Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 16

13 februari 2019

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Themadagen 2019
 3. Uitbreiding schadeafdeling
 4. Brainstorm bijeenkomsten
 5. Wet Affectieschade en Polisdekking
 6. Schadebehandeling onder het eigen risico en behandeling van ongedekte schades
 7. SROI
 8. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

Na het verschijnen van onze nieuwsbrief van september 2018 werden we blij verrast door de vele aanbestedingen, waaronder ook veel onderhandse aanbestedingen. Het is duidelijk geworden dat overheden hebben ontdekt dat er weer wat te kiezen valt, wat uiteindelijk goed is voor de markt in zijn geheel.

Voor het totale Melior team betekende dit wel dat in het laatste kwartaal van 2018 de krachten gebundeld moesten worden om de aanbestedende gemeenten en andere overheden die in deze periode voorbij kwamen een zo goed, volledig en concurrerend mogelijk voorstel te kunnen doen.

Onze tenderdesk en alle daaraan gekoppelde specialistenteams hebben dan ook op volle toeren gedraaid om alle aanbestedingen te kunnen verwerken.

Nu het stof is neergedaald in 2019 zijn wij blij verrast met het eindresultaat van onze geleverde inspanningen. Maar liefst meer dan 60 nieuwe gemeenten en een provincie hebben voor Melior gekozen als nieuwe aansprakelijkheidsverzekeraar.

Wij zijn trots en dankbaar voor het feit dat in de afgelopen 5 jaar ruim 200 gemeenten, 3 provincies, een waterschap en verschillende gemeenschappelijke regelingen gekozen hebben voor Melior. Dat betekent ook dat wij u willen bedanken voor het in Melior gestelde vertrouwen want zonder uw vertrouwen in onze kennis en kwaliteit is een dergelijk resultaat uiteraard nooit mogelijk.

Ook in 2019 willen wij u laten ervaren dat wij naast u staan, en graag voor- en met- u werken om goede resultaten te boeken in de behandeling van door u gemelde schades.
Omdat wij continue willen verbeteren, vinden wij uw input belangrijk. Uw ervaring en beoordeling van onze samenwerking is voor ons van groot belang. Wij willen u dan ook vragen om uw ervaringen met onze dienstverlening (zowel negatief als positief) met ons te delen.

Om deze reden zullen wij net als vorig jaar ook dit jaar weer participatiebijeenkomsten houden, een externe audit en een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.

Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van deze eerste nieuwsbrief in 2019!


2. Themadagen 2019

Ook dit jaar zullen wij weer vier themadagen op vier verschillende locaties. Dit jaar hebben we gekozen voor de volgende locaties en data:

 • Woensdag 5-6 Van der Valk Zwolle
 • Donderdag 6-6 Van der Valk Haarlem
 • Woensdag 12-6 Fletcher Hotel Bergen op Zoom
 • Donderdag 13-6 Van der Valk Heerlen

Wij hebben voorlopig het volgende programma opgesteld:
Op veler verzoek zullen wij in de eerste presentatie ingaan op de wijze waarop schade dient te worden begroot bij letselschade, welke valkuilen er zijn en met welke schadeposten je rekening moet houden.

Vervolgens zullen wij in de tweede presentatie ingaan op de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekeringen. Hierbij komen vragen aan de orde als: Waarom worden bepaalde schades uitgesloten? Wat is het doel van de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente? Wat wordt er dan verzekerd? Ook zal worden ingegaan op een aantal kernbegrippen die vaak in vragen naar voren komen.

Na de pauze zullen wij vier workshops houden waarvoor u zich tevoren kan opgeven. Het gaat om parallelsessies waarvan er telkens twee tegelijkertijd worden gehouden. In deze sessie gaan we samen de behandeling van een zaak doorlopen.

De eerste sessies betreffen:
1.A. Casus: Rioolbeheer of 2.A. Casus: gladheid op de weg

De tweede sessies betreffen:
1.B. Casus: Groenbeheer of 2.B. Casus: Trilling schade

U kunt u zich bij aanmelding opgeven voor de sessies die u wenst te volgen.

Tot slot hebben wij als gebruikelijk een verrassende presentatie ter afsluiting.

Programma Themadagen 2019
1 Inleiding 09:45 – 10:00 uur
2 Smartengeld en letselschade begroten 10:00 – 10:45 uur
3 Voorwaarden, voorwaarden en… 11:00 – 11:45 uur
4 Lunch 12:00 – 13:00 uur
5 Workshop parallelsessies
Eerste sessie 13:00 – 13:30 uur
Tweede sessie 13:35 – 14:05 uur
6 Afsluiting 14:10 – 14:30 uur

3. Uitbreiding schadeafdeling

Door de spectaculaire groei die we elk jaar doormaken zijn wij vrijwel jaarlijks op zoek naar nieuwe medewerkers, om het niveau en de servicegerichtheid van de schadebehandeling op het peil te houden dat u van ons gewend bent. Tot heden zijn we daar gelukkig ook zeer succesvol in geweest.

Naast Maarten Booyink en Nicky Rorink die ons, zoals in onze nieuwsbrief van september aangekondigd, in oktober zijn komen versterken, kunnen wij u mededelen dat wij nog twee nieuwe medewerkers hebben aangenomen.

Vanaf 1 februari is mr. S.H.T. (Sisi) Lim bij ons in dienst getreden. Sisi heeft in 2017 haar Masterdiploma in het privaatrecht en in het strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen behaald en is aansluitend werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in het oosten van het land.
Vanaf 1 maart zal mr. E. (Emily) Sweerts bij ons in dienst treden. Emily heeft in 2011 haar Masterdiploma in het privaatrecht behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen en was hiervoor werkzaam als senior jurist bij het Juridisch Loket.


4. Brainstorm bijeenkomsten

Als organisatie streven wij ernaar ook de komende jaren nog verder te groeien met nieuwe unieke producten, uitbreidingen op dekking maar bovenal een excellente schadebehandeling met een luisterend oor voor u als klant. Daarom houden wij ook dit jaar weer bijeenkomsten waar wij u als klant inspraak willen geven in de verdere ontwikkeling van Melior.

In april organiseert Melior voorafgaand aan onze klantdagen in juni een tweetal bijeenkomsten. Wij nodigen hiervoor klanten uit die mee willen denken over de product ontwikkeling, de gerealiseerde nieuwe producten en de wijze van communicatie en overige zaken welke u ook zelf in kunt en mag brengen (bijvoorbeeld ondersteuning bij behandeling van schades, cursussen et cetera).

We organiseren een bijeenkomst op 11 april in Eindhoven en we organiseren een bijeenkomst op 18 April in Apeldoorn. De bijeenkomst duurt van 11:00 uur tot 14:00 uur en is inclusief lunch. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

Denkt u een actieve bijdrage te kunnen leveren? Wilt u graag meedenken over nieuwe producten voor de overheidsmarkt? Heeft u kennis van ambtelijke organisaties? Geeft u zich dan op. Wij houden deze bijeenkomsten regelmatig met een wisselende samenstelling zodat iedereen die wil een bijdrage kan leveren.

U kunt zich opgeven bij Marc Mutsaars, via m.mutsaars@meliorverzekeringen.nl. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.


5. Wet Affectieschade en Polisdekking

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Wet Affectieschade per 1 januari 2019 in werking is getreden. Een artikel hierover hebben wij vorig jaar reeds gepubliceerd op onze kennisbank. Zie: De wet affectieschade: Wat is het en welke gevolgen brengt deze wet met zich mee?

Op grond van deze wet is het voor naasten van degenen die (ernstige) letselschade hebben geleden of naasten van personen die zijn overleden, mogelijk om schade te vorderen voor de pijn die zij als naaste ervaren door het leed dat hun naast is overkomen. Hiermee worden uiteraard de risico’s en daarmee de schadelast voor verzekeraars verder vergroot.

Wij hebben al verschillende malen de vraag gekregen of schade die dient te worden vergoed op grond van deze wet wel onder de polisdekking valt. Wij kunnen u verzekeren dat dit het geval is nu deze schade onder de definitie van personenschade valt, aangezien de schade voortvloeit uit- en gevolg is van letsel. Dat dit letsel een ander overkomt dan de persoon die deze schade vordert, maakt dat niet anders.

6. Schadebehandeling onder het eigen risico en behandeling van ongedekte schades

Melior Verzekeringen zet hoog in op serviceverlening en wil niet enkel verzekeraar, maar ook kennispartner zijn voor haar klanten. U kunt dan ook altijd bij ons terecht voor advies in aan aansprakelijkheid gerelateerde zaken.

Om haar klanten ook meer en beter bij te kunnen staan in zaken die onder het eigen risico vallen heeft Melior Verzekeringen, zoals al aangekondigd op de themadagen van vorig jaar, de tarieven voor haar servicemodule voor elke polis met een eigen risico tot en met € 50.000,- gelijk gesteld op een bedrag van € 250,- per dossier (excl. BTW en kosten van inschakeling van eventuele deskundigen en experts). Dit nieuwe tarief is vanaf 1 januari 2019 geldig voor al onze klanten, ook de bestaande met wie voorheen een hogere tariefafspraak is gemaakt. Dit omdat we vinden dat niet enkel nieuwe klanten hiervan mogen profiteren. Verder kunt u de behandeling van het eigen risico ook afkopen voor een vast bedrag voor het gehele jaar, zodat u tevoren weet hoeveel u moet betalen voor de behandelkosten.

Let wel: Letselschades behandelen wij kosteloos voor klanten met een eigen risico tot € 12.500,-. Voor klanten met een hoger eigen risico geldt dat wij per geval zullen beoordelen of deze wel of niet boven het eigen risico uitkomt.

Daarnaast breidt Melior Verzekeringen de dienstverlening ten aanzien van ongedekte zaken uit en biedt zij deze vanaf 1 januari 2019 eveneens aan tegen een vast tarief van € 100,- per uur (excl. BTW en kosten van inschakeling van eventuele deskundigen en experts). Hiervoor geldt wel dat wij enkel zaken behandelen die wij tot onze expertise rekenen.

Voordelen van een servicemodule bij Melior Verzekeringen zijn:

 • Melior Verzekeringen heeft veel ervaring, kennis en kunde in de schadebehandeling. Zij behandelt meer dan 2500 schades op jaarbasis.
 • U hoeft zelf geen (extra) schadebehandelaars in dienst te nemen en kunt die kosten besparen.
 • Voor schades onder het eigen risico geldt dezelfde procedure die u van ons gewend bent bij schadebehandeling boven het eigen risico. Daarmee bent u ook verzekerd van snelheid in de schadebehandeling.
 • Zaken onder het eigen risico zijn bekend bij de eigen verzekeraar. Indien de claim toch boven het eigen risico komt dan zijn er geen problemen qua dekking (bv. vanwege onterechte erkenning), aangezien de eigen verzekeraar al direct bij de boordeling is betrokken.
 • U en uw burgers hebben één loket voor schadebehandeling, zodat zij niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

7. SROI

Stichting Nora Werkt

Met Stichting Nora Werkt vult Melior Verzekeringen voor veel gemeenten de Social Return in. Wat is nu eigenlijk Social Return?
In verschillende (Europese) tenders/ aanbestedingen wordt gevraagd op welke wijze de opdrachtgever een gedeelte van de omzet/ premie behorend bij de specifieke opdracht inzet voor een sociaal doel. Dit kan zijn door zelf mensen in dienst te nemen vanuit een uitkeringssituatie, dit kan middels bijvoorbeeld sociaal inkopen of ook door het invullen van stageplekken.

Door als Melior Verzekeringen gebruik te maken van Nora Werkt doen we eigenlijk een aantal van bovenstaande dingen. We vullen, in de vorm van onderaanneming arbeidsplekken in (inmiddels hebben er 8 mensen een betaald dienstverband) en we kopen sociaal in (bijvoorbeeld de oranje teckels op onze themadagen).

De ervaring is dat door de speciale werkwijze, de kleinschaligheid en het betrekken van de doelgroep in de diverse processen het een groot succes is. Met behulp van de invullingen Social Return wil Nora Werkt in 2019 dan ook verder doorgroeien!

Inmiddels ondersteunen een tiental gemeenten de voorgestelde invullingen van Melior Verzekeringen richting Stichting Nora Werkt. De gemeenten waarderen de manier waarop Melior Verzekeringen hier op een creatieve manier invulling aan geeft.

Mooi dat op deze manier mensen vanuit onze doelgroep betaald werk kunnen doen, en organisaties heel blij zijn met onze producten/ diensten en Melior Verzekeringen maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Mocht u als klant of opdrachtgever van Melior Verzekeringen meer over de Stichting willen weten? Kijk op onze website www.norawerkt.nu of neem contact op met Marc Mutsaars.

8. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 0541-571150.