samen hopen dat de rust en vrede terug mag keren voor onze medemensen in Oekraïne. En die hoop geldt ook voor alle andere mensen die op de vlucht zijn of moeten leven zonder vrijheid.


2. Terugblik 2021

Het najaar is voor ons meestal de drukste periode van het jaar, het moment waarop veel gemeenten hun verzekeringen moeten of gaan aanbesteden. We hebben afgelopen jaar op ruim 30 AVG aanbestedingen van bestaande en nieuwe gemeenten ingeschreven.

Wij zijn dankbaar en trots dat veel bestaande relaties de AVG weer aan ons gegund hebben en wederom hun vertrouwen aan ons hebben gegeven. Daarnaast zijn wij ook blij dat nieuwe gemeenten besloten hebben om de AVG aan Melior te gunnen, ook hiervoor onze hartelijke dank. Namens het gehele Melior team heten wij u van harte welkom en zien wij uit naar de samenwerking.

Zoals u weet zijn wij in 2020 gestart met het accepteren van brandverzekeringen. Onze capaciteit wordt uitsluitend ingezet via makelaars. Makelaars beschikken over de kennis en expertise om u goed en grondig te adviseren over uw brandverzekering en/of een aanbestedingsproces.

Wij hebben op veel brandaanbestedingen van gemeenten, waterschappen maar ook onderwijsinstellingen ingeschreven en niet zonder succes. Dit jaar zijn wij ook voornemens om in te schrijven op o.a. brandaanbestedingen van gemeenten. Ons streven is om naast uw AVG verzekeraar, ook risicodrager te zijn of worden op uw brandverzekering.


3. Nieuwe oplossing Construction Allrisk Verzekering

Het afgelopen jaar hebben wij niet stilgezeten.

Bij onze ambities hoort dat wij continue nadenken over nieuwe product-/markcombinaties.

Met trots kunnen wij u melden dat we een CAR-verzekering specifiek voor gemeenten hebben ontwikkeld.

Vanzelfsprekend dragen wij er zorg voor dat deze CAR-verzekering naadloos aansluit bij onze AVG oplossing. Qua dekking is de CAR-verzekering volledig afgestemd op het risicoprofiel dat hoort bij een gemeente. Voor de zomerperiode zullen wij u kennis laten maken met de Melior CAR-verzekering. Een aparte nieuwsbrief met een nadere toelichting over het product, inclusief verzekeringskaart volgt op korte termijn.


4. Themadagen 2022

Ook dit jaar zullen wij gelukkig weer onze themadagen organiseren. Het is fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Wij zijn inmiddels bezig met de voorbereidingen, we kunnen u alvast vertellen dat het een mooi, interactief en nieuw programma wordt.

Wij willen u alvast melden wanneer en waar onze themadagen gehouden worden, zodat u daarmee reeds rekening kunt houden in uw agenda;

 • 21-09-2022 Van der Valk Zwolle
 • 22-09-2022 Van der Valk Almere
 • 28-09-2022 Van der Valk Breda
 • 29-09-2022 Van der Valk Roermond (locatie onder voorbehoud)

Op een later moment zullen wij u nog voorzien van meer specifieke inhoudelijke informatie over de themadagen.


5. Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Veel gemeenten zijn momenteel druk doende om opvang te verzorgen voor de Oekraïense vluchtelingen waarbij veel vragen op u als gemeente af zullen komen. Een niet onbelangrijke vraag is, zeker gelet op de per 1 april jl. geldende Ministeriële regeling opvang ontheemden Oekraïne (hierna: “De Regeling”), of en in hoeverre de gemeente zorg kan dragen voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor de vluchtelingen zelf.

Wij hadden al begin maart een extra clausule aan de polis van de bij ons verzekerde gemeenten toegevoegd waarmee de vluchtelingen een verzekering hebben die dekking biedt tegen wettelijke aansprakelijkheid, zodat daarmee reeds was voldaan aan artikel 6 van bovengenoemde regeling.

Na bekendwording van de Regeling, waaruit bleek dat de gemeente ook zorg dient te dragen voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor vluchtelingen die worden opgevangen door particulieren, gelet op artikel 12 van de Regeling, hebben wij deze clausule uitgebreid. Er bestaat met deze uitbreiding ook dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid voor Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen onder de Handreiking POO. Vluchtelingen die worden opgevangen door gasthuishoudens die inwoner zijn van de bij ons verzekerde gemeenten hebben daarmee eveneens een aansprakelijkheidsdekking, voor zover de eigen AVP van het gasthuishouden geen dekking zou bieden.

Hierbij hebben wij bovendien zorg gedragen voor een gelimiteerde opzichtdekking voor het geval de vluchteling schade veroorzaakt aan eigendom van het gasthuishouden, zodat de vrees voor dit risico ook geen belemmering hoeft te zijn voor mensen om zich als gasthuishouden te melden.

Op grond van de extra clausule hebben bij ons verzekerde gemeenten voldaan aan hetgeen in de Regeling van hen wordt geëist. Wij hopen u hiermee een niet onbelangrijke zorg uit handen te hebben genomen.


6. Uitbreiding team schadebehandeling

Zoals u bekend hebben wij per 1 september 2021 een nieuwe vestiging geopend te Rotterdam op de 32e verdieping van de Delftse Poort, direct naast het Centraal Station. Ons doel hiervan was om zowel dichter bij de veelal in de Randstad gevestigde makelaars te zijn, als ons zoekgebied naar juridisch talent uit te breiden naar het westen van het land. Daarin zijn we ook geslaagd. Ter uitbreiding van het schadebehandelingsteam hebben wij inmiddels Jasper Mols, Semanta Djodikromo en Sabrina Mahboub voor de locatie Rotterdam en Alyssia Arena en Margot Nijhof voor de locatie te Oldenzaal aangenomen.

Jasper en Semanta hebben een ruime ervaring op het gebied van verzekeringen en overheidsaansprakelijkheid. Beiden hebben voorheen meerdere jaren gewerkt voor een grote overheidsverzekeraar. Sabrina heeft voorheen gewerkt voor een vakbond en heeft ruime ervaring op het gebied van letselschade.

Alyssia heeft recent haar studie HBO-recht afgerond en zal starten als junior-schadebehandelaar waarbij ze zich met name op letselschade zal richten. Margot staat op het punt haar Master Burgerlijk Recht af te ronden aan de Radboud Universiteit en zal vervolgens per 1 mei aanstaande eveneens starten als junior schadebehandelaar.

De uitbreiding van het team is niet enkel bedoeld voor de behandeling van onder de polis gedekte schaden, maar met name gericht op de aanvullende services die Mandatis Claims & Services u aanbiedt om u, voor zover u dit wenst, zoveel mogelijk te ontzorgen.


7. Mandatis Claims & Services

In het verlengde van deze ontzorging kunnen wij u ook mededelen dat onze collega’s van Claims & Services ook druk zijn met het ontzorgen van onze klanten. Binnen 4 gemeentes hebben wij op dit moment een collega gedetacheerd om aan de ene kant de schadeafdeling te ondersteunen met het behandelen van claims, anderzijds met onze kennis juist een schadeafdeling op te tuigen. Vanuit de markt merken wij dat opvolging of aanvulling van het schadeteam een uitdaging is. Heeft u een capaciteitsvraag op welk gebied dan ook of heeft u hulp nodig bij het inregelen van de organisatie staan wij voor u klaar.

Zo weten steeds meer klanten ons ook te vinden voor het verhalen van WMO- en Loonschade. In de laatste nieuwsbrief stonden wij hier al bij stil. https://www.meliorverzekeringen.nl/nieuwsbrief-wmo-regres/

Verder zijn Melior Verzekeringen en Mandatis Claims & Services weer gestart met het geven van een cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid. De eerste 2 dagen zitten er weer op en we kunnen terugkijken naar een zeer energieke en enthousiaste cursusdagen. Eind 2022 zal nogmaals deze cursus worden georganiseerd. Houdt u de nieuwsbrief in de gaten.

Wenst u binnen de eigen organisatie verder verdieping in een specifiek (verzekeringen) onderwerp? Ook daarin kunnen wij u bij helpen. Wij lichten de mogelijkheden graag toe.

Voor meer informatie over onze services kunt u contact opnemen met Robbert Waal (088 – 7373 204 of services@mandatis.nl).

Namens het gehele team Melior veel leesplezier en een zonnig voorjaar gewenst.

Hartelijke groet,
Team Melior