Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 11

10 juli 2017

Inhoud

  1. Van de directeur
  2. Themadagen
  3. Fraudeverzekering
  4. Cyber crime verzekering voor overheden
  5. Uitbreiding op onze aansprakelijkheidsverzekering voor professionele zorgverleners
  6. Service schadebehandeling onder eigen risico tegen eenmalige jaarlijkse vergoeding en betaalde dienstverlening voor ongedekte zaken

1. Van de directeur

Terwijl ik dit schrijf hebben we net onze jaarlijkse themadagen achter de rug.
Met een ongelooflijke opkomst op alle dagen was het weer een prachtig succes.
Een speciale dank zijn we verschuldigd aan Rianne Baumann van Crawford & Company en Jan Jacobse en Ronald Pieterse van Justion Advocaten voor hun bijdrage aan de presentaties.

Melior heeft haar nieuwe cyber risk en fraude verzekering geïntroduceerd en wederom verbetering van haar aansprakelijkheidsverzekering aangekondigd. Maar daarover later in deze nieuwsbrief meer. Inmiddels ronden we het eerste deel van 2017 af en zijn we in gedachten al bij de zomervakantie. Waar u ook heen gaat, geniet ervan en kom weer veilig thuis. En blijft u thuis vergeet niet dat Nederland het mooiste land ter wereld is. Ik wens u fijne zomermaanden toe.


2. Themadagen

Melior Verzekeringen heeft de themadagen weer achter de rug. Met in totaal 146 bezoekers in Zwolle, Amsterdam en Eindhoven waren de zalen goed gevuld. Crawford informeerde over haar incident management programma bij een datalek en andere vormen van cybercrime.

De vraag die centraal stond was : “Wat gaat u doen als u gebeld wordt met de mededeling dat 2 gigabyte aan data is verdwenen?”. De advocaten van Justion Advocaten hebben de aansprakelijkheidsrisico’s van samenwerking in het sociale domein besproken.

Onze collega Marc Mutsaars vertelde over zijn stichting Nora werkt! De stichting is vernoemd naar Marc’s dochter Nora. Nora heeft het syndroom van Down en het Marc’s passie om, niet alleen Nora, maar ook andere jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking een toekomst te bieden op onze arbeidsmarkt. En terecht. Met de zogenoemde SROI gelden die Melior ontvangt van gemeenten werkt Marc met andere jobcoaches aan toegang tot de arbeidsmarkt voor deze jongeren.

Geïnteresseerden kunnen de powerpointsheets van de presentaties opvragen via info@meliorverzekeringen.nl.


3. Fraudeverzekering

Vrijwel alle gemeenten en overheidsinstellingen hebben een fraudeverzekering, die in het verleden is ontwikkeld door de voormalige OVO.
Melior Verzekeringen heeft goed naar deze verzekering gekeken en vervolgens de dekkingen en voorwaarden aangepast aan de huidige tijd. Daar waar gewoonlijk standaard € 280.000 tot € 560.000 als maximaal verzekerde som werd geboden biedt Melior Verzekeringen een verzekerde som van standaard € 3.000.000 tegen een vergelijkbare premie. De meest belangrijke dekkingsvoordelen zijn om er maar enkele te noemen:

  • Niet enkel fraude door eigen medewerkers, maar ook externe fraude gepleegd door derden is gedekt.
  • Ook dekking indien in het specifieke geval dat heeft geleid tot een fraude de controleprocedures niet zijn nageleefd, maar aangetoond kan worden dat de controleprocedure en het toezicht op die procedure wel aanwezig is en in de regel wordt nageleefd.
  • Zeer ruime dekking voor fraude middels manipulatie van computernetwerken van de gemeente.
  • Ook dekking voor verzekerde waarden van een ander die de gemeente onder zich heeft.

Een aanzienlijke uitbreiding vinden wij. De verzekering is hiermee beter toegerust op de actualiteit, is er ook daadwerkelijk voor u indien onverhoopt toch een fraudeur door manipulatie van personen of anderszins de controleprocedures weet te omzeilen en sluit naadloos aan op onze aansprakelijkheids- en cyber crime verzekering.

Voor een volledige opsomming van de voordelen verwijzen wij u naar de brochure. Wij raden een ieder aan om de oude fraudeverzekering tevoorschijn te halen en te vergelijken met de nieuwe up-to-date fraude verzekering van Melior.


4. Cyber crime verzekering voor overheden

Een gerichte (computer) hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Denk aan verlies van klantinformatie of personeelsgegevens, het in verkeerde handen vallen van betaalkaartgegevens, schade aan het IT netwerk en natuurlijk reputatieschade. Dit alles is verzekerd onder de cyber crime verzekering van Melior inclusief bestuurlijke boetes (zoals onder meer boetes op grond van de wet Datalekken).

Daarnaast verzorgt het incident management programma van Crawford & Company, dat boogt op een wereldwijd opgedane ervaring, voor de noodzakelijke professionele ondersteuning die specifiek is toegerust op het oplossen van alle problemen waarmee u bij een cybercrime wordt geconfronteerd. Dit team staat bij afname van de verzekering 24/7 voor u klaar en lost de ontstane problemen op een deskundige en professionele wijze voor u op.

Daarnaast kunnen wij met trots aankondigen dat wij u tegen een gereduceerd tarief de Cyber Simulatietraining van Crawford kunnen aanbieden. Deze training is, indien u nadien besluit onze cybercrimeverzekering af te nemen, volledig gratis. Voor meer details over deze training verwijzen wij u naar de brochure van Crawford & Company.

De informatiebrochures en aanvraagformulieren, alsmede de voorwaarden van zowel de fraudeverzekering als de cybercrimeverzekering kunt u via de website downloaden. We hopen dat u met ons het gesprek wilt aangaan om de toegevoegde waarde van deze producten voor uw organisatie te bespreken. U kunt onze informatie en aanvraagformulieren uiteraard ook opvragen via info@meliorverzekeringen.nl


5. Uitbreiding op onze aansprakelijkheidsverzekering voor professionele zorgverleners

Melior onderkent de aansprakelijkheidsrisico’s van samenwerking in het sociale domein en constateert dat de gemeente of de samenwerkende gemeenten met het contracteren van professionele zorgverleners te maken krijgen met bijzondere aansprakelijkheidsrisico’s alsmede de vraag bij wie deze risico’s thuis horen.

Omdat u als gemeente niet wil dat uw burgers “van het kastje naar de muur” worden gestuurd zijn wij momenteel aan het werk aan een product waarin u de aansprakelijkheidsrisico’s van professionele zorgverleners, dan wel de organisaties waarmee u samenwerkt, mee kunt verzekeren in een constructie die vergelijkbaar is aan de CAR-verzekering.

Op deze wijze bent u er van verzekerd dat u de controle houdt op de behandeling van een aansprakelijkstelling, in het geval iemand aan wie het werk is uitbesteed aansprakelijk wordt gesteld voor door hem gemaakte fouten. Hiermee houdt u grip op de beperking van eventuele reputatieschade en kan een gecompliceerde discussie over wie aansprakelijk is, worden vermeden. Daarnaast weten ook uw samenwerkende partners exact waar ze aan toe zijn zonder dat een ingewikkelde aansprakelijkheidsparagraaf in de samenwerkingsovereenkomst behoeft te worden opgenomen.

Zodra dit product definitief gereed is zullen wij u daarover nader informeren.


6. Service schadebehandeling onder eigen risico tegen eenmalige jaarlijkse vergoeding en betaalde dienstverlening voor ongedekte zaken

Melior verzekeringen biedt u vanaf het volgend jaar de mogelijkheid om naast de bekende servicemodule, waarbij u per behandelde zaak betaalt, de schadebehandeling onder het eigen risico voor het gehele jaar af te kopen tegen een vast bedrag, ongeacht het aantal schades die in dat jaar moeten worden behandeld.

Dit biedt u overzicht in de kosten en de mogelijkheid om bijvoorbeeld uw eigen risico te verhogen zonder dat u extra personeel behoeft aan te nemen of behandelkosten behoeft te maken, vanwege het extra werk die een eventuele verhoging van het eigen risico met zich meebrengt.

Indien er sprake is van zaken die niet gedekt worden door de polis biedt Melior Verzekeringen u thans ook de mogelijkheid om deze door ons te laten behandelen tegen een zeer gunstig uurtarief. Te denken valt hierbij aan nadeelcompensatiezaken en andere zaken die nauw verwant zijn aan het aansprakelijkheidsrecht. Voor details hierover verwijzen wij u naar het aanvraagformulier van dit product.

U kunt alle informatie rechtstreeks aanvragen via de website, info@meliorverzekeringen.nl of via uw makelaar. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met mij (06 53 312 561 ) of Marc Mutsaars (06 15 946 117) voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Met vriendelijke groet,
Bertil Postema