Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief WMO regres

21 december 2021

WMO regres door Mandatis Claims & Services

Beste relatie,

Zoals wij al op onze themadagen hebben aangekondigd, bieden wij per 1 september ook (verhaals)services aan op het gebied van WMO-regres.

Nu wij merken dat de verantwoordelijkheden voor het bewaken en begeleiden van deze claims (feitelijk schadeposten) verdeeld liggen binnen de organisatie van gemeenten zijn wij voornemens om begin 2022 een bijeenkomst te organiseren om de service die wij u kunnen bieden nader toe te lichten.

Wat is WMO-regres?

Als contactpersoon voor verzekeringen en claims bent u mogelijk niet direct betrokken bij het verhaal van WMO-uitkeringen. Op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, biedt de gemeente financieel of in natura op aanvraag ondersteuning aan mensen die hulpbehoevend zijn geworden. Deze behoefte aan hulp kan zijn ontstaan door ouderdom of ziekte, maar ook doordat een derde letsel heeft veroorzaakt bij degene die hulpbehoevend is geworden. Indien dat laatste het geval is kan de gemeente de uitkeringen die zij op grond van de WMO heeft uitgekeerd aan de hulpbehoevende verhalen op degene die er de oorzaak van is dat deze persoon hulpbehoevend is geworden.

Beëindiging Convenant WMO regres

Tot 31 december 2018 ontvingen gemeenten op grond van het Convenant WMO-regres dat was gesloten tussen gemeenten en verzekeraars een vast bedrag ter compensatie voor het regelen en financieren van woningaanpassingen, extra kosten ten behoeve van hulp en andere gerelateerde kosten. Deze vergoeding werd door het verbond van verzekeraars beschikbaar gesteld om ingewikkelde discussie tussen gemeenten die voor de WMO-uitkeringen regres willen nemen op de derden en hun verzekeraars die verantwoordelijk zijn voor de hulpbehoevendheid van degene die WMO heeft moeten aanvragen. Sinds 1 januari 2019 geldt dit convenant echter niet meer en dienen gemeenten, om de kosten voor WMO-uitkeringen te verhalen, de schadeveroorzaker zelf aansprakelijk te stellen. Voor meer informatie wijzen wij u op bijgaand artikel: https://vng.nl/nieuws/wmo-overeenkomst-afkoop-regresrecht-beeindigd-per-2019

Dit is een proces dat niet alleen extra werk met zich meebrengt maar ook nog wel eens behoorlijk in de papieren kan lopen. Daarnaast is onze ervaring helaas dat deze verhaalsmogelijkheid binnen de afdeling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WMO vaak over het hoofd wordt gezien. Ook bij de afdelingen die gaan over verzekeringen en aansprakelijkheid wordt deze mogelijkheid veelal niet gezien, dan wel onvoldoende aangegrepen. Hetzij wegens een tekort aan daartoe gespecialiseerd personeel, hetzij omdat niet duidelijk is wie die taak dient uit te voeren binnen de organisatie.

Onze Service

Met de door ons aangeboden WMO-regresservice kunnen wij u hiermee ontzorgen en verder helpen. Omdat echter de WMO-taken veelal los staan van de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor verzekeringen en aansprakelijkheid willen wij u met deze extra nieuwsbrief vragen dit onderwerp bespreekbaar te maken binnen uw organisatie en met name de afdeling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WMO. Voor onze bijeenkomst waarin we onze service nader uitleggen zouden wij met name graag diegenen bereiken die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WMO en het eventuele regres van de uitgekeerde bedragen op derden die de letselschade bij de hulpbehoevende hebben veroorzaakt. Met het aankaarten of doorsturen van deze nieuwsbrief kunt u wat dit betreft voor ons een groot verschil maken om de juiste mensen te bereiken.

Waarom is onze service interessant voor u en uw organisatie?

WMO-kosten rijzen de pan uit. Zeker in de huidige tijd waarin grondstoffen en arbeid al duurder zijn door schaarste heeft de gemeente een behoorlijke kostenpost voor het regelen van de juiste zorg voor burgers die recht hebben op ondersteuning op grond van de WMO. Deze kosten zijn vaak, indien de behoefte aan ondersteuning veroorzaakt is door een derde (denk aan iemand die in een rolstoel belandt door een aanrijding) verhaalbaar bij een aansprakelijke partij. Rondvraag leert ons echter dat deze kosten niet of nauwelijks worden verhaald. Met andere woorden…het geld ligt nog op straat.

Met een steeds beperkter budget dient u als gemeente wel de juiste zorg te bieden. Door het uitbesteden van het regres kan een positieve cashflow ontstaan waarmee u als gemeente sneller en beter in staat bent adequaat op te treden.

Welke kosten kunt u als gemeente verhalen?

Wanneer een gemeente WMO-voorzieningen voor inwoners moet aanschaffen of betalen, kan een gemeente in bepaalde gevallen kosten terugkrijgen. Bijvoorbeeld wanneer een inwoner een ongeluk kreeg, waarvoor een ander aansprakelijk is. De kosten van de WMO-voorziening kan de gemeente verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Welke kosten kan een gemeente terugvorderen? Aan welke kosten kun u denken?

  • Kosten voor de PGB, het Persoons Gebonden Budget
  • Kosten voor de aanschaf en plaatsing van bijvoorbeeld een traplift
  • Kosten voor een rolstoel
  • Kosten voor het aanpassen van de woning
  • Kosten voor aanschaf van een tillift.
  • enzovoorts…

Wat kost het u?

In de basis kost het u niets. Wij verhalen onze werkelijke gemaakte kosten eveneens op degene die aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel. Vooraf is met u afgesproken welke kosten u heeft. Deze kosten zijn op basis van een staffel en worden toegepast over het netto verhaalde bedrag. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Meer informatie gewenst?

Heeft u nog zaken op de plank liggen of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden komen wij graag met u in contact. Stuurt u vandaag nog uw verzoek naar services@mandatis.nl of maak gebruik van het webformulier op onze website. Voor meer informatie kunt u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen met Robbert Waal via r.waal@mandatis.nl (088-7373204) of uw Melior Accountmanager.