Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 12

19 september 2017

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Nieuwe collega
 3. Bijeenkomst Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders
 4. Premieverhogingen en schadestatistieken
 5. Cyber Crime verzekering
 6. Fraudeverzekering
 7. Kennisbank
 8. Nora Werkt

1. Van de directeur

De eerste nieuwsbrief na de zomervakantie. We hopen dat u een fijne zomer heeft gehad en dat iedereen weer veilig terug is gekeerd van het vakantieadres.

De zomer is ingeruild voor de herfst. De eerste herfststorm hebben we alweer achter de rug en de natuur laat ons weten dat we richting de winter en het einde van het jaar gaan. Voor ons is dit het aanbestedingsseizoen, waarin bestaande klanten hun contracten wensen te verlengen en waar we mogelijk nieuwe klanten kunnen verwelkomen bij Melior Verzekeringen. We kunnen weer veel nieuwe informatie met u delen. We verwelkomen een nieuwe collega op de schadeafdeling en hopen ook binnenkort één of twee nieuwe collega’s in onze buitendienst te verwelkomen. Tevens treft u weer een overzicht aan van nieuwe onderwerpen in onze kennisbank. We wijzen u nogmaals op onze nieuwe producten en geven een update van de verzekeringsmarkt.

Bovenal wil ik u en de met ons samenwerkende assurantiemakelaars bedanken voor de positieve feedback die we hebben ontvangen. Melior wordt, naast goede en uitgebreide voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering, vooral positief beoordeeld voor de adequate en kwalitatief goede schadebehandeling. En daar doen we het voor. Schadebehandeling is essentieel voor uw relatie met uw burgers en bedrijven in uw gemeente.

We wensen u een fijn najaar toe en hopen uw binnenkort weer te ontmoeten.


2. Nieuwe collega

Vanwege verdere uitbreiding van de portefeuille zal per 1 oktober Suzanne Teunissen in dienst treden bij Melior Verzekeringen. Suzanne heeft dit jaar na een stage bij onze schadeafdeling, waar haar scriptie: ‘De dubbele lijdensweg van de werknemer met een beroepsziekte’ tot stand is gekomen, haar studie HBO rechten met succes afgerond. In haar scriptie onderzocht zij de alternatieve mogelijkheden om geschillen ter zake beroepsziekten meer eenvoudig, en met name voor de benadeelde minder belastend, op te lossen, dan via het juridisch geschil. Hierbij is tevens de mogelijkheid van een beroepsziekteverzekering onderzocht. Zij zal zich op de schadeafdeling met name richten op de behandeling van letsel- en zaakschades.


3. Bijeenkomst Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders

Op 16 november 2017 organiseert het WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) in samenwerking met de gemeente Roermond een workshop over aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Melior Verzekeringen zal mede zorgdragen voor de invulling van deze dag. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met aansprakelijkheidskwesties rondom wegbeheer. Voor meer informatie kijk op https://www.platformwow.nl/agenda/bijeenkomst-aansprakelijkheid-en-wegbeheer-2626.


4. Premieverhogingen en schadestatistieken

Mocht u Europees of onderhands gaan aanbesteden vanwege afloop van het contract of een aangekondigde premieverhoging, dan raden wij u aan om de schadestatistieken die u van uw huidige verzekeraar ontvangt, goed te beoordelen. We zien vaak dat reeds afgewikkelde schaden nog zijn opgenomen in de reservering of dat reserveringen aanwijsbaar te hoog zijn opgenomen. Tevens merken we veelvuldig dat het van toepassing zijnde eigen risico niet van het schadebedrag is afgetrokken. Door deze statistieken kritisch tegen het licht te houden kunt u voorkomen dat uw organisatie met een te hoge schadelast offertes aanvraagt en uiteindelijk een onnodig hoge premie moet betalen.


5. Cyber Crime verzekering

Met de introductie van de Melior Cyber Crime Verzekering heeft Melior Verzekeringen een Cybercrime verzekering beschikbaar waarin u in geval van een cyber crime volledig bij de hand wordt genomen door een cyber incident manager van Crawford & Company, en kunt putten uit een door Crawford & Company samengesteld team van experts. Dit team is zeer zorgvuldig samengesteld en bestaat louter uit zeer gereputeerde kantoren die gespecialiseerd zijn ter zake het oplossen van alle probleemaspecten die een cyber crime met zich mee brengt (denk hierbij aan: IT-deskundigen ter reconstructie van een database, forensische IT-experts om het probleem te achterhalen en ongedaan te maken, PR-adviesbureaus om de pers en media het hoofd te bieden bij bekend worden van een dergelijk probleem en advocaten ter verweer tegen aanspraken en verzekering dat voldaan wordt aan wettelijke verplichtingen, waaronder die welke voortvloeien uit de Wet Datalekken etc.).

Bijzonder en onderscheidend bij de verzekering is dat wij u een Cyber Simulatie Training kunnen aanbieden.

Deze training simuleert een cybercrime incident en laat uw organisatie in een sessie van 90 minuten in de praktijk oefenen hoe om te gaan met een dergelijk evenement. De training laat u zien of u goed bent voorbereid en of procedures eventueel aanpassing behoeven. De training kan ook dienen als een goed uitgangspunt voor het opstellen van een calamiteitenplan met betrekking tot cybercrime. De Cyber Simulatie Training kunt u bij ons aanvragen en zal worden uitgevoerd in samenwerking met Crawford & Company. Het doel van deze training is met name uw organisatie inzicht te geven in de risico’s die een cybercrime incident met zich meebrengt en de stappen die dienen te worden genomen naar een oplossing van de problemen die er door ontstaan.

Mocht u na de training besluiten een offertetraject te starten en de Cybercrime verzekering af te sluiten dan is deze training volledig gratis. Indien u geen offerte aanvraagt of niet overgaat tot het sluiten van de verzekering kunnen wij de training tegen een gereduceerd tarief aanbieden. Wij treden hierover graag met u in contact.


6. Fraudeverzekering

Zoals u bekend beschikken wij momenteel tevens over een fraudeverzekering voor overheden. Een welkome aanvulling op een markt die voorheen maar één speler kende. Uiteraard hebben wij gezorgd voor een product waarin een ruimere dekking en hogere verzekerde sommen wordt geboden. De verschillen met onze concurrentie geven wij hieronder kort weer. Tot nadere uitleg zijn wij uiteraard te allen tijde bereid.

Significante verschillen:

 1. Wij bieden dekking indien in het fraudegeval zelf niet aan de controleprocedure is voldaan, maar deze wel aanwezig is, wordt gehandhaafd en in de regel wordt opgevolgd en functioneert, zoals in artikel 4 is bepaald. Wij toetsen dus niet of in het specifieke geval aan de AO/IC verplichtingen is voldaan en ontzeggen dan dekking indien dat niet het geval is, maar kijken of aan deze procedures in de regel wordt voldaan. Hierdoor wordt een uitzondering de gemeente niet meteen fataal en is in wezen ook fraude door manipulatie van medewerkers gedekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leidinggevende die een controller zo onder druk zet dat hij de betaling toch accordeert wetende dat strikt genomen niet aan de regels is voldaan. Een dergelijk risico dekken wij dus af.
 2. Onze verzekering kent minder verplichtingen. U kunt dit eenvoudig nagaan door de artikelen aangaande verplichtingen naast elkaar te leggen.
 3. Dekking voor fraude met zaken en alle soorten van waarde papieren ook van eigendommen, hetgeen bij onze concurrent is uitgesloten.
 4. Ongelimiteerde dekking tot de verzekerde som voor fraudes inzake betalingen van minder dan € 10.000. Indien een fraude wordt gepleegd middels onttrekking van telkens relatief geringe bedragen van minder dan € 10.000 (bv. een fraudeur onttrekt vier jaar lang elke week € 5.000 en zo in totaal dus meer dan een miljoen, dan wordt door de concurrentie wel dekking geboden, maar in de regel enkel tot € 150.000). Bij ons is deze dekking tot de verzekerde som.
 5. Wij bieden niet enkel dekking voor interne fraude door eigen medewerkers, maar ook voor externe fraude gepleegd door derden. Dit is een belangrijk verschil. Ook schadegevallen waarbij derden het betalingsproces van de gemeente manipuleren en zo geld wegsluizen zijn gedekt. Onze concurrentie kent die dekking niet.
 6. Zeer ruime dekking voor fraude middels computermisbruik.
  • dekking is er ongeacht of de dader een derde is of medewerker van de gemeente.
  • ziet niet enkel op manipulatie van betalingsopdrachten, maar op elk direct financieel verlies dat erdoor ontstaat.
  • De verzekering dekt ook de zogenoemde ransomware, ofwel eis om losgeld, in het geval het systeem gehacked wordt door een derde.
 7. Externe kosten ter vaststelling van de omvang en oorzaak van de schade zijn volledig gedekt na ontdekking fraudegeval. De concurrentie laat deze kosten voor de verzekerde.
 8. Afspraken over ruime inloop en uitloop zijn mogelijk waar de concurrentie slechts drie jaar inloop biedt en geen uitloop.
 9. Hogere verzekerde sommen.

7. Kennisbank

Onze veel gelezen kennisbank is de afgelopen maanden weer uitgebreid met een 12 tal nieuwe artikelen. Vanwege een zogenoemde WOBBER die inmiddels naar wij aannemen welbekend is in gemeenteland hebben wij onder andere een tweetal artikelen opgenomen, waarin handvatten worden aangereikt voor de omgang met zeer omvangrijke en vaag gestelde algemene WOB-verzoeken met betrekking tot aansprakelijkheidskwesties en de verzekering:

Welke informatie dient men te verschaffen bij een WOB-verzoek om informatie aangaande aansprakelijkheidskwesties en welke informatie kan of moet men weigeren?

Hoe om te gaan met omvangrijke WOB-verzoeken, kan men de verzoeker nog vragen stellen, dan wel eisen stellen aan het verzoek?

De kennisbank is beschikbaar voor al onze leden. U kunt deze raadplegen voor allerlei vraagstukken ter zake aansprakelijkheid. Heeft u nog geen inlog, volgt u dan de volgende instructie:

Hoe in te loggen op de kennisbank:

 • Eerst gaat u naar de website zelf https://kennisbank.meliorverzekeringen.nl
 • Vervolgens drukt u op de knop “Leden”
 • Op de volgende pagina kunt u naar beneden scrollen en u registreren.
 • Na registreren ontvangt u per mail een wachtwoord.

Let wel: De kennisbank is alleen voor klanten en enkel door een emailadres van de gemeente op te geven kunt u een inlog verkrijgen. Dit adres geldt dan als gebruikersnaam. U kunt vanzelfsprekend ook kiezen voor het algemene adres zoals verzekeren@gemeente.nl


8. Nora Werkt

De ontwikkeling van Nora Werkt is nog steeds in volle gang. De website, www.norawerkt.nu zal in de loop van deze maand online komen. De huisstijl is klaar. Nora Werkt gaat de komende periode aan de slag met het inrichten van de coaching- en werkruimte en gaat daarnaast op zoek naar potentiële opdrachtgevers voor bijvoorbeeld het uitbesteden van eenvoudige werkzaamheden. Mocht u hiervoor ideeën hebben binnen uw eigen netwerk neem dan contact op met info@norawerkt.nu.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief: