Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 7

22 juni 2016

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Verbeterde polisvoorwaarden
 3. Wat zijn de verbeteringen van Melior
 4. Europees aanbesteden of onderhandse offerte
 5. Kennisbank
 6. Schadebehandeling
 7. Opzeggen huidige polis of verhoging van de premie
 8. Zomervakantie

1. Van de directeur

Met veel plezier kijken we terug op onze jaarlijkse themadagen waarbij het thema was : Melior Verzekeringen: Klaar voor de toekomst! Onze themadagen waren wederom drukbezocht. Met 114 gemeenten aanwezig over drie dagen waren alle zalen vol en denken we na over uitbreiding van het aantal dagen om nog meer lokaal aanwezig te zijn. Wij willen onze relaties en mogelijke nieuwe relaties bedanken voor hun komst naar de themadag. Met ons team hebben we ervan genoten en we kijken alweer uit naar volgend jaar. We zijn klaar voor de toekomst!

We hebben de laatste twee jaar geluisterd naar onze klanten en onze voorwaarden aangepast aan hun wensen. Steeds kwam daarbij naar voren dat onze relaties graag minder polissen wilden afsluiten en meer aansprakelijkheidsrisico’s op de aansprakelijkheidsverzekering wensen onder te brengen.

Melior Verzekeringen heeft daar op geanticipeerd en we kunnen nu, naast de gebruikelijke verzekerde dekkingen, ook de aansprakelijkheidsdekking bieden voor de CAR polis, de WEGAM/WABM dekking, praktijkervaringsplekken, last onder dwangsom en natuurlijk een primaire verzekerde dekking voor terrorisme risico’s indien een overheid hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Alles onder één polis. Makkelijker voor u en ons.

Onze voorwaarden AVG 062 zijn hiermee leidend in de markt geworden en bieden de beste verzekerde dekking voor gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s en provincies. Deze verbeteringen, gekoppeld aan een snelle en efficiënte schadeafhandeling, maakt dat we op dit moment leidend in de markt zijn.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief. Mocht u vragen hebben dan horen we dat graag van u. Namens het hele team van Melior wensen wij u een zonnige zomerperiode. Mocht u op reis gaan dan wensen wij u een fijne vakantie en een veilige reis.

Met vriendelijke groet,

Bertil Postema
Directeur


2. Verbeterde polisvoorwaarden

Het zal u niet ontgaan zijn dat Melior haar productvoorwaarden heeft aangepast en aanzienlijk heeft verbeterd. Dit is het gevolg van de wensen van onze relaties om een uitgebreide dekking af te sluiten en niet voor ieder risico een afzonderlijke polis.


3. Wat zijn de verbeteringen van Melior

 • Primaire dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van terrorisme

Dit is een absolute meerwaarde voor u als overheidsinstelling. Helaas is de vraag waarschijnlijk niet meer of maar wanneer Nederland zal worden geconfronteerd met een terroristische aanslag. En de fysieke en materiele gevolgen zullen groot zijn. Zoals u weet is terrorisme uitgesloten op de voorwaarden van Nederlandse verzekeraars. Er is een NHT opgericht die maximaal € 1 miljard beschikbaar heeft om eventuele schade uit te keren volgens haar protocol. Dat gaat minimaal twee jaar duren voordat schaden worden uitgekeerd. Uw polis keert MAXIMAAL tot uw eigen verzekerde som, bij aansprakelijkheid de schaden uit. Het miljard verzekerde bedrag is beschikbaar voor alle levensverzekeringen en schadeverzekeringen. De kans bestaat dat u slechts een deel van uw schade vergoed krijgt.

MELIOR neemt de schade direct in behandeling en keert uit tot de verzekerde som van maximaal € 5 miljoen. Indien u aansprakelijk bent wordt de schade snel afgewikkeld en u wordt niet geconfronteerd met een mogelijke partiële uitkering of vertraging in de afhandeling van de schade.

 • CAR verzekering sectie aansprakelijkheid en bestaande eigendommen van opdrachtgever

Melior heeft besloten om ook dekking te bieden, indien de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als opdrachtgever of uitvoerder van bouwwerken. De voormalige uitsluiting van deze schade is een positieve dekkingsbepaling geworden. Er is dekking voor de aansprakelijkheid van de gemeente voor schade die het gevolg is van de uitvoering van werkzaamheden. Een CAR-polis om dit aansprakelijkheidsrisico af te dekken is dus niet meer nodig.
Deze dekking is wel secundair, indien u of de aannemer een CAR polis heeft afgesloten, waarop de gemeente wel is meeverzekerd. Vaak is deze dekking op de doorlopende CAR maar tot € 1.250.000 en kent een CAR-polis vele uitsluitingen. In dat geval fungeert de algemene aansprakelijkheidsverzekering van Melior als vangnet.
Daarnaast hebben wij schade aan bestaande eigendommen ook uitgebreid. Waar gebruikelijk in de markt een dekking tot € 25.000 is, hebben wij voor u € 100.000 als verzekerd bedrag opgenomen in de polis.

 • WEGAM / WABM verzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering

Om te voorkomen dat u nog meer losse polissen moet sluiten, heeft Melior besloten eventuele aansprakelijkheid van de gemeente voor deze schade op te nemen in haar polisvoorwaarden. Het eigen risico is hetzelfde als op uw polis, maar kan desgewenst verminderd worden tot € 250,00 per gebeurtenis. Met deze uitbreiding vullen we een wens in van de overheidsinstelling en realiseren we wederom een extra besparing op uw verzekeringskosten.

 • PEP polis niet meer nodig

Daar waar burgers deelnemen aan praktijkervaringsprojecten in het kader van de participatiewetgeving, biedt Melior een secundaire dekking voor:

– de aansprakelijkheid van het bedrijf zelf jegens derden, veroorzaakt door handelingen van de participant,
– de aansprakelijkheid van de deelnemer jegens het bedrijf.
– de (werkgevers) aansprakelijkheid van het bedrijf jegens de deelnemer.

Op deze wijze worden de aansprakelijkheidsrisico´s die deelname aan het participatieproject met zich meebrengt voor het bedrijf, weggenomen. Zodoende vormen de aansprakelijkheidsrisico´s geen beletsel meer voor bedrijven om deel te nemen aan een participatieproject Het eigen risico is hetzelfde als op uw polis, maar kan eventueel verminderd worden tot de gebruikelijke € 250,00 per gebeurtenis. Met deze uitbreiding vullen we een wens in van de overheidsinstelling en realiseren we wederom een extra besparing op uw verzekeringskosten.

 • De aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een last onder dwangsom is gedekt.

Hiermee is Melior eveneens uniek in overheidsverzekeringsland. Waar bij andere verzekeraars de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een besluit waarbij aan bedrijven, dan wel ZZP´ers een dwangsom is opgelegd, is uitgesloten, kennen onze voorwaarden deze uitsluiting niet. Dit is een belangrijk onderscheid omdat de schade die het gevolg kan zijn van een opgelegde last onder dwangsom zeer hoog kan zijn. Denk aan de tandarts die zijn praktijk aan huis staakt vanwege een opgelegde last onder dwangsom. Wanneer het besluit waarmee de dwangsom is opgelegd vervolgens een jaar later onrechtmatig blijkt zal hij een aanzienlijke inkomensschade hebben geleden. Om maar niet te spreken van een geval waarin een groter bedrijf als een chemische fabriek onder de dreiging van de verbeuring van een dwangsom de werkzaamheden stil legt. Bij Melior is de aansprakelijkheid voor dergelijke schadegevallen wel gedekt.

 • De aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van toezeggingen en/of gewekte verwachtingen is verruimd.

Waar deze uitsluiting voorheen in de AVG031 toezeggingen van alle verzekerden, en dus ook werknemers etcetera betrof, is deze thans beperkt tot toezeggingen en-of verwachtingen gewekt door bestuurders en/of adviescommssies en hun leden. Ook met deze wijziging is de dekking aldus verruimd.


4. Europees aanbesteden of onderhandse offerte

In het najaar barst het aanbestedingsseizoen weer los. Indien uw organisatie moet aanbesteden, een onderhandse offerte mag aanvragen of bij een gemeentelijke herindeling een geheel nieuwe polis dient op te stellen, zullen wij uiteraard reageren.

Bij het opstellen van de voorwaarden voor een offerte ligt het gelet op het bovenstaande uiteraard voor de hand om onze AVG062 voorwaarden leidend te laten zijn. Dus:

 • inclusief primaire terrorisme dekking,
 • inclusief dekking voor de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de uitvoering van werkzaamheden,
 • inclusief WEGAM dekking,
 • inclusief dekking voor de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een besluit last onder dwangsom, en
 • inclusief de dekking van de aansprakelijkheidsrisico´s van een praktijkervaringsplek voor bedrijven en deelnemers.

Ook kunt u bovenstaande punten los benoemen en als gunningcriteria meenemen in uw aanbesteding.

In ieder geval wilt u de beste voorwaarden uit de markt welke uw organisatie het beste beschermen tegen eventuele aansprakelijkstellingen. Mocht u nog een toelichting wensen op onze voorwaarden dan komen wij graag bij u langs.


5. Kennisbank

Zoals afgesproken hebben wij onze Kennisbank ingericht en opengesteld voor onze klanten. Up-to-date , met actuele onderwerpen en een belangrijk hulpmiddel indien u zelf schaden afhandelt namens uw organisatie. U kunt uw toegang opvragen via: info@meliorverzekeringen.nl


6. Schadebehandeling

Met een adequate bezetting van hoogopgeleide collega’s met zeer veel ervaring ontvangen wij veel complimenten van onze relaties.

“Nog nooit een verzekeraar gehad die zo snel reageert” is een quote van één van onze klanten. En daar zijn we blij mee!

Melior reageert nagenoeg altijd binnen 24 tot 48 uur. Transparant en snel naar overheid en burger. Dat is uw belang en ons belang. Met de zekerheid dat brieven naar burgers altijd aan u worden voorgelegd en wij geen zaken schikken indien u dit niet wenst. Het is tenslotte uw burger en u bepaalt hoe wij namens u optreden.

Natuurlijk zullen vele verzekeraars melden dat zij altijd snel en efficiënt de schaden behandelen.
Wat ons betreft neemt u contact op met een gemeente die bij ons is verzekerd. U weet vast wel een gemeente die via Melior is verzekerd.
Of vraag uw makelaar. Wij werken met alle makelaars in het overheidssegment en zij kunnen u vertellen, of in contact brengen met een overheidsinstelling, hoe de schadeafdeling van Melior werkt.


7. Opzeggen huidige polis of verhoging van de premie

Loopt uw huidige aansprakelijkheidsverzekering af dan adviseren wij u om uw polis op te zeggen per de Contractsvervaldatum waarbij u graag een verlengingsvoorstel wenst te ontvangen van uw huidige verzekeraar. Dit geeft u de gelegenheid om een voorstel op te vragen van Melior. U kunt dan gedegen een afweging maken welke verzekeraar het beste bij u past en dan kunt u hiervoor de tijd nemen die nodig is.

Ontvangt u een premieverhoging van uw huidige verzekeraar, houdt u dan rekening met het feit dat u BINNEN 30 DAGEN dient te reageren.

Doet u dit niet dan wordt de polis automatisch verlengd. Wij begrijpen dat 30 dagen erg kort is in een overheidsinstelling dus ons advies is om bij een premieverhoging onmiddellijk de polis op te zeggen en het recht voor te behouden om via Melior een voorstel aan te vragen. Als alle offertes zijn ontvangen kunt u gedegen de afweging maken welk voorstel het beste bij u past.


8. Zomervakantie

Ook tijdens de zomervakantie is onze tenderdesk operationeel. Hoe vroeger u een aanbesteding publiceert , hoe meer tijd u heeft voor een gedegen traject om de juiste keuze te maken. Het creëert rust en u heeft bij een eventuele overstap naar een nieuwe verzekeraar ruimschoots de tijd om een omstandigheidsmelding te verrichten.

Met vriendelijke groet,
Bertil Postema