Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 14

6 juli 2018

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Themadagen Melior Verzekeringen
 3. Schadebehandeling onder het eigen risico
 4. Resultaat audit Letselschaderaad
 5. Cybercrimeverzekering
 6. Kennisbank
 7. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

Zo vlak voor de zomervakantie bent u van Melior Verzekeringen gewend om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Medio juni hebben wij u weer mogen zien bij vier druk bezochte Themadagen. De onderwerpen werden zeer gewaardeerd door onze bezoekers! Heeft u deze bijeenkomsten niet kunnen bijwonen, maar wenst u wel de presentaties te ontvangen, dan zenden wij u die uiteraard met alle plezier toe. Uw verzoek hiertoe kunt u richten aan info@meliorverzekeringen.nl

In deze nieuwsbrief komen wij terug op deze onderwerpen met een mooie terugblik. Ook onze nieuwe verzekerde rubriek op de AVG “Cyberverzekering” en hoe uw gemeente hier gebruik van kan maken nemen we door. Niet onvermeld mag blijven dat we de tarieven voor onze servicemodule hebben aangepast en verlaagd. Tot slot verdient onze schade afdeling een groot compliment met een fantastisch auditrapport van de Letselschaderaad.

Melior Verzekeringen blijft haar producten uitbreiden en verbeteren ten behoeve van overheden. Als marktleider in overheidsaansprakelijkheidsverzekeringen willen we het beste product met de beste voorwaarden leveren. We hopen dat u onze voorwaarden in uw (Europese) aanbesteding of offerte aanvraag dan ook zult meewegen, zodat u ervan verzekerd bent dat u het beste product met de beste voorwaarden voor de beste prijs krijgt.

Melior Verzekeringen is weer klaar voor het aanbestedingsseizoen dat gaat beginnen. Iedereen binnen onze organisatie heeft er zin in en we kijken uit naar uw tender of aanvraag.

Rest mij om u een fijne zomer toe te wensen en als u op vakantie gaat een veilige reis en een goede thuiskomst. Geniet van de zomer en de mensen om u heen.


2. Themadagen Melior Verzekeringen

Melior Verzekeringen Themadagen 2018
Op 5 en 6 juni en 13 en 14 juni hebben wij onze jaarlijkse Themadagen gehouden. Vanwege de groei van het aantal klanten hebben wij de bijeenkomsten ook voor het eerst twee weken en op vier plekken gehouden. Alle dagen zijn goed bezocht en we zijn blij en verheugd weer veel bestaande en potentiële klanten gesproken te hebben.

Over de inhoud van onze presentaties hebben wij mooie en positieve reacties ontvangen. We zijn blij dat wij u (nog) meer duidelijkheid hebben kunnen verschaffen over Lloyds en de naderende Brexit. Daarnaast hebben wij u uitgebreid kunnen informeren over de ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaren in de aansprakelijkheidsmarkt en veel informatie kunnen verschaffen die voor u van nut kan zijn bij de aanbestedingen. Bent u nog nieuwsgierig naar de toelichting bij de dekkingsvoordelen die de voorwaarden van onze aansprakelijkheidsverzekering biedt ten opzichte van die van de concurrentie dan kunt u deze raadplegen via deze link.

Het middagprogramma begon informatief en eindigde ludiek. Wij danken u voor uw actieve inbreng en enthousiasme tijdens onze Quiz. We hebben per locatie een winnaar van de beker voor de beste schadebehandelaar gehad. Hun namen treft u hieronder aan:

 • Zwolle: Annemarie Kooistra, gemeente Borger-Odoorn
 • Amsterdam: Coen Koning, gemeente Stichtse Vecht
 • Breda: Erik Rampersad, gemeente Rotterdam
 • Roermond: Harold van Doorn, gemeente Gemert-Bakel

Gefeliciteerd winnaars en wij kijken nu al uit hoe u volgend jaar uw titel gaat verdedigen.

De dag werd afgesloten met een presentatie van Daan Quakernaat. U weet nu dat u gewoon uw dromen moet najagen en moet doen, en wat minder vergaderen, uitstellen, beredeneren maar vooral evalueren. Al doende leert men immers.

Melior Verzekeringen Themadagen 2018 Quiz

Tot slot hopen wij dat u blij verrast was bij het uitpakken van ons presentje. Dit presentje is samengesteld door onze SROI onderneming Nora Werkt. Voor degene die hebben opgelet zat Tackie de Teckel (zoals wij hem noemen) enkele dagen geleden bij Studio Rusland op NPO1 en was deze dikke maatjes met Teckel Messie.


3. Schadebehandeling onder het eigen risico

Melior Verzekeringen zet hoog in op serviceverlening en wil niet enkel verzekeraar, maar ook kennispartner zijn voor haar klanten. U kunt dan ook altijd bij ons terecht voor advies in aan aansprakelijkheid gerelateerde zaken.

Om haar klanten ook meer en beter bij te kunnen staan in zaken die onder het eigen risico vallen zal Melior Verzekeringen de tarieven voor haar servicemodule voor elke polis met een eigen risico tot en met € 50.000,- gelijk stellen op een bedrag van € 250,- per dossier (excl. BTW en kosten van inschakeling van eventuele deskundigen en experts). Dit nieuwe tarief zal vanaf 1 januari 2019 ingaan en zal ook gelden voor onze bestaande klanten met wie wij momenteel een hogere tariefafspraak hebben. Desgewenst kunt u de behandeling van het eigen risico ook afkopen voor een vast bedrag voor het gehele jaar, zodat u tevoren weet hoeveel u moet betalen voor de behandelkosten.

Let wel: Letselschades behandelen wij kosteloos voor klanten met een eigen risico tot € 12.500,-. Voor klanten met een hoger eigen risico geldt dat wij per geval zullen beoordelen of deze wel of niet boven het eigen risico uitkomt.

Daarnaast breidt Melior Verzekeringen de dienstverlening ten aanzien van ongedekte zaken uit en biedt zij deze vanaf 1 januari 2019 eveneens aan tegen een vast tarief per dossier tussen de € 250,- en € 500,- afhankelijk van de aard van de zaak.

Voordelen van een servicemodule bij Melior Verzekeringen zijn:

 • Melior Verzekeringen heeft veel ervaring, kennis en kunde in de schadebehandeling. Zij behandelt meer dan 2000 schades op jaarbasis.
 • U hoeft zelf geen (extra) schadebehandelaars in dienst te nemen en kunt die kosten besparen.
 • Voor schades onder het eigen risico geldt dezelfde procedure die u van ons gewend bent bij schadebehandeling boven het eigen risico. Daarmee bent u ook verzekerd van snelheid in de
  schadebehandeling.
 • Zaken onder het eigen risico zijn bekend bij de eigen verzekeraar. Indien de claim toch boven het eigen risico komt dan zijn er geen problemen qua dekking (bv. vanwege onterechte erkenning), aangezien de eigen verzekeraar al direct bij de boordeling is betrokken..
 • U en uw burgers hebben één loket voor schadebehandeling, zodat zij niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

4. Resultaat audit Letselschaderaad

Melior Verzekeringen staat ingeschreven in het Letselschaderegister van de Letselschaderaad. Om die reden vindt jaarlijks een externe audit plaats van de Letselschaderaad waarin wordt getoetst of en in hoeverre wij voldoen aan de gedragscodes en richtlijnen van de Letselschaderaad. Ons rapport van dit jaar was uitermate positief. In essentie concludeert de Letselschaderaad dat:

 • ondanks de zeer hoge aantallen dossiers per behandelaar er geen achterstanden zijn en de doorlooptijden zeer kort zijn,
 • sprake is van een respectvolle, pragmatische en proactieve houding van de behandelaars,
 • sprake is van een deugdelijke procedure met mentor-junior paren en het vier-ogenprincipe,
 • veel transparantie bestaat tussen de behandelaars, waarbij veel kennis wordt gedeeld,

Aangezien wij transparantie hoog in het vaandel hebben staan kunt u het volledig rapport inzien middels deze link.


5. Cybercrimeverzekering

Op onze themadagen hebben wij de nieuwe rubriek cybercrimeverzekering geïntroduceerd op de aansprakelijkheidsverzekering, als rubriek 5. Vorig jaar hadden wij reeds een cybercrimeverzekering geïntroduceerd, maar omdat deze dekkingen biedt waar overheden minder baat bij hebben zoals bedrijfsschade en schade ontstaan bij betaalkaartgebruik. Hebben wij een rubriek opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt voor de aansprakelijkheid voor schade van derden die het gevolg kan zijn van een cybercrime en dekking biedt voor de kosten die moeten worden gemaakt voor het oplossen van alle problemen die voor een gemeente ontstaan door een cybercrime.

Middels deze rubriek kunnen wij u een meer op de gemeentelijke praktijk en behoeftes toegespitste dekking aanbieden, die ook vanzelfsprekend minder premie vergt dan de cybercrimeverzekering die wij vorig jaar hebben gepresenteerd.

Let wel: Om misverstanden te voorkomen: deze dekking krijgt u niet vanzelf met inwerkingtreding van de nieuwe AVG, maar enkel tegen betaling bij afname van deze rubriek.

Belangrijk voor deze dekking is dat bij een cybercrime vanuit de verzekeraar zelf een gespecialiseerd team van Crawford & Company wordt ingeschakeld, die u op dat moment direct bijstaat ter zake alle problemen waar u mee te maken krijgt als een cybercrime zich voordoet.

Verder zijn gedekt:

 • Aanspraken wegens aantasting in eer en goede naam.
 • Aanspraken wegens inbreuk op intellectueel eigendom,
 • Aanspraken wegens aantasting in de persoon, die worden ingediend op grond van artikel 6:106 BW. Ofwel de zuiver immateriële schade.

Dergelijke schaden zijn niet gedekt op de reguliere aansprakelijkheidsverzekering. Om deze reden vult deze rubriek dan ook een leemte.

Inmiddels heeft u als het goed is allemaal een offerte ontvangen voor deze rubriek zodat u inzicht heeft in de hoogte van de premie voor deze rubriek. Heeft u deze brief nog niet ontvangen, dan kunt u die opvragen bij m.oosterbroek@meliorverzekeringen.nl


6. Kennisbank

Zoals u bekend wordt onze kennisbank (https://kennisbank.meliorverzekeringen.nl) maandelijks gevuld met nieuwe artikelen waarin een specifieke aansprakelijkheidsvraag wordt besproken en het juridisch kader wordt weergegeven met hyperlinks, naar relevante jurisprudentie en literatuur. Een greep uit de artikelen van de voorbije maanden:

Een coulante houding bij schadeclaims, wat houdt het in en voor welke situaties geldt het?

Wat is verlies aan arbeidsvermogen en hoe stel je dit verlies vast?

Wanneer is sprake van een gevaarzettende situatie die leidt tot aansprakelijkheid en wanneer is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Hoe in te loggen op de kennisbank:

 • Eerst gaat u naar de website zelf https://kennisbank.meliorverzekeringen.nl
 • Vervolgens drukt u op de knop “Leden”
 • Op de volgende pagina kunt u naar beneden scrollen en u registreren.
 • Na registreren ontvangt u per mail een wachtwoord.

Let wel: De kennisbank is alleen voor klanten en enkel door een emailadres van de gemeente op te geven kunt u een inlog verkrijgen. Dit adres geldt dan als gebruikersnaam. U kunt vanzelfsprekend ook kiezen voor het algemene adres zoals verzekeren@gemeente.nl

7. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 0541-571150.