Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 18

2 maart 2020

Nieuwsbrief 18 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Melior brandverzekering voor overheden
 3. Themadagen aansprakelijkheid overheden
 4. Ontwikkelingen op het terrein van overheidsaansprakelijkheid
 5. Aanpassingen voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering
 6. Cybercrime en Cyberverzekering: Een wake-up call

1. Van de directeur

We zijn inmiddels bijna 2 maanden onderweg in 2020. Wij hopen dat u, samen met degenen die u dierbaar zijn, terug kunt kijken op een fijne decembermaand.

2019 was voor Melior een druk en zeer spannend jaar.
Veel van onze bestaande relaties moesten opnieuw aanbesteden en een aantal aanbestedingen van nieuwe relaties kwamen op onze bureaus terecht. Wij zijn er blij mee dat 23 van de 26 bestaande klanten die hebben aanbesteed ons opnieuw de opdracht hebben gegund en we 8 nieuwe klanten hebben mogen verwelkomen. Wij als Melior zijn er trots op.

Het spannende deel in 2019 werd veroorzaakt door de marktontwikkelingen. Zoals u wellicht weet of zelf heeft ervaren is de zakelijke verzekeringsmarkt flink in beweging. Onder anderen hebben de brand-, wagenpark- en technische verzekeraars rendementsacties doorgevoerd. Ook wij konden er niet altijd aan ontkomen om bij sommige klanten de premie te verhogen maar gelukkig viel het aantal aan te passen polissen mee.

De marktontwikkelingen en de al langer bestaande vraag uit de markt aan Melior, om in te stappen in de brandmarkt , hebben we eind 2019 kunnen realiseren. We zijn er trots op dat wij u kunnen melden dat Melior een langgekoesterde wens vervult en per 2020 naast aansprakelijkheid ook brandverzekeringen zal aanbieden.
In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Het totale team van Melior zal ook in 2020 zijn uiterste blijven doen om het beste van zichzelf in te zetten voor de bediening van onze relaties. Het is en blijft onze passie om u te helpen, adviseren en ondersteunen en we zijn dankbaar dat velen van u aan ons melden blij te zijn met Melior.

Wij wensen u veel leesplezier,
Met een hartelijke groet namens het gehele team Melior.

De Directeur.


2. Melior brandverzekering voor overheden

Na het succes van de Melior aansprakelijkheidsverzekeringen in de afgelopen 5 jaren, hebben wij ons productenpallet uitgebreid met een brandverzekering.

Medio 2019 werd duidelijk dat verzekeraars zich terugtrokken uit de brandmarkt of veel minder capaciteit konden leveren dan gebruikelijk. Premies stegen vaak met meer dan 10% terwijl in sommige gevallen geen 100% dekking kon worden gerealiseerd in een Europese of onderhandse aanbesteding.

Via onze contacten op de Londense markt is het Melior gelukt om een double A rated brandverzekering te ontwikkelen op de gebruikelijke NBUG voorwaarden. Onze verzekeraars zijn in staat om een limiet af te geven tot € 150 miljoen per locatie. De dekkingscapaciteit kan op 100% gesteld worden, maar we geven voorkeur aan een maximaal aandeel van 50%.
Melior kan als leidende en als volgende verzekeraar optreden.

Na enkele testen in het laatste kwartaal van 2019 zijn we klaar om de markt te betreden. Onder de naam Mandatis h.o.d.n Melior Verzekeringen zijn we inmiddels lid van het VNAB en aangesloten op het schadebehandelingssysteem EABS.

Anders dan bij onze aansprakelijkheidsverzekering zullen we onze verzekeringscapaciteit beschikbaar stellen via de in Nederlands opererende makelaars. De brandmarkt voor overheden is in grote mate een makelaarsmarkt, die u ondersteunt bij het advies, polisopmaak, het betalingsverkeer en de schadeafhandeling. Melior ziet de toegevoegde waarde van de makelaar en wil graag met hen samenwerken.

Om de samenwerking met u, via de makelaar, verder vorm te geven zal onze collega Bertil Postema zich vanuit Melior volledig richten op de ontwikkeling van de brandmarkt. De gesprekken met de makelaars zijn gestart en zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden van Melior. Bertil is te bereiken via b.postema@meliorverzekeringen of op het mobiele nummer 0653312561.

Wij gaan ervan uit dat we u dezelfde ondersteuning kunnen geven als u van ons gewend bent en we kijken uit naar een langdurige samenwerking.


3. Themadagen aansprakelijkheid overheden

Ook dit jaar houden wij onze jaarlijkse themadagen weer in juni. Wederom zullen wij deze op vier verschillende locaties door het land heen houden, teneinde iedereen de mogelijkheid te geven om bij deze themadagen aanwezig te zijn.

De themadagen worden dit jaar gehouden op de volgende data en locaties:

 • Woensdag 10 juni Van der Valk Zwolle, locatie
 • Donderdag 11 juni Van der Valk Haarlem, locatie
 • Dinsdag 16 juni Van der Valk Breda, locatie
 • Woensdag 17 juni Van der Valk Heerlen, locatie

Dit jaar hebben we op veler verzoek langere workshops gemaakt. Elke workshop neemt een uur in beslag, zodat we wat dieper op de stof kunnen ingaan. Dit jaar hebben we drie workshops, die we in twee parallelsessies geven zodat eenieder in elk geval twee van de gegeven workshops kan volgen. De onderwerpen zijn:

 1. Berm en weg; artikel 6:174 of 6:162 BW? Welke hoogteverschillen zijn acceptabel? Welke voorwerpen in de berm behoren al dan niet tot de weguitrusting? Wat zeggen de richtlijnen en wat zegt de rechter?
 2. Pollerpalen en andere verkeersregulerende maatregelen; Wanneer is sprake van voldoende waarschuwing voor welke verkeersdeelnemer? Camera bij de poller of niet? Wanneer is een poller nodig en welke andere minder gevaarzettende opties zijn er ter regulering van het verkeer?
 3. De integriteitsexperience: In de Integriteitsexperience worden de deelnemers geconfronteerd met een integriteitskwestie die binnen hun organisatie speelt. Onder tijdsdruk, binnen een uur, moeten deelnemers deze kwestie gezamenlijk oplossen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de schade voor de organisatie beperkt blijft. De experience bevat elementen van een escaperoom, een simulatiegame en een dilemmatraining. Deze experience wordt gegeven door Partners in Integriteit.

Zowel in het eerste als in het tweede uur van de workshops worden alle drie deze workshops gegeven. U dient zich van tevoren in te schrijven voor deze workshops via onze website, tegelijk met de inschrijving voor de door u gewenste themadag. Hierbij merken wij voor de volledigheid op dat per uur slechts 16 personen (die worden verdeeld over twee groepen van 8) zich kunnen inschrijven voor de integriteitsexperience. Voor de andere workshops geldt geen beperking.
Aan de integriteitsexperience kunnen in totaal 16 mensen in de eerste sessie en 16 in de tweede sessie deelnemen. Het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt geldt hierbij. De voorkeur gaat er verder naar uit dat niet meer dan 2 mensen van dezelfde gemeente aan één experience deelnemen om groepjesvorming te voorkomen.
Deze experience is verder voorbehouden aan onze klanten zelf. Experts, advocaten en makelaars, waar wij zaken mee doen, zijn zoals altijd zeer welkom op onze themadagen, maar deze experience is puur bedoeld voor onze klanten.

Programma Themadagen 2020
1 Ontvangst 09:30 uur
2 Inleiding 10:00 uur
3 Nieuwe voorwaarden 2021, de Milieuschadeverzekering
en de Brandverzekering
10:15 uur
4 Pauze 11:00 uur
5 Workshop eerste sessie. Keuze uit drie workshops 11:15 uur
6 Lunchpauze 12:30 uur
7 Workshop eerste sessie. Keuze uit drie workshops 13:15 uur
8 Pauze 14:30 uur
9 Afsluiting Nora werkt 14:45 uur
Aanmelden Themadagen

4. Ontwikkelingen op het terrein van overheidsaansprakelijkheid

Helaas zien we niet alleen feitelijk een toename in de aantallen claims en de hoogte van de claims (een trend die we al circa twintig jaar zien), maar ook zien we de risico’s voor decentrale overheden steeds groter worden, hetgeen met name de laatste jaren ook heeft geleid tot hogere premies. Een aantal factoren geven we hieronder weer:

 • Benadeelden zijn in toenemende mate vaker ZZP’er, hetgeen vanzelfsprekend een groot gevolg heeft voor de schadelast bij letsel. Aangezien een gewone werknemer jegens wie een overheid op grond van de risico-aansprakelijkheidsartikelen schadeplichtig is, loon krijgt doorbetaald van zijn werkgever en een regresvordering van de werkgever veelal afstoot op artikel 6:197 BW, is de schade in geval van letsel bij een werknemer veelal beperkt. Bij een ZZP’er ligt dit vanzelfsprekend anders. Bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid verliest deze persoon namelijk in de regel zijn gehele inkomen en kan hij dat bedrag dan ook vorderen van de aansprakelijke partij. Nu meer en meer mensen ZZP’er zijn (een toename van een half miljoen sinds 2003), is de schadelast dan ook vele malen hoger geworden.
 • Introductie van nieuwe regelgeving: Recent kan hierbij gedacht worden aan:
  • De Wet Affectieschade, waardoor ook nabestaanden en directe naasten bij overlijden of blijvend letsel een vordering kunnen indienen wegen emotionele schade.
  • De introductie van de WNRA, waardoor de verhouding tussen de overheidswerkgever en werknemer civielrechtelijk van aard is geworden en de Hoge Raad in plaats van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter is geworden in aansprakelijkheidsgeschillen. De jurisprudentie van de Hoge Raad is namelijk sterk verschillend, inzake werkgeversaansprakelijkheid van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (we lichten dit nader toe in een artikel op onze kennisbank).
 • De overheveling van voormalige rijkstaken naar decentrale overheden op grond van de WMO, Participatiewet en de Jeugdwet, hetgeen heeft geleid tot een toename in claims op die vlakken die over het algemeen ook vrij emotioneel en politiek geladen zijn. Daarnaast hebben gemeenten ook sterk moeten wennen aan deze nieuwe taken hetgeen eveneens tot claims heeft geleid vanwege ontbrekende ervaring en deskundigheid.

5. Aanpassingen voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering

Dit jaar zullen we de voorwaarden voor de aansprakelijkheidsverzekering vernieuwen. Wij zijn momenteel bezig een nieuwe rubriek te verwerken in de aansprakelijkheidsverzekering, die gemeenten desgewenst kunnen afnemen. Deze rubriek betreft een Milieuschadeverzekering (hierna: MSV) die voorziet in dekking voor de aansprakelijkheid voor milieuschaden die niet plots, maar juist door een langzaam inwerkend proces zijn ontstaan, en is zodoende complementair met de dekking voor milieuaansprakelijkheid opgenomen in rubriek 3. Deze laatste voorziet namelijk enkel in dekking voor aansprakelijkheid voor een milieuverontreiniging die plots is en niet een gevolg is van een langzaam inwerkend proces. DE MSV biedt dekking voor personenschade, zaakschade en schoonmaak- en herstelkosten die het gevolg zijn van een milieuverontreiniging, en is om die reden bij uitstek ook geschikt voor de afdekking van milieurisico’s bij verkoop van grond, het gebruik van ruwe materialen, afvalverwerking of grondbewerking. De MSV biedt in vergelijking tot rubriek 3 milieuaansprakelijkheid wel dekking voor bijvoorbeeld:

 • Aansprakelijkheid voor een milieuverontreiniging die de gemeente verplicht moet opruimen op grond van een publiekrechtelijk besluit op grond van de Wet bodembescherming.
 • Aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een historische bodemverontreiniging, in de zin dat de MSV de saneringskosten dekt.
 • Aansprakelijkheid voor schade door geleidelijke milieuverontreiniging door bijvoorbeeld geringe lekkages.
 • Aansprakelijkheid voor schade aan de biodiversiteit in natuurgebieden.

Tegelijk met de verwerking van deze rubriek in de Voorwaarden zullen:

 • enkele bepalingen van een update worden voorzien, die dienen ter verduidelijking;
 • in- en uitsluitingen worden aangepast (waaronder de bepaling aangaande bouwwerken;
 • uitsluitingen komen te vervallen (bv. in verband met de WNRA);
 • en tot slot zal ook – nu dit risico steeds meer duidelijk wordt en het in de markt (in de internationale markt is het vanaf dit jaar gebruikelijk) normaal gebruik wordt – een uitsluiting inzake het cyberrisico worden verwerkt ter zake de rubrieken 1 tot en met 4, voor de risico’s die worden afgedekt door een Cyberverzekering, zodat elke overlap wordt uitgesloten;

De gewijzigde voorwaarden zullen een week voor de themadagen worden toegezonden aan al onze klanten met een uitgebreide toelichting ter zake de doorgevoerde wijzigingen.


6. Cybercrime en Cyberverzekering: Een wake-up call

Eind december plaatste de Universiteit Maastricht (UM) op haar website een bericht dat zij getroffen waren door een cyberaanval. Bijna alle Windows-systemen waren geraakt en vooral e-mail kon niet meer worden gebruikt. Tevens gaven zij aan dat het nog enige tijd kon duren voordat de geïnfecteerde systemen weer als vanouds werkten. Uiteindelijk bleek dat een gedeelte van de data was gegijzeld door de cyberhackers. De Universiteit heeft na betaling van het ‘losgeld’ de data weer tot haar beschikking gekregen. In de media wordt gesproken over losgeldbedragen die oplopen tot enkele tonnen.

In januari is het weer raak. Citrix, een Amerikaans softwareleverancier, maakte op 17 december jongstleden bekend dat er een lek zat in hun software. Hackers maakten hiervan gebruik en ontwikkelden een exploit, een programma om binnen te komen in de systemen van Citrix-gebruikers. Vertaald naar ‘oude’ criminaliteit; De dieven konden zonder te hoeven inbreken het gebouw binnen, de route naar de openstaande kluis te volgen en hun slag te slaan. Ruim 700 Nederlandse bedrijven en instellingen maken gebruik van deze leverancier. Onbekend is wat de schade bedraagt maar de betrokken instellingen moesten in elk geval kosten maken om te onderzoeken of ze zijn getroffen.

De vraag is hoe om te gaan met dit risico. Verzekeren of niet-verzekeren is de vraag die veel gemeenten zich momenteel stellen. De kans dat cyber gerelateerde incidenten de gemeentelijk organisatie beïnvloeden wordt steeds groter terwijl ook de impact op de organisatie een duidelijker vorm begint aan te nemen. Tijd voor actie.

Melior biedt aan haar gemeentelijke relaties de mogelijkheid om de bestaande Aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden met de rubriek 6 Cyber. In deze rubriek zijn enkele schadeoorzaken opgenomen die nu niet zijn meeverzekerd op de bestaande verzekering van gemeenten. Te denken valt aan vergoeding van het losgeld dat gemoeid kan zijn bij een ‘ransomware’-hack maar denk ook aan:

 • aanspraken van derden wiens gegevens zijn gelekt;
 • boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens wegens een datalek;
 • juridische kosten ter verweer tegen claim;
 • kosten voor het melden van incidenten aan betrokkenen en de Autoriteit;
 • het inhuren van gespecialiseerde IT-bedrijven voor forensisch onderzoek naar de oorzaak, alsmede ter herstel van het computernetwerk van de verzekerde;
 • Kredietmonitoring ter voorkoming van identiteitsfraude;
 • PR-kosten om de publicitaire schade voor de gemeente te beperken;

Indien u deze verzekering sluit zal in het geval van een cybergebeurtenis of datalek, direct bij melding een gespecialiseerd team van experts, onder leiding van Crawford & Company worden ingeschakeld om alle bovengenoemde problemen waar de gemeente tegen aan loopt op te lossen en de schade te beperken. Het grote voordeel voor de gemeente is dat men als het ware ‘ervaring inkoopt’. Deze gespecialiseerde bedrijven voeren de regie over het zo goed mogelijk laten verlopen van het gehele proces. Zo voeren zij in geval van een ransomwarezaak de onderhandelingen met de hackers. Dit geschiedt vanzelfsprekend in samenwerking met het crisisteam van de gemeente.

Al met al is het voor de gemeenten zaak om het onderwerp (nogmaals) op de agenda te plaatsen en het in te kaderen in het risicomanagementbeleid.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Melior kan bieden, neem contact op met uw Melior accountmanager of mail naar info@meliorverzekeringen.nl.