Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Verruiming dekking voor overheidsmedewerkers bij bestrijding Covid-19

3 april 2020

Nieuwsbrief Covid-19 en vrijwilligerswerk van overheidsmedewerkers voor zorginstellingen

Beste klanten,

Van een aantal van onze klanten hebben wij vernomen dat zij medewerkers willen inzetten bij ziekenhuizen, dan wel dat medewerkers vrijwilligerswerk willen doen bij zorginstellingen of Veiligheidsregio’s om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de gevolgen van het coronavirus. In principe gaat het in een dergelijk geval om detachering van uw werknemers, dan wel werkzaamheden bij een andere organisatie waar zij werkzaamheden gaan verrichten ten behoeve van- en onder leiding en toezicht van- die organisatie. De aansprakelijkheidsverzekering biedt in een dergelijk geval geen dekking op de polis, indien bijvoorbeeld de werknemer tijdens die werkzaamheden iets overkomt en deze schade lijdt. In principe zal de organisatie waaraan hij/zij is uitgeleend, dan wel waar hij/zij is gedetacheerd of vrijwillig gaat werken, een aansprakelijkheidsverzekering hebben die dekking biedt voor eventuele aanspraken voor schade die geleden wordt in de uitoefening van die werkzaamheden.

Nu er echter sprake is van uitzonderlijke tijden zijn wij als uw verzekeraar bereid om, ondanks het bovenstaande, de dekking te verruimen in de zin dat wij secundaire dekking zullen bieden, om te voorkomen dat uw medewerkers ongedekt blijken te zijn, wanneer zij schade lijden, en dit een belemmering vormt voor u dan wel uw medewerkers zelf om zich in te zetten. Dit betekent dat in het geval de organisatie waaraan uw werknemer wordt uitgeleend, of waar hij wordt gedetacheerd, dan wel vrijwillig werkzaamheden gaat verrichten, geen verzekering heeft, of wel een verzekering heeft, maar deze geen dekking biedt voor personen die zijn uitgeleend of gedetacheerd of op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten en daarvoor toestemming verkrijgen van uw als werkgever, u een beroep kunt doen op de bij ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Wij vullen daarmee, ten behoeve van uw werknemers, een eventueel gat in de verzekeringsdekking van de zorginstelling of Veiligheidsregio op, zodat uw werknemers in elk geval weten dat er hoe dan ook een verzekeringsdekking is, indien zij werkzaamheden gaan verrichten voor de betreffende instellingen ter bestrijding van het Coronavirus.

Heeft u als klant bij ons naast een aansprakelijkheidsverzekering tevens een werknemersschadeverzekering afgesloten dan zal ook deze verzekering secundair dekking bieden, in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie waaraan uw medewerker is uitgeleend of gedetacheerd, geen dekking biedt en deze zelf geen ongevallenverzekering kent die dekking biedt.

Voor beide verzekeringen gelden in dit geval wel de volgende aanvullende uitsluitingen:

1. COVID-19
Niet verzekerd is schade die verband houdt met-, voortvloeit uit of gevolg is van een besmetting met Covid-19, Corona virus, SARS-COV-2, dan wel een mutatie of variatie op SARS-COV-2. Dit geldt voor zowel besmetting van de verzekerde zelf, als een besmetting die door de verzekerde wordt veroorzaakt bij derden.
2. Medische handelingen
Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade die het directe gevolg is van medische handelingen van verzekerde.
Onder medische handelingen worden verstaan: handelingen die zijn voorbehouden aan de in artikel 36 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) genoemde personen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u allen veel sterke toe.

Directie Melior Verzekeringen BV