Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 21

20 november 2020

Nieuwsbrief 21 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Uitbreiding schadebehandelingsteam
 3. Kennisbank
 4. Corona-virus en aanvullende dekking
 5. Themadagen
 6. Aanpassingen Servicemodule
 7. Aanbestedingstips brandverzekeringen
 8. Stichting Nora Werkt
 9. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

We zijn inmiddels aanbeland in de laatste periode van het jaar. Het jaar 2020 dat nog niet ten einde is, zal zonder twijfel de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder jaar.

Ieder van ons kent de impact van corona, het virus laat een spoor van groot en klein leed achter en het houdt ons nog allemaal in haar greep.

Oprecht hopen wij dat u zelf, uw dierbaren en mensen uit uw naaste omgeving niet zijn geconfronteerd met alle negatieve gevolgen van het virus. Omdat wij allemaal behoefte hebben aan een positief perspectief, wensen wij u in ieder geval veel kracht toe om deze tijd door te maken tot betere tijden zich aandienen.

We prijzen ons gelukkig dat niemand van ons direct geconfronteerd is met corona. Wij hebben in april 2020 maatregelen genomen om de besmettingskans zo klein mogelijk te maken en begin oktober hebben wij deze maatregelen opnieuw ingevoerd. Wij werken bijna allemaal vanuit huis, slechts de enkele collega’s werken in een vaste groep op ons kantoor. Bezoek ontvangen op ons kantoor is niet mogelijk. Gelukkig ontdekten wij de kracht van onze uitstekende ICT-infrastructuur maar meer nog de inzet van onze mensen om het “thuis werken” te omarmen. We moesten wel, waarschijnlijk net als u. Toch zijn we trots op onze teams dat deze manier van samenwerken niet heeft geleid tot een verlies van onze kwaliteit van dienstverlening aan u.

Het aanbestedingsseizoen 2020 is nog niet ten einde. Nu al kunnen we stellen dat veel relaties, bestaande maar ook nieuwe, (wederom) hebben gekozen voor Melior.

Zoals u wellicht weet zijn wij dit jaar ook met A rated capaciteit voor brandverzekeringen gestart die we aanbieden via makelaars. De eerste resultaten zijn positief; ook voor brandverzekeringscapaciteit blijkt Melior/Mandatis een relevante partij voor u te zijn.

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u in Melior heeft, namens het gehele team Melior onze oprechte dank daarvoor!

Rest mij u verder, hopelijk samen met uw naasten en dierbaren en in alle creatief mogelijke beperkte fysieke of digitale omstandigheden, alvast een fijne en gezonde feestmaand toe te wensen.

Blijf alert, blijf gezond!
Warme groet,

Team Melior

De Directeur


2. Uitbreiding schadebehandelingsteam

Mede wegens een toename aan klanten en claims hebben wij ter handhaving van de kwaliteit van de schadebehandeling ons team verder uitgebreid met mr. Fernando Tingen en mr. Yunus Kangus. Beiden hebben hunnen Master Rechtsgeleerdheid behaald aan de Radboud Universiteit. Fernando heeft reeds ervaring opgedaan bij een letselsschadekantoor en een rechtsbijstandsverzekeraar en Yunus heeft reeds de nodige ervaring opgedaan bij twee advocatenkantoren. Wij zijn blij dat we beide nieuwe collega’s kunnen verwelkomen op de zeer krappe arbeidsmarkt voor schadebehandelaars. Fernando is reeds sinds 1 oktober bij ons werkzaam en Yunus zal starten op 1 december 2020.


3. Kennisbank

Op onze kennisbank hebben wij weer de nodig nieuwe artikelen geplaatst. Met name twee artikelen ter zake het corona-virus en werkgeversaansprakelijkheid, willen we hierbij noemen. De links naar deze artikelen treft u hieronder aan:


4. Corona-virus en aanvullende dekking

Zoals wij reeds in onze nieuwsbrief van 2 april 2020 hebben aangegeven hebben wij de dekking van onze verzekeringspolis verruimd voor het geval werknemers van de gemeente, al dan niet vrijwillig, in de zorg de helpende bieden aan zorginstellingen. Wij zullen ook zolang we ons allen in deze situatie bevinden deze secundaire dekking blijven bieden. Voor de volledige tekst over deze verruiming van de dekking verwijzen wij u naar deze nieuwsbrief, die u kunt terugvinden op onze website: Verruiming dekking voor overheidsmedewerkers bij bestrijding Covid-19.


5. Themadagen

Helaas hebben wij vanwege het corona-virus de themadagen dit jaar moeten afzeggen. Er is nog wel nagedacht over een digitale themadag, maar aangezien daarmee naar ons oordeel niet het doel van de themadagen wordt bereikt, het delen van informatie direct aan de klant en met name het in gesprek gaan daarover met de klant, hebben wij besloten daarvan af te zien. De zogenoemde Webinars vonden wij een weinig aantrekkelijk alternatief. Wij hebben dan ook besloten om daarvan af te zien en naast de eerstkomende themadagen, die hopelijk dit jaar wel plaats zullen kunnen vinden (het vaccin lijkt er immers aan te komen), extra workshops en lezingen live te kunnen houden in de verschillende regio’s. De programmering volgt medio februari.


6. Aanpassingen Servicemodule

Mede wegens de inflatie zien wij ons genoodzaakt de tarieven van de servicemodule te verhogen met ingang van 1 januari 2021, waarbij de hoogte van de kosten wordt gekoppeld aan het eigen risico van de gemeente. Alle letselschadezaken behandelen wij gratis indien de gemeente een eigen risico heeft tot en met € 12.500,-. Bij een hoger eigen risico geldt dat wij licht letsel als bedoeld in artikel 1.14 van de AVG014 niet gratis behandelen. De definitie van licht letsel treft u hieronder aan:

1.12 Licht letsel
Onder licht letsel wordt verstaan een oppervlakkige en beperkte aantasting van de gezondheid met een algemene herstelperiode van ten hoogste vier weken, waarvoor geen specialistische hulp is ingeroepen en, indien een huisarts en/of EHBO-afdeling van een ziekenhuis is bezocht, geen vervolgbehandeling noodzakelijk is gebleken.

Prijs servicemodule bij een eigen risico van:

 • Euro 0,00 t/m euro 12.500,00
  • Losse dossiers Euro 375,00
  • Strippenkaart 5 dossiers + 1 dossier gratis € 1.590,00
  • Strippenkaart 10 dossiers + 1 dossier gratis € 2.750,00
 • Euro 12.501,00 t/m euro 50.000,00
  • Losse dossiers Euro 525,00
  • Strippenkaart 5 dossiers + 1 dossier gratis € 2.250,00
  • Strippenkaart 10 dossiers + 1 dossier gratis € 4.200,00

Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om op aanvraag de servicemodule in zijn geheel af te kopen, hetgeen betekent dat wij alle schades onder het eigen risico behandelen tegen een vast bedrag per jaar, ongeacht het aantal dossiers die in dat jaar worden ingediend. Dat is voor u ook makkelijker te budgetteren, in plaats van wanneer per los dossier of strippenkaart wordt gewerkt. U wordt daarmee volledig ontzorgd.

Voor dossiers die onder de servicemodule worden behandeld gelden dezelfde doorlooptijden als bij de behandeling van dossiers boven het eigen risico. Deze dossiers worden verder met dezelfde zorg en kwaliteit behandeld als die van ons bent gewend bij de behandeling van dossiers boven het eigen risico. Vorig jaar hebben wij circa 500 servicemodule-dossiers naar volle tevredenheid afgehandeld voor onze klanten.

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW en omvatten niet de kosten die eventueel moeten worden gemaakt voor de inschakeling van externe deskundigen of advocaten (indien het tot een gerechtelijke procedure komt). Voordat wij besluiten dergelijke aanvullende kosten te maken hebben wij uiteraard eerst overleg met u.

Los van het bovenstaande blijven wij uiteraard altijd bereid om zoals vanouds u kort te adviseren of met u te sparren over zaken die u zelf wenst te behandelen, zonder daar aan kosten te verbinden. Deze service is en blijft kosteloos.


7. Aanbestedingstips brandverzekeringen

We zitten midden in het seizoen van de aanbestedingen. Zowel voor brand als aansprakelijkheid. Ter zake de brandaanbestedingen zijn ons een aantal zaken opgevallen die wij graag onder uw aandacht willen brengen.

Zoals u ongetwijfeld van uw makelaar heeft gehoord is o.a. de brandverzekeringsmarkt grillig, de premies stijgen hard en snel. Daarnaast is het aantal zakelijke brandverzekeraars niet bovenmatig groot en komt het veelvuldig voor dat brandaanbestedingen niet worden volgetekend. Dat betekent dat er of geen 100% dekking is dan wel anderszins geen resultaat is bereikt omdat er bijvoorbeeld geen leidende verzekeraar heeft ingeschreven. Wanneer 100% dekking niet mogelijk is, dient uw aanbestedende dienst/makelaar onderhands de markt in te gaan om het resterende aandeel te verkrijgen of een leidende verzekeraar te vinden die deze werkzaamheden wil verrichten. Wij raden u aan om in een dergelijk geval in de gaten te houden dat uw aanbestedende dienst/makelaar, de verzekeraars / gevolmachtigde agenten die wel al hadden ingeschreven eveneens benadert voor een aandeel in het resterende deel. Zij hadden immers tijdig ingeschreven en voldeden aan de eisen. We zien nogal eens dat dit over het hoofd wordt gezien en het uiteraard niet uitgesloten is dat een verzekeraar die voor een bepaald aandeel heeft ingeschreven, wanneer de nood aan de man is, ook bereid is om op het resterende deel in te schrijven.

Om te voorkomen dat u geen 100% dekking kunt verkrijgen, is het voorts verstandig om vooraf ( of tijdens de nota van inlichtingen) uw inhoudelijke eisen tegen het licht te houden. In de huidige brandverzekeringsmarkt is er gebrek aan capaciteit en het aantal verzekeraars gering. Vaak willen en kunnen verzekeraars niet voldoen aan uitzonderlijke eisen tot verzekeren. Denkt u daarbij aan allrisk dekkingen of het verzekeren van kunstobjecten buiten. Overleg met uw makelaar om alleen een verzekerde dekking uit te nemen die overeenkomt met de NBUG, dit vergroot de kans dat uw aanbesteding positief uitpakt. Wij verwachten in dat geval voldoende verzekeraars die geïnteresseerd zijn om in te schrijven. Naderhand kunt u dan wellicht de extra verzekerde dekkingen onderbrengen om tot eenzelfde resultaat komen.


8. Stichting Nora Werkt

Ook voor Stichting Nora Werkt was en is 2020 een bijzonder jaar. Wel zijn er voor diverse klanten van Melior Verzekeringen Social Return verplichtingen ingevuld en zijn we met sommige nog bezig. Zo zullen er bijvoorbeeld 200 knuffels aan de Voedselbank Gooi en Vechtstreek verstrekt worden, gaan er ruim 40 goed gevulde Kerstpakketten naar de Voedselbank Lansingerland en worden er op dit moment nog een aantal “hout” projecten uitgevoerd. Allemaal waardevolle invullingen Social Return waarmee wij de mooie doelgroep van Nora Werkt aan het werk kunnen houden. Mocht je nog een Kerstgeschenk nodig en ons willen ondersteunen? Bestel dan een kerstpakket op Reddingsactie Nora Werkt – Breda of klik hier voor meer info.


9. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 0541-571150.